forum.ge
reklama
FORUM.GE წესები  · დახმარება  · ძებნა  · წევრები  · კალენდარი  · ჩატი
Pages: (110) « პირველი ... 8 9 [10] 11 12 ... ბოლო »  ( გადავიდეთ პირველ წაუკითხავ წერილზე ) Closed Topic · ახალი თემა · ახალი გამოკითხვა

> ლამაზი სიტყვები, წერილები, აზრები, ოცნებები..., ყველა ენაზე დაწერილი
SeSlili
დარდიმანდი


*****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 1331
წევრი No.: 4849
რეგისტრ.: 11-April 04

გამოგზავნილია: 22 Apr 2004, 20:03  #440082      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
werili
axla Ramea da varskvlavebi zecas WorfliviT ayria Sublze...
me magidasTan vzivar Zvirfaso, da Cems win sufTa qaRaldebs vumzer. awmyo, warsuli da momavali damdgaran Cemi fiqrebis zRurblze.
Zalian mSvid da idumal Rames CasZinebia atmis mklavebze... TavSi trialebs aTasi kiTxva da yvela Tavis pasuxs daeZebs.
ar Semxvedrixar, ar minaxixar, albaT iqneba aTasi weli, aTasi weli iqneb cotaa, an iqneb aris Zalian bevri. me axla mxolod sizmarSi maxsovs Seni lamazi Tvalebis feri.
es yvelaferi adre daiwyo, adre, Zalian, Zalian adre, roca Tebervlis msusxavi qari exeTqeboda gaToSil Wadrebs, ros cxovrebidan Sen Wridi dReebs, viT reJisori firidan Wrides filmisTvis yovlad uvargis kadrebs. imdenad axlos movedi SenTan, rom usasrulod aRmovCndi Sori, mere viRacam SeTxza raRaca, Senc kargad ici, me rom ar giTxra, rogor vrceldeba qalaqSi Wori!
...gaxsovs?- cisferi xeobis gaswvriv mzera SveliviT morboda Sensken da mowmendili ivnisis zeca irekleboda mdinaris fskerze...
quCaSi iyo imdeni xalxi, meCveneboda, rom im saRamos sadRac garboda damfrTxali quCa... Cven mivdiodiT. me Sevagebe abaziani quCis kuTxeSi maTxovris muWas.
...gaxsovs? – oTaxSi im gazafxulze Zalian wiTlad hyvaoda balba, Sen daiRale im balbis cqeriT, Sen saerTodac gadaiRale da gamecale, me ki sul SenTan viqnebi albaT.
Sen gixaroda Seni arseba. Sen is gegona Seni erTguli vinc mogitanda Tavis siyvaruls martSi maneTad nayid iebad (ki, zRvac amayobs Tavis xmauriT, magram icode, zRva sxva aris da zRvas yvelaferi epatieba).
Cemi fiqrebi ubralo gogos raRac ucnaur SuqiT gmosavdnen da maRonebda Zalian xSirad, rac ar vicodi me Sens Sesaxeb, rac Sen akeTe CemTan mosvlamde.
ratom ggonia, rom me saTqmeli dagigviane?! Sen ver mimixvdi, Cemi saTqmeli adreve giTxar da ver amCnevdi, rom me Sengan velodi pasuxs, rom me qceuli viyavi kiTxvad... me siyvaruli vici, rac aris, magram ar vici Sen rogor giTxra! da Tu qamandi gamovde sityvas, moval moval da uceb yvelafers getyvi?- ara! ar aris is siyvaruli, rasac saerTod mas uwodeben, is aris bevrad imaze meti!..
me var mdinare!
yvela mdinare mudam meore mdinares eZebs, meores eZebs, rom SeuerTdes da mere erTad gavidnen zRvebze, ar SeiZleba mTeli cxovreba geZinos martos, amitom mudam viRacas eZeb da es Zieba gtanjavs da garTobs.
Zalian didi maqvs siyvaruli da moTmineba maqvs ufro didi, dRes Cemi awmyo aris warsuli, romelic lamazad iniRbavs Tavs da romelic sadRac uCemod midis, me gadmovedi im bilikidan da axla sul sxva bilikze vdgebi, dRes Cveni gzebi ise gaiyo, viT nataxtarTan iyofa gzebi.
me kargad vici, vici Tu vxvdebi, rom Sen aRarsad ar melodebi, albaT es aris imis mizezi, rom umizezod xSirad vRondebi... ganmeordeba es yvelaferi, oRond Cven aRar ganvmeordebiT.
Sen gafrindebi, Sen damSordebi, axla Sen CemTvis ara gcalia, gTxov mapatio, gTxov mapatio, rom me miyvardi da rom miyvarxar axlac Zalian!
albaT sjobia nanatri baRi kacma ixilo mxolod garedan da gulgriloba, Seni Tu Tvisi, avi ZaRliviT ebas karebTan. Robis garedan hkrefde nayofebs da dasaxevi gxa gqondes ukan, anda Zevidan Wvretde yvelafers, viT magidaze gadaSlil rukas. sjobia kacma nanatri baRi mudam ixilo mxolod garedan da sakuTari civi goneba erTgul ZaRliviT gebas karebTan, magram pirvelad roca Sevedi, me ver vxvdebodi am sibrZnes maSin, me arc dResa maqvs civi goneba da kvlav Tamamad Sevdivar baRSi;
gvirilebs vkrefdi im dRes ferdobze, uceb gawvimda da daiquxa, sadRacas muxas daeca mexi. SeSinebuli gamoviqeci da me rom unda momeZRvna SenTvis, im yvavils albaT davadgi fexi!..
morCa! daeSva scenaze farda, Tovlma waSala suyvela kvali... minda gavigo xval ra iqneba, axla vmkiTxaob: neta ras niSnavs gulis biWi da aguris qali?
pasuxisaTvis nu gairjebi, me araferi mikiTxavs SenTvis. albaT arsebobs iseTi raRac, sakuTar Tavsac verasdros etyvi. yvela pasuxi bolos da bolos unda iseve gadiqces iseve kiTxvad... me daviRale amdeni ZebniT da Zlivs vipove saWiro sityva!..
asea Turme, Tu ram gawuxebs, roca iqneba, unda dajde da vinmes yvelaze Zvirfass miswero...
ara! Secdoma ar meordeba! Tu meordeba-sabediswerod!
ara! verasdros ver daviviwyeb me im SeTxvevebs da im Secdomebs. me isev minda SenTan viyo da Sen Cemi ise ise gesmodes, magram me vici, Cemo Zvirfaso, rom es arasdros ganmeordeba, ver davibruneb warsuls verasdros da fifqsac fifqi manamde hqvia, sanam miwaze daecemodes.
... ar SegiZlia Sen araferi, Sen daviwyebac ar SegiZlia, Tumc axla albaT arafers dardob, me davdiodi Zalian Cqara, nabijs verafriT miwyobdi kargo! ukve dasrulda Cveni TamaSi, qveynad yvelafers hqonia bolo, Cven araferi gvqonda saerTo da esa gvqonda saerTo mxolod!
me Sens Sesaxeb meti vici, Cemo Zvirfaso, vidre Sen ici sakuTari Tavis Sesaxeb. me aRar moval SenTan arasdros da Tmebze TiTebs aRar Segaxeb. sulac ar minda viyo erT-erTi da sasaciloc ar minda viyo, me davibeni axla Zalian da minda mxolod erTi ram gkiTxo, magram ar gkiTxav, ra saWiroa Seni pasuxi zepirad vici – mxrebs aiCeCav, warbebs azidav da mere bavSviviT daiwyeb sicils.
Sen Seicvale.
mec Sevicvale.
sxva yvelaferi am qveyanaze rogoric iyo Cvens gamocvlamde isev isea.
bolo dros bevri saqme gagiCnda da saidumloc gagiCnda bevri. me SenTvis ise zedmeti gavxdi, rogorc damwvari asanTis Reri.
Sen axla civi marmarilo xar, me ki minda rom eg marmarilo maZebninebdes dakargul siTbos da Tu vipovi odesme mainc, ise gamaTbos da momeferos, arc damikargavs arasdros TiTqos, magram es axla aris zRapari “iyo da ara iyo ras” masgavsi da Tumca zRapris mjerodes minda, me bavSvi ukve ara var axla da me zRaprebis asaksac gavcdi.
Zalian bevri gagiCnda saqme da megobaric gagiCnda bevri. me SenTvis ise zedmeti gavxdi, rogorc asanTis damwvari Reri.
Sen Seyvareba Tavisa ici, Sen siyvaruli ar ici mxolod... da Tumca axla im siyvaruliT, im mogonebiT vcocxlob da vcxovrob, me vxvdebi ukve Zalian kargad, rom Sen arasdros ar gyvarebivar, me gWirdebodi mxolod da mxolod.
Sen gafrindebi da gadalaxav usazRvroebis suyvela sazRvars, xelSi aiReb mzeris isrebs da daemsgavsebi mere moisars, unda moisxa Sen angelozis msubuqi frTebi da mere yvelas madli moisxa.
veRar gagdevne Cemi fiqridan, ar vici axla ra unda gTxovo... Sen maSin iyav ufro Zvirfasi, roca Zalian Sori iyavi da ocnebebSi mxvdebodi mxolod...
marto var Sua okeaneSi,
sadRac Zalian Sors darCa axla Cemi keTili imedis koncxi.
me Sen maSinac memaxsovrebi Sens xsovnaSi rom aRar viqnebi da dagiviwyeb, ros gayuCdeba yvela tkivili sulis da xorcis.
Cvens Soris Cadga usasruloba (manZiliT rodi gaizomeba an siSore da an siaxlove), ver migatoveb me Sen verasdros, Tu SegiZlia Sen mimatove! romc wamovide am wuTSi Sensken, romc daviviwyo warsuli wamiT, gzas gadamiWris Sumeri kata, yvela kataze didi da Savi! da aRmoCndeba esec amao, me ver vipovni sasurvel ferebs... barem gadavdgaT TiTo nabijic da me netaSi dagaxrCob mere.
me sxvaTaSoris gaviare Sens cxovrebaSi. Sen gamayole iseTi mzera, rom me mTeli xmiT msurda meyvira:
-ra dagemarTa!
-vera mcnob?
-me var!
me daviRale, me aRar ZalmiZs aRaraferi, veRar verevi sakuTar fiqrebs...
xval Seicvleba suyvelaferi, xval sul axali ram daiwyeba, Tumca ar vici, xval ra iqneba, xval araferi ar moxdes iqneb?
me daviRale, dro aris Zilis. albaT mdinarec iZinebs wamiT, rom daiviqyos mTeli dRis daRla... iqneb sizmarSi mainc Semomxvde, Tumca me vici, rom araferi damesizmreba, ver daviZineb ubralod albaT.
ukve Tendeba.
Tendeba ukve, rame tyvesaviT nebdeba dilas. wvimis wveTebi, rogorc cremlebi dahkidebia balaxs da minas.
me daviRale, me aRar ZalmiZs aRarc Txovna da aRarc moTxovna, me uSenoba Zalian miWirs...(gareT patara alublis totze sul paatara Semojda Citi).
me menatrebi, rogorc bavSvoba (me aRarasdros viqnebi bavSvi). me mainc mjera, Sen moxval CemTan, magram me aRar dagxvdebi saxlSi!
Tumc yvelaferi ganvsazRvre TiTqos, xval ra iqneba mainc ar vici, iqneba xvale Cemi cxovreba sul sxvanairad unda aewyos, ueWveli ki is aris mxolod, rom yvelaferi aris saeWvo.
me var mdinare!
yvela mdinare mudam meore mdinares eZebs, meores eZebs, rom SeuerTdes da mere erTad gavidnen zRvebze, ar SeiZleba, ar SeiZleba mTeli sicocxle geZinos martos, amitom mudam viRacas eZeb, mudam vinmesTan Sexvedras natrob (dRemde amis Tqmas ver vaxerxebdi, dRes ki frCxilebSi mogwero unda: visac eZebdi, is ar aRmovCndi, arc Sen yofilxar, me vinca msurda).
Sen axla albaT tirifTanzixar da viRac biWi siyvaruls gixsnis, SenTvis xom mudam sulerTi iyo suyvela sityva-Cemi Tu sxvisi.
Sen axla albaT sul sxvasTan zixar da araferi ar gaxsovs Cemi: me Sens xsovnaSi male gavqrebi, viT Ria zRvaSi Tvals da xels Sua hqreba portidan gasuli gemi!
Sen ar gegonos, rames viTxovde, an gamomqondes me ganaCeni. arc siaxlove, arc sinanuli, arc dabruneba, arc aRsareba, me araferi ar minda Seni.
ver amixsnia es gaoreba, me axla ukve sxvaca var TiTqos, CemSi Camjdara ori arseba, orive, orive Tavis simarTles icavs, kacis cremliviT tkbil-mware Rvinos orive Tvalis doqidan misxams.
Sen ra Rirsi xar am werilisa, magram me mainc mogwere igi, me araferi ar meguleba Seni metyveli Tvalebis iqiT: mgoni viRacam CarTo radio,-Cemsken moiwevs beberi grigi,... iqneb werili arc Rirs amdenad, magram Sen mainc gaxseni igi. me araferi ar meguleba mag mSvenieri Tvalebis iqiT!...
es aris albaT ukanaskneli, me aRarasdros mogwer baraTebs, dResac arafers getyodi, magram, mgoni simTvrale malaparakebs.
me veli werils, me veli werils, radganac rames elodo unda, es iyos Tundac mxolod salami, es iyos sufTa furceli Tundac!
P.S. Sen ar gegonos Cemi werili an kurTxeva da an anaTema, arc Tavs vimarTleb, mxolod mtyuani mohyveba xolme Tavis marTlebas. me Sen gigzavni axla am werils Cemi fiqriT da tkiviliT savses, ase Tavdeba yvela werili, da es werilic gaTavdes ase.
me veli pasuxs, me veli pasuxs, radgan sxvas ukve arafers veli, TviTon ar vici, Cemi werili rad gamovida aseTi grZeli...


--------------------
კოცნის ლოთი ვარ, ალერსის კინტო, და სიყვარულის ყარაჩოღელი
nostalgia
Super Member


****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 690
წევრი No.: 4867
რეგისტრ.: 13-April 04

გამოგზავნილია: 23 Apr 2004, 16:29  #441417      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
სიყვარული უნათებს გზას რომანტიკას.
namceca
Member


***
ჯგუფი: Registered
წერილები: 55
წევრი No.: 4896
რეგისტრ.: 16-April 04

გამოგზავნილია: 23 Apr 2004, 20:09  #441702      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა · icq · msn
SeSlili
woooooow
mec bevrs vbechdav saertod magram ar daigale??? smile.gif ise kochag kargia
* * *
SeSlili
ise kochag raa dzalian lamazia.....lamisaa da avtirdi...sheni mogonilia???
Natosha
Time solves most things


*******
ჯგუფი: Members
წერილები: 12593
წევრი No.: 1301
რეგისტრ.: 5-October 02

გამოგზავნილია: 23 Apr 2004, 22:17  #441790      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ვებგვერდი · icq
SeSlili
ლამაზია... ისე სიმართლე რომ ვთქვა წაკითხვისას ისეთი შეგრძნება გამიჩნდა რომ ლექსია.......... მასეა?


--------------------
Up on Melancholy Hill
There's a plastic tree....


http://mylazy.blog
SeSlili
დარდიმანდი


*****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 1331
წევრი No.: 4849
რეგისტრ.: 11-April 04

გამოგზავნილია: 24 Apr 2004, 12:46  #442078      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
Natosha
კი, ლექსია... უბრალოდ, მომენტებში არარითმულად დაწერრილი... smile.gif
namceca
დავიღალე???? არა, ეს არაფერია იმ დაღლილობასთან, რაც თავის დროზე გამაჩნდა... არა, ჩემი არაა... უბრალოდ ძალიან მომეწონა... და... smile.gif თქვენც წაგაკითხეთ... smile.gif
Natosha
Time solves most things


*******
ჯგუფი: Members
წერილები: 12593
წევრი No.: 1301
რეგისტრ.: 5-October 02

გამოგზავნილია: 25 Apr 2004, 12:38  #442894      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ვებგვერდი · icq
SeSlili
ისე ვისია ეგ ლექსი?
SeSlili
დარდიმანდი


*****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 1331
წევრი No.: 4849
რეგისტრ.: 11-April 04

გამოგზავნილია: 25 Apr 2004, 17:28  #443101      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
Natosha
გულგატეხილი ვაჟკაცების... sad.gif ალბათ ჩემიც sad.gif
ეხ....
Natosha
Time solves most things


*******
ჯგუფი: Members
წერილები: 12593
წევრი No.: 1301
რეგისტრ.: 5-October 02

გამოგზავნილია: 25 Apr 2004, 17:33  #443102      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ვებგვერდი · icq
SeSlili
QUOTE
გულგატეხილი ვაჟკაცების...

ეტყობა... და კონკრეტულად ავტორის სახელი და გვარი არ იცი?
QUOTE
ალბათ ჩემიც smile.gif ეხ....

აპაპაპააა... ეგეთები არ იყოს..... smile.gif Выше нос! ცხოვრება წინ არის smile.gif
SeSlili
დარდიმანდი


*****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 1331
წევრი No.: 4849
რეგისტრ.: 11-April 04

გამოგზავნილია: 25 Apr 2004, 18:06  #443117      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
Natosha
QUOTE
Выше нос! ცხოვრება წინ არის

რას ეძახი შენ ცხოვრებას???? sad.gif დღეს ( წლის ნალოლიავიბი ოჯახი დავანგრიე... ესაა ცხოვრება??? ამისთანა ცხოვრების დედაც... ჯეკ...
არის საკითხები, სადაც ასაკი არაფერ შუაშია... დიდი ამბავი ახლი 29 წლის თუ ვარ და 8 წლის კიდევ შვილი მყავს... ცხოვრების რაღაც ეტაპი დასრულდა... რაღაცა იწყება...
თუმცა ასევეა სიკვდილის შემთხვევაშიც... დასრულდა ხორციელი, იწყება სულიერი...
მე კი ხომ ხედავ... 29 წლის ვარ და... სიცოცხლეშივე გარდავიცვალე...
და ნუ მეტყვი ამის შემდეგ, რომ ამ ცხოვრებაში შვილის გარდა რამეს აქვს აზრი...
ყველაფერი შედარებითია და მოჩვენებითი...
CCCP
რ ა ჭ ვ ე ლ ი


****
ჯგუფი: Members
წერილები: 451
წევრი No.: 598
რეგისტრ.: 11-January 02

გამოგზავნილია: 25 Apr 2004, 22:43  #443285      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა · ვებგვერდი · icq
მაგარია
!!!
tazo200X
Semper Fidelis


********
ჯგუფი: Users Awaiting Email Confirmatio
წერილები: 24899
წევრი No.: 3998
რეგისტრ.: 1-January 04

გამოგზავნილია: 26 Apr 2004, 22:06  #444674      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა · ვებგვერდი · icq · aim · yim · msn
QUOTE
კიდევ ხომ არ გაიხსენებდი რამეს?

QUOTE
ახლა როგორ ხარ და მერე რა მოხდა?

მერე
QUOTE
ბიჭი დაჯდა, სიგარეტს მოუკიდა და თვალები დახუჭა


..დავჯექი,მოვუკიდე სიგარეტს,დავხუჭე თვალები.სულ ასე ვშვები ხოლმე...და თან ვგრძნობ,ტერიტორიულად სად ვარ..აი გაჩერდა ავტობუსი,ეს არის დირომში გაჩერება.აიყვანს მგზავრებს..მერე კიდევ გაჩერდა:საგზაო პოლიციამ გააჩერა გამოსასვლელში..აი ვსე,გავედით თბილისიდან.ვახელ თვალებს.რაღაცნაირი აუხსნელი გრძნობაა.თითქოს თვინმა ვერ მოხარშა ის ფაქტი,რომ მე ამ ადგილევს კიდევ კაი ხანს ვერ ვნახავ.ჩავდივართ სურამში.ეგრევე 10-10 ლარი ვკრიბავთ ბიჭები.ეგრევე ღვინო,სუფრა.სადღეგრძელოები..
-მოდით ამ ჭიქით ყველა იმას გაუმარჯოს,ვინც საქართველოში დარჩა,ვისაც ვენატრებით და ვინც გველოდება...
-მოდი ამ ჭიქით სიყვარულს გაუმარჯოს,გულის მეორე ნახევარს,რომელიც თან წამოვიღეთ და სულ ჩვენთან იქნება...
-მოდი ამ ჭიქით საქართველოს გაუმარჯოს,ჩვენს სამსობლოს დაე იცოდეს,რომ მის გულისათვის სიცოცხლესაც არ დავინანებთ...
-ამ ჭიქით ყველა აქ მყოფ ქართველს და არა მარტო ქართველს დავლოცავ!თქვენ გაიხარეთ,და იბედნიერეთ...მოდი ბიძა ჩემო,შესვი,გზა დაგვილოცე,შორს მივდივართ...
-ბიჭებო,თქვენ გაიხარეთ,თქვენი ჭირიმე,ჩემი შვილები ხართ..
გაგრძელდა გზა...რატომღაც სიმძიმეა გულზე და ცრემლი მერევა.არა,ვეუბნები ჩემს თავს..ეს ცრემლი არ არის,ეს ღვინოა..ჩავდივართ აჭარაში..სარფი..საქართველოს ბოლო გაჩერება.ცოტა გაგვიარა..სანამ საპასპორტო ხათაბალა დაიწყება,ვასცრებ ქართული ჟურნალების ყიდვას,და ზღვის ნაპირზე ჩასვლას..მაგარი მიყვარს ზღვის ხმაური..ვპოულობ პააწია ქვას,რომელიც გამახსენებს საქართველოს..და როდესაც ვბრუნდები,ამ ქვას ვაგდებ ზღვაში.ვსე,გადავდივართ საზღვარზე.ერთი ნაბიჯი...იქ ვარ!!!!!..ჩავდივარ..ნაცნობი ოთახი,ნაცნობი სიტუაცია,სახეები,კლასელები...ეგრევე დამახვედრეს გამოცდების შედეგები:კრახი...მაგრამ ნაკლებად მაღელვებს..როგორც იქნა,ძილის დროც დადგა.ვწვები..მაიცა,რაღაცა მაკლია..რა არის ნეტავ?ვოლქმენი!ვრთავ აჩი მეფარიძის ''მშვიდობით''...იწყება
QUOTE
ჯოჯოხეთი.....


This post has been edited by tazo2004 on 26 Apr 2004, 22:09


--------------------
I can't promise you that I will bring you all home alive, but this I swear: I will be the first one to set foot on the field,
and I will be the last to step off.
And I will leave no one behind. Dead, or alive, we all come home together. So help me God.
Col. Harold Moore, 7th Cavalry Division
Natosha
Time solves most things


*******
ჯგუფი: Members
წერილები: 12593
წევრი No.: 1301
რეგისტრ.: 5-October 02

გამოგზავნილია: 26 Apr 2004, 22:41  #444715      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ვებგვერდი · icq
SeSlili
QUOTE
რას ეძახი შენ ცხოვრებას????  დღეს ( წლის ნალოლიავიბი ოჯახი დავანგრიე... ესაა ცხოვრება??? ამისთანა ცხოვრების დედაც... ჯეკ...
არის საკითხები, სადაც ასაკი არაფერ შუაშია... დიდი ამბავი ახლი 29 წლის თუ ვარ და 8 წლის კიდევ შვილი მყავს... ცხოვრების რაღაც ეტაპი დასრულდა... რაღაცა იწყება...
თუმცა ასევეა სიკვდილის შემთხვევაშიც... დასრულდა ხორციელი, იწყება სულიერი...
მე კი ხომ ხედავ... 29 წლის ვარ და... სიცოცხლეშივე გარდავიცვალე...
და ნუ მეტყვი ამის შემდეგ, რომ ამ ცხოვრებაში შვილის გარდა რამეს აქვს აზრი...
ყველაფერი შედარებითია და მოჩვენებითი...

sad.gif აუ......... არაფერს გეტყვი.. ყოველი ნათქვამი სიტყვა ეხლა უაზრობაა....
luka11
Junior Member


**
ჯგუფი: Registered
წერილები: 18
წევრი No.: 4703
რეგისტრ.: 25-March 04

გამოგზავნილია: 27 Apr 2004, 11:08  #445110      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
SeSlili
bis.gif bis.gif bis.gif
მე დავრწმუნდი რომ საქართველოში არსებობენ საინტეტრესო და რომანტიული გოგოები
guliveri
Crazy Member


*****
ჯგუფი: Members
წერილები: 4563
წევრი No.: 4194
რეგისტრ.: 27-January 04

გამოგზავნილია: 27 Apr 2004, 11:26  #445165      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა · ვებგვერდი · icq
luka11
ვააა, რა კაცი თანაც საცოლე, პერსპექტიული და ა.შ.
სად დაიკარგე? მესამე თვალი არ მოგენატრა? wink.gif


--------------------
********************************************************************
Яზვა
nostalgia
Super Member


****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 690
წევრი No.: 4867
რეგისტრ.: 13-April 04

გამოგზავნილია: 27 Apr 2004, 18:19  #446084      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
SeSlili

არ მოიწყინო, ჯიგარს გაუფრთხილდი, შვილს ჯანმრთელი მამა სჭირდება.

tazo2004

მე მგონი ყველა, თერგდალეულ, ქართველს იგივე განცდები აქვს და სამშობლოს სიყვარულით აქვს გული განათებული.
ნოსტალგია ჩვენთვის აუტანელია, გული გვიტირის და სიყვარულის ცრემლი ლოყებს გვისველებს.

მალე დადგება ის დროც, როცა საქართველო გამოიღვიძებს და გალაღდება ქართველი კაცის გული.
"კიდევაც ვნახავთ გაზაფხულს, ყელმოღერებულ იასა".
0 წევრი ათვალიერებს ამ თემას (0 სტუმარი და 0 უჩინარი წევრი)
0 წევრი:
Topic Options Pages: (110) « პირველი ... 8 9 [10] 11 12 ... ბოლო » Closed Topic · ახალი თემა · ახალი გამოკითხვა

 ფორუმის სერვერების განთავსებას და ინტერნეტთან კავშირს უზრუნველყოფს: CLOUD9
[ Script Execution time: 0.0304 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP Disabled ]