forum.ge
reklama
FORUM.GE წესები  · დახმარება  · ძებნა  · წევრები  · კალენდარი  · ჩატი
  Closed Topic · ახალი თემა · ახალი გამოკითხვა

> შ.პ.ს-ს რეგისტრაცია, ბიზნესის დაწყება მინდა
gio_gio234
Super Member


****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 660
წევრი No.: 58570
რეგისტრ.: 16-April 08

გამოგზავნილია: 4 Sep 2009, 13:52  #15352834      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
მოგესალმებით, მინდა ბიზნესის დაწყება უფრო იმპორტ-ექსპორტის სფეროში, პირველ რიგში გადავწყვიტე ჩამოვაყალიბო შ.პ.ს, რის შემდეგაც ვიფიქრებ საქონლის წარმოებაზე და საქმიანობაზე. მინდა გკითხოთ :
ღირს თუ არა ბისნესის დასაწყებად შ.პ.ს-ს ჩამოყალიბება
1)თუ კარგი იდეაა და სწორად მივდივარ
2)რა არის საჭირო შ.პ.ს-ს რეგისტრაციისათვის, რამდენი ადამიანი, რა დოკუმენტები და რა თანხაა საჭირო აგრეთვე მაინტერესებს რა გადასახდები მექნება გადასახდელი
ძალიან გთხოვთ თუ ვინმემ იცით გამიწიეთ კონსულტაცია და მომწერეთ პირადში
BinaTbilisi
Super Member


****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 137
წევრი No.: 95827
რეგისტრ.: 15-July 09

გამოგზავნილია: 4 Sep 2009, 13:56  #15352886      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
rogor davaregistriroT axali
kompania

biznesis dawyebisas upirvelesi nabiji aris kompaniis saxelis daregistrireba, rac mdgomareobs imaSi rom unda mieces oficialuri saxe kompanias. kompaniebis organizaciul-samarTlebrivi formebia:
SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba (S.p.s.)
saaqcio sazogadoeba (s.s)
individualuri sawarmo( ind. mewarme)
solidaruli pasuxismgeblobis sazogadoeba (s.p.s.)
komandituri sazogadoeba (k.s.)

kompaniis daarebamde Tqven kargad unda gesmodeT Tu ra tipis organizacias aarsebT da ra Semosavlebis kompania geqnebaT. zustad amis mixedviT unda airCioT Tqven Tvqeni kompaniis organizaciul-samarTlebrivi forma, aman SeiZleba Tqvenze da Tqveni kompaniis biujetze didi gavlena moaxdinos.
axla saTiTaod ganvixilavT mocemul formebs da mogcemT rCevebs Tu ra tipis organizaciul-samarTlebrivi forma iqneba TqvenTvis yvelaze misaRebi.


SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba (S.p.s.)
imisTvis rom daaregistriroT S.p.s. amisTvis saWiroa:

1. sawesdebo kapirali (minimum 200 lari)
2. iuridiuli misamarTi (Tanxmoba farTze)
3. dokumentacia (wesdeba, krebis oqmi, xelmoweris nimuSis ganacxadi
4. saxelmwifo baJi.

nabiji 1
kompaniis damfuZneblebi da kompaniis direqtori ( Tu is damfuZnebeli ar aris) midixarT notariusTan da sTxovT procedurebis dawyebas S.p.s. –s daarsebis Sesaxeb. kompaniis yvela damfuZnebels da direqtors Tan unda hqondes piradobis mowmoba. aseve Tan iqonieT Tqveni wesdeba da krebis oqmi ( Tu ar gaqvT wesdeba maSin sTxoveT notariuss misi gakeTeba, es martivi proceduraa) notariusi aseve dagimowmebT Tqvens xelmowerebs.

nabiji 2
notariusTan am procedurebis gavlis Semdeg Tqven midixarT bankSi, sadac Tqven waradgenT wesdebis erT egzempliars da krebis oqmis erT egzempliars. Semdeg Tqven droebiT angariSze debT Tqvens sawesdebo kapitals (minimum 200 lari). am Tanxis gadaxdisTanave SegiZliaT gadaixadoT S.p.s.-s saregistracio 160 lari

nabiji 3
Tqven ukve yvela sabuTi gaqvT imisaTvis rom daaregistriroT Tqveni kompania, Tqven iRebT qveviT CamoTvlil sabuTebs da midixarT guluas 4 Si.
1. წესდება 2 ცალი.
2. პარტნიორთა კრების ოქმი
3. დირექტორის ხელმოწერის ნიმუში
4. თანხმობა ფართზე
5. ცნობა ბანკიდან საწესდებო კაპიტალის შევსების შესახებ
6. მოსაკრებელის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი
7. სარეგისტრაციო განაცხადის ფორმა (მოგცემენ იქვე)


nabiji 4
3 dRis Semdeg brundebiT ukan guluas 4 Si da iRebT kompaniis daregistrirebis sabuTs. es bolo nabijia, ris Semdegac midixarT ukan bankSi da aZlevT yvela sabuTs da am momentidan 3 dReSi firma ukve daregistrirebulia. amis Semdeg SegiZliaT ukve kompaniis beWedic gaakeToT.

kompanias aucileblad unda yavdes direqtori da buRalteri, Sesabamisad unda hqondeT orives xelfasi.

SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba Tavisi saxelsodebidanve gamomdinare aris SezRuduli pasuxismgeblobis, anu is Tavis valdebulebebze pasuxs agebs mxolod da mxolod kompaniis qonebiT da ara damfuZnebelTa qonebiT.
Mr-President
Super Crazy Member ++


********
ჯგუფი: Users Awaiting Email Confirmatio
წერილები: 23359
წევრი No.: 29233
რეგისტრ.: 31-January 07

გამოგზავნილია: 4 Sep 2009, 19:14  #15357370      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი
===> გადავიდა სამართალში
mmm481
Crazy Member


*****
ჯგუფი: Members
წერილები: 3416
წევრი No.: 32881
რეგისტრ.: 11-April 07

გამოგზავნილია: 4 Sep 2009, 21:46  #15359333      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი
BinaTbilisi


არ გეწყინოს მაგრამ თუ არ იცი რატომ წერ ???????

მაგით ტყუილად სხვაც უნდა შეიყვანო შეცდომაში მე-19 საუკუნის წესები რო გააცოცხლე.

სხვანაირად ხდება მაგის ჩამოყალიბება და სადღაც მეც მაქვს დაწერილი და სხვებსაც და იმ თემაშI ნახე smile.gif
ი ო გ ი
Super Member


****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 168
წევრი No.: 91637
რეგისტრ.: 17-May 09

გამოგზავნილია: 4 Sep 2009, 23:18  #15360705      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა · ვებგვერდი · aim
შეავსეთ სარეგისტრაციო განაცხადის ფორმა, დაურთეთ შემდეგი დოკუმენტები:

1) საწარმოს ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის (პირების) ხელმოწერის ნიმუშები. ხელმოწერის ნიმუში უნდა დამოწმდეს ნოტარიუსთან ან შესრულდეს მარეგისტრირებელ ორგანოში, რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით.
2) დამფუძნებელი უცხოური იურდიული პირის შემთხვევაში - იურდიულ პირად რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომელიც უნდა იყოს აპოსტილით დამოწმებული ან უნდა იყოს სათანადო წესით ლეგალიზებული.
3) სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

სამეწარმეო რეგისტრაციისთვის გადაიხდება: ( სახაზინო კოდი 3131)

• მოსაკრებელი - 160 ლარი;
• “შპს”-ს ფილიალის რეგისტრაციისათვის მოსაკრებელი შეადგენს 80 ლარს.
• სარეგისტრაციო მონაცემების ცვლილებების რეგისტრაციისათვის მოსაკრებელი შეადგენს 40 ლარს.


მიმაგრებული ფაილი ( Number of downloads: 233 )
მიმაგრებული ფაილი  get_doc.pdf


--------------------
www.yoga.ge
TETISA
Super Crazy Member


******
ჯგუფი: Members
წერილები: 7389
წევრი No.: 60951
რეგისტრ.: 11-May 08

გამოგზავნილია: 7 Sep 2009, 19:47  #15401240      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა · aim
ერთი ტემა გახსენით ამ ფირმების რეგისტრაციაზე რა და გააერთიანეთ ყველა ამგვარებში დაწერილი პოსტები.
მერამდენეა ეს უკვე არა და აქტუალური საკითხია
მოდერთან მაქვს ეს თხოვნა


--------------------
ბაყაყის ბარკლების გემოზე იმან მეკამათოს, ვისაც ის გაუსინჯავს
0 წევრი ათვალიერებს ამ თემას (0 სტუმარი და 0 უჩინარი წევრი)
0 წევრი:
Topic Options Closed Topic · ახალი თემა · ახალი გამოკითხვა

 ფორუმის სერვერების განთავსებას და ინტერნეტთან კავშირს უზრუნველყოფს: CLOUD9
[ Script Execution time: 0.0135 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP Disabled ]