forum.ge
reklama
FORUM.GE წესები  · დახმარება  · ძებნა  · წევრები  · კალენდარი  · ჩატი
Pages: (24) [1] 2 3 ... ბოლო »  ( გადავიდეთ პირველ წაუკითხავ წერილზე ) გამოხმაურება · ახალი თემა · ახალი გამოკითხვა

> შევისწავლოთ ასტროლოგია, I კლასი
folkman
☉♌conjunction☽♒


*******
ჯგუფი: Members
წერილები: 16811
წევრი No.: 44181
რეგისტრ.: 16-October 07

გამოგზავნილია: 4 Nov 2009, 16:12  #16304478      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
მოკლედ ბევრი იუზერი წერს რომ ვერაფერს იგებენ ჩვენი ახსნილიდან, რადგან მათთვის რთულ ენაზე ვწერთ. ანუ არ ესმით ტერმინები. ცხრილს ვერ იგებენ, რადგან არ იციან პლანეტების და ნიშნების სიმბოლოები. ამიტომ იყოს ეს თემა და დავეხმაროთ დამწყებებს.Warning:
თემა არსი: მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაციების განთავსება

აკრძალულია ამ თემაში პირადი ჰოროსკოპების განხილვა.

რომელიმე ინფო-ის დასაზუსტებელი კითხვა,რომლითაც ასტროლოგებს (ან ასტროლოგიაში გარკვეულ პირებს)  მიმართავთ,დარჩება თუ ზოგადი იქნება და არა პირადი კითხვა.
პირადი ხასიათის კითხვებისთვის მიმართეთ თემაში  ''კითხვები ასტროლოგიაზე''სარჩევი


ასტროლოგიის პრინციპები
სიმბოლოები
პლანეტების ფუნქცია
პლანტების ფუნქცია 2
მზე, მთვარე, მერკური - ადამიანის 3 მთავარი მახასიათებელი

სტიქიები
ზოდიაქოს ნიშნების მახასიათებლები
კარდინალური ნიშნები
პლანეტა სახლში, ტყვეობაში, ეგზალტაცია, დაცემა
პლანეტები ზოდიაქოებსა და სახლებში (ვრონსკის მიხედვით)

ასტროლოგიური სახლების ინტერპრეტაცია

ასპექტები


პლანეტების მოძრაობის 3 ფორმა
ასტროლოგიური რუქის 2 სფერო - "მე" / "შენ"
კეთილი, ბოროტი და ნეიტრალური პლანეტები
ჰოროსკოპის შედგენა
ინტეგრალური ნიშანი

ასტროლოგიის გაკვეთილები დამწყებთათვის (ზოგადი მიმოხილვა, პლანეტებისა და სახლების ფუნქციები)
12 ზოდიაქოს ნიშნის ელემენტები და მოდალობები
ზოდიაქოს ნიშნები როგორც სახლების მმართველები
პლანეტის დაცემა,ანუ პლანეტა ორმოში
მზე-მთვარის შუა წერტილი

This post has been edited by Papillon on 6 Jan 2012, 13:06

მიმაგრებული სურათი
AC_0884.jpg
geoastrolog
C h a l d a e u s


*****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 1172
წევრი No.: 44654
რეგისტრ.: 23-October 07

გამოგზავნილია: 4 Nov 2009, 16:30  #16304798      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი
ეს არის პლანეტების ფუნქცია, ოღონდ რუსულად, თუ ვინმე თარგმნის, ძალიან კარგი იქნება

http://bin.ge/file/95490/-----------------...------.doc.html

This post has been edited by geoastrolog on 4 Nov 2009, 16:30


--------------------
http://zodiaqo.blogspot.com
=====================
ქართული ასტროლოგიური ბლოგი
Konstantin_Logos
ღმერთი სიყვარულია


******
ჯგუფი: Members
წერილები: 5611
წევრი No.: 29873
რეგისტრ.: 13-February 07

გამოგზავნილია: 5 Nov 2009, 12:44  #16318328      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა · ვებგვერდი
დიდი მადლობა Badaboom


mze - migvaniSnebs adamianis realur arsze,Sinagan samyaroze,mis centralurze.
aseve warmoadgens pirovnebis zogad sicocxlisunarianobasa da unars.
aRwers adamianis sawyiss. (tolniSniania - lomis)


mTvare - aris warmomCeni Cveni fiqrebisa da emociebis, tevadobas,
adamianis fantazias da azrovnebis ZiriTad Semadgendlobas.is aseve
axdens efeqts pirovnebis riTmis SegrZnebaze.drosa da drois ganrigze,
zegavlenas axdens Cveni Seguebis unarianobaze, cvalebadobasa da mravalferovnebaze.
(tolniSniania - kirCxibis)


merkuri - warmoadgens adamianis gonebas, gonierebas, zogad gonivrulobas.
es warmoCindeba pirovnebis mier warmoTqmulSi, dawerilSi, daxvewil gadmocemaSi,
awon-dawonvasa da warmosaxvaSi.aTvisebis, Seswavlis da SesaZleblobebis gamovlenis
kuTxiT. (tolniSniania - qalwulis da tyupebis)venera - gvaniWebs silamazis SegrZnebas, siamovnebiT tkboba,esteTiur silamazes,
harmoniulobis siyvaruls, Tanaziarobas, urTierTobebidan siamovnebis miRebas da
erotiulobas. (tolniSniania - sasworisa da kurosi)marsi - warmoaCens pirovnebis energiulobasa da marTvisunarianobas.mamakacurobasa da
gabedulobas, simtkices, Tavisuflebisken da TviTneburobisken swrafvas.aseve aRwers mzaobas
raime moqmedebis wamosawyebad, dagegmarebis warmoCenis unars.rac aseve agresiulobas
SeiZleba ukavSirdebodes. (tolniSniania - verZis)iupiteri - individualuri azris da miznis Zieba, optimizmi, samarTlianobisa da imedianobis
SegrZneba - es yvelaferi dakavSirebulia iupiterTan.aseve rwmena da sicocxlis filosofia,
Zalva sulieri zrdisa da gafarToebisaken. (tolniSniania - mSvildosnis)saturni - gviCvenebs Tu rogor vafasebT "realobas", rogor vawydebiT winaaRmdegobas da
vaanalizebT Cvens mier aRmoCenil zRvars.is warmogvidgens Cvens sindissa, zneobriobasa da rwmenas,
kanonzomierebebs da wesebs romelTac Cven vjerdebiT.is aseve gvawvdis informacias Cvens energiaze,
amtanuranianobaze da koncentrirebis unarze.iZleva xarisxs rogoricaa seriozuloba, windaxeduloba
da TavdaWeriloba. (tolniSniania - Txis rqis,merwyulis)urani - esadageba alRos da intuicias. gadascems moulodnel informacias, STaagonebs da aZlevs adamians
SorsmWretvelobis saSualebas....aaSkaravebs yvelafers axals, amoucnobs, ucxos da uCveulos. sijiute da
ukuRmarToba zustad rom am planetasTanaa asocirebuli. naTqvamia rom astrologiisTvisac msgavi ram
aris damaxasiaTebeli. (tolniSniania - merwyulis)


neptuni - es planeta iZleva super mgrZnobelobas.uRebs kars mistiur da gamoucnob movlenebs.
amJamad, rTulia gansazRvro sad aris cnobierebaSi cdomileba, iluzia da yalbi xilvadoba.
amitomaa neptuni asocirebuli am yvelaferTan, kavSirSia narkotikebTan da yvelanair fsevdo-realizmTan.
(tolniSniania - Tevzebis)


plutoni - aRwers Tu rogor vanawilebT Cven Cvens Zalas, pirads Tu arapirads.am gagebiT, viyenebT am
energias sxvis satanjvelad Tu sakuTar Tavs vaxmarT. es aRwers Tu rogor vecnobiT demonurs da
magiurs, Cvens aRdgeniT energias,unarianobas Zireul cvlilebebisa da ganaxlebisadmi.cikls dabadebisas da
sikvdilis. (tolniSniania - morielis)


This post has been edited by logos on 5 Nov 2009, 12:54


--------------------
წმინდა და ღვთივსულიერი წერილები საკმარისია ჭეშმარიტების გაცხადებისთვის (ათანასე დიდი)
ვისი სწავლებაც ღვთის სიტყვასთან თანხმობაშია, იმის მხარეს იქნება უეჭველად ხმა ჭეშმარიტებისა (ბასილი დიდი)
ჭეშმარიტება მხოლოდ იმაშია, რასაც წმინდა წერილის მოწმობა ადევს ბეჭდად (წმ. მაკრინე)
Konstantin_Logos
ღმერთი სიყვარულია


******
ჯგუფი: Members
წერილები: 5611
წევრი No.: 29873
რეგისტრ.: 13-February 07

გამოგზავნილია: 5 Nov 2009, 13:24  #16318906      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა · ვებგვერდი
ესეც ასტროლოგიური სიმბოლოები, ქართულად
დაგვჭირდება ყველას ამის ცოდნა

user posted image

This post has been edited by logos on 5 Nov 2009, 14:36
folkman
☉♌conjunction☽♒


*******
ჯგუფი: Members
წერილები: 16811
წევრი No.: 44181
რეგისტრ.: 16-October 07

გამოგზავნილია: 5 Nov 2009, 13:37  #16319099      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
ნატალური ჰოროსკოპის სახლების ინტერპრეტაცია

I სახლი
(საწყისი, პიროვნება, ცხოვრება)

1) ადამიანის გარეგნობა და პირველად მასზე მოხდენილი შთაბეჭდილება.
2) საკუთარ თავზე წარმოდგენა, თვითშეგნება და სუბიექტური აზროვნების წერტილი (სუბიექტურობის განსაზღვრა).
3) ფიზიკური სხეული, ვიტალურობა (ჯანმრთელობის პოტენციალი).
4) თანდაყოლილი შესაძლებლობები და ტალანტი, სხვებისგან განსხვავებულობა.
5) პირადი აქტიურობა (ფიზიკური ან სხვა) სხეულის "მოტორიკა".
6) ტემპერამენტი, პიროვნების ქცევის დომინანტა.
7) გარე სამყაროზე პირველი რეაქცია.
8) ცხოვრებისეული პერსპექტივები, ინტერესები, მიზნები.

• სახლის I მესამედი: პიროვნება. ინდივიდუალური "მე". სხეულის აგებულება. გარეგნობა. ხასიათი. ფიზიკური ცხოვრება. ტემპერამენტი. ბედის სათავე. ორგანიზმის კონსტიტუცია. ცხოვრებისეული ძალა. მემკვიდრეობითი მიდრეკილებები. სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ცხოვრების პირველი მესამედი.
• სახლის II მესამედი: სხვა პირებთან კავშირი. პროფესიული საქმიანობა. სიყვარული. ქმარი და მისი ხასიათი. ბებია. კომპანიონების ცოლები. ქვეშემრდომების გარდაცვალება. შვილების, მეგობრების, და-ძმების შორეული გზები. ტალანტი. შესაძლებლობების გამოვლენა. ცხოვრების მეორე მესამედი.
• სახლის III მესამედი: ზოგადად სამეურნეო დამოკიდებულება და მათი გამოყენება. ცხოვრებისეული პრაქტიკულობა. ინტელექტი. მტრების ცოლები. შეძენილი უნარ-ჩვევები. მოთხოვნილებების ცვლა. ცხოვრების მესამე მესამედი (უკანასკნელი მესამედი).

II სახლი
(ქონება)

1) ფულის შოვნის და ხარჯვის ცოდნა (უნარი).
2) მატერიალური ინტერესები და პერსპექტივები.
3) შემოსავლის მასშტაბი და მათი წყაროები.
4) საქმიანი აქტიურობა, დამაკმაყოფილებელი შემოსავალი და სიმდიდრე.
5) მოძრავი ქონება.
6) პრაქტიკული ცოდნა და უნარი, რომელიც საკუთარი ძალისხმევით მიიღწევა.
7) პირადი ფასეულობები (მატერიალური და სულიერი) და დამოკიდებულება მათ მიმართ.

• სახლის I მესამედი: მემკვიდრეობითი მიღებული ქონება. შემოსავლის ძირითადი წყარო. საკუთარი ქონების შეძენის პერსპექტივა. სოციალური დამოკიდებლობა ან დამოუკიდებლობა. ენერგიისა და სასიცოცხლო ძალების მოგროვების პროცესები, კვებისა და პირადი ჰიგიენის საკითხები. დამოკიდებულება პირადი ფასეულობების მიმართ ცხოვრების პირველ მესამედში. მტრის ძმები. მეგობრის მამები. მეუღლის გარდაცვალება. შვილების წარმატება (განსაკუთრებით პირველის).
• სახლის II მესამედი: ფული და მისი შოვნის საშუალებანი. მოძრავი ქონება. შემოსავლები სამსახურებრივ ცვლასთან დაკავშირებით. შემოსავლები და ფასეულობები ცხოვრების მეორე მესამედში. შემოსავლები მეგობრებისა და ნაცნობების დახმარებით. შვილების პროფესიები. კომპანიონის გარდაცვალება.
• სახლის III მესამედი: საქმიანი და ფინანსური პარტნიორები, კონტაქტები, ვალები, ვალდებულებები. შემოსავალი იდეოლოგიურ-სულიერი მოღვაწეობის საშუალებით. შემოსავალი მოგზაურობისგან. შემოსავლები და ფასეულობები ცხოვრების ბოლო მესამედში. აშკარა მტრის სიკვდილი.

III სახლი
(ძმები)

1) ადამიანის უახლოესი გარემოცვა (და-ძმა, ახლო ნათესაობა, ნაცნობობა, მეზობლები) და მათთან კავშირი.
2) ინფორმაციის (აზრების, იდეების) გაცვლა.
3) ინტელექტუალური შესაძლებლობები, ცნობისმოყვარეობა, სხარტი გონება.
4) ახლო მანძილზე მგზავრობა-გადაადგილება, მომდევნო კონკრეტული მიზნები.
5) ინფორმაციის ყველა საშუალება და სარგებლობა ამით (სერიოზული თეორიული კვლევის გარდა).
6) მეხსიერება, მეტყველება (თხრობითი, წერითი), ნერვული სისტემის მდგომარეობა, ინტელექტუალური აღქმის უნარი.
7) მიბაძვის უნარი, მიმიკა, ჟესტები (როგორც ურთიერთობის ფორმა).
8) დაწყებითი განათლება (სწავლა, როგორც ინფორმაციის მიღება ყოველდღიური პრაქტიკული გამოყენებისთვის).
9) შუამავლობა, მოლაპარაკება, შეთანხმება, ახალი ამბები.

• სახლის I მესამედი: და-ძმა. გარემოცვა. გონებრივი შესაძლებლობები. პირველი და ან ძმა, მოგზაურობა (რომელიც 25 წლამდე ხდება). მამის მტრები. შვილების მეგობრები. მეგობრების შვილები.
• სახლის II მესამედი: პროფესია (მხოლოდ ის, რომელიც მოგზაურობას ეხება). ხელნაწერი, მეტყველება, წერილები, ლიტერატურა. მწერლობასთან და გათვლებთან დაკავშირებული საქმე. გამოსვლები (ორატორული და ა. შ.). მოლაპარაკება. მოგზაურობა (რომელიც 50 წლამდე ხდება). სწავლა. მოსამსახურის საქმიანობა.
• სახლის III მესამედი: გონებრივი შესაძლებლობები, მოგზაურობა (ცხოვრების ბოლო მესამედში). მტრული გავლენა (აზროვნებაზე, სახლზე, მიწის მფლობელობაზე, რეპუტაციაზე). მშობლების ქონება, რეპუტაცია, სიზმრები.

IV სახლი
(მშობლები, ფესვები, საქმის დასასრული)

1) წარმოშობა, ოჯახური ტრადიციები, გენეალოგია, გენეტიკური მიდრეკილებები.
2) ოჯახი, სახლი (სადაც დაიბადა ადამიანი და მისი შექმნილია).
3) მამა; სხვა ვარიანტით მშობელი, რომელიც ამ პიროვნების სქესისაა (ან მთავარია ოჯახში).
4) პრობლემები, რომლებიც სახლს, ოჯახს, მიწას, უძრავ ქონებას უკავშირდება.
5) არაცნობიერი, ადამიანის ბუნებრივი შეგნება.
6) სულიერი სამყარო, ჩვეული გარემო, ემოციონალური უშიშროება, გადარჩენის საყრდენი.
7) სამშობლოსთან დამოკიდებულება (რას თვლის ადამიანი სამშობლოდ, რას გააკეთებს მისთვის, შეუძლია თუ არა მის დატოვება).
8) ადამიანის მონაწილეობა ეროვნულ საკითხებში.
9) ცხოვრების ბოლო პერიოდი და მისი დასასრული.

• სახლის I მესამედი: გენეტიკა და მშობლები, წინაპრებთან, გვართან, მიწასთან დამოკიდებულება, ცხოვრების დასასრული, კავშირი მიღმიერ სამყაროსთან, და-ძმების ქონება, შვილების მტრები, მტრების შვილები, მეუღლის სამსახური, მეგობრების ავადმყოფობა, კავშირი `განდობილებთან~ და `ხელდასხმულებთან~.
• სახლის II მესამედი: სამშობლო, მშობლიური მხარე, საცხოვრებელი ადგილი, საკუთარი კერა, დამოუკიდებლობა პროფესიასა და სახლში, დამოკიდებულება მიწათმოქმედების მიმართ (რაც ეხება მთის საქმეს, რკინიგზას, უძრავ ქონებას, სამშენებლო საქმეს), სამუშაოს მეგობარი, მეგობრის მოსამსახურე.
• სახლის III მესამედი: სულიერი და შემოქმედებითი ცხოვრება (განსაკუთრებით ასაკში), უკანასკნელი სიყვარული და მიჯაჭვულობა, უიღბლო სასიყვარულო კავშირები, გარდატეხის ასაკის დროინდელი სიყვარული, ცხოვრების საიდუმლო მოტივები, შვილებზე გავლენა.

V სახლი
(შვილები, შემოქმედება, შემთხვევითი ბედნიერება)

1) შემოქმედებითი თვითგამოხატვა.
2) გატაცება, ჰობი, თავისუფალი დრო.
3) სიყვარული, რომანტიული თავგადასავლები.
4) ბავშვები, მათთან დამოკიდებულება, აღზრდა, პერსპექტივები და მახსოვრობა ბავშვებთან მიმართებაში.
5) ყველასგან გამორჩევისა და საზოგადოებაში დაფასების სურვილი.
6) შემსრულებლის მოღვაწეობა და პოპულარობა (ხელოვნება, თეატრი, კინო, სპორტი _ სადაც ადამიანი ყურადღების ცენტრშია).
7) შემოქმედების და თამაშის ელემენტი სწავლაში.
8) ფულის ხარჯვა გართობაზე, ძვირადღირებულ და მსხვილ საყიდლებზე.

• სახლის I მესამედი: საყვარლები. შვილები. დახმარება ბავშვებს. სიკვდილი ახალგაზრდობაში. დანაკარგისა და შემოსავლის რისკი. ინიციატივა და მოხერხება. შესაძლებლობების გახსნა. მოქმედების თავისუფლება. მანდილოსნებში _ მშობიარობა და საფრთხე მშობიარობისას. მამის მოძრავი ქონება. მეორე და ან ძმა.
• სახლის II მესამედი: ძღვენი. სპეკულაცია. აზარტული თამაშები. ლატარეა. ურთიერთობა გასართობ დაწესებულებასთან (თეატრი, კინოთეატრი, კაზინო, კაბარე და ა. შ.). გატაცებები. სიყვარული. არაკანონიერი კავშირები. ქვეშემრდომები. მტრები. პროფესია (მხოლოდ მწერლის, ხელოვნების მოღვაწის, მსახიობის).
• სახლის III მესამედი: სულიერ, კულტურულ და სპორტულ მოღვაწეობასთან კავშირი. განსაკუთრებული მიდრეკილებები. გვარის გაგრძელება (შვილები, შვილიშვილები). კონტაქტი ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებთან. უარყოფითი გავლენა ჯანმრთელობაზე. დიდება, რომელიც სიკვდილის შემდეგ მოდის.

VI სახლი
(ჯანმრთელობა, მსახურება და ყოველდღიური შრომა)

1) ორგანიზმის სისტემების შეთანხმებული მუშაობა, ასევე სნეულებანი, როგორც ამ მუშაობის დარღვევის შედეგი.
2) ჰიგიენა, დიეტა, ექიმებისა და მკურნალობის მეთოდების მიმართ დამოკიდებულება.
3) ზრუნვა ახლობლებზე, ყოველდღიური შრომა და ვალდებულებები, დაქვემდებარება, დისციპლინა, მომსახურება.
4) დამოკიდებულება სამსახურში, სამუშაო გარემო, პროფესიული უნარ-ჩვევები, მუშაობა ინსტრუმენტებთან და მექანიზმებთან.
5) სწავლა, როგორც შრომა, უნარ-ჩვევების შეძენა.

• სახლის I მესამედი: სნეულება, ინვალიდობა ან შრომისუუნარობა. მკურნალობისა და ავადმყოფთა მოვლის მეთოდიკა. დიეტა და პირადი ჰიგიენა. სამოსი. სიმამრი. მამამთილი. ბიძა. დეიდა. მეუღლის მტრები. მტრების მეუღლეები (ქმრები). მეგობრის სიკვდილი. პირველი შვილის მატერიალური მდგომარეობა.
• სახლის II მესამედი: მსახურების ადგილი, სამუშაოს ცვლა. ურთიერთობები სამუშაოზე და შრომის პირობები. დამოკიდებულება ქვეშემრდომებთან და თანამშრომლებთან. ძალაუფლება ან დაქვემდებარება. შემოსავალი და ან დანაკარგი მომსახურე პერსონალისგან.
• სახლის III მესამედი: თავისუფალი პროფესია. შინაური ცხოველები. უარყოფითი გავლენა ქორწინებაზე. შესაძლო დანაკარგი პარტნიორის გამო.

VII სახლი
(მეუღლე, პარტნიორები და მტრები, ალტერ-ეგო)

1) პირადი ურთიერთობები ადამიანებთან.
2) პარტნიორების ხედვა, პასუხისმგებლობის გრძნობა მათ წინაშე.
3) პირადი თვისებები, რომლებიც განვითარებას საჭიროებენ.
4) პარტნიორები (ქორწინება და საქმიანობა).
5) ქორწინება, განქორწინება, განშორება, ურთიერთობების გაწყვეტა, სასამართლო პროცესები.
6) ვაჭრობა, გარიგება, კონკურენცია, თანაავტორობა.

• სახლის I მესამედი: ქორწინება, კავშირისა და ქორწინების ხასიათი. პირველი ქორწინების პარტნიორის სახე, ქცევის მანერა და მასთან ურთიერთობის საშუალება. მეორე ბავშვი. ბაბუა. მესამე და ან ძმა. დისშვილები. ძმისშვილები. მამისეული სახლი. მეგობრების რელიგიურობა და მათი შორეული მოგზაურობა.
• სახლის II მესამედი: საქმიანი პარტიორები და კომპანიონები. კავშირები და კონტაქტები. საზოგადოებრივი მოღვაწეობა. შეთანხმებები. კავშირები. კამათი. ორჭოფობა. მეორე ქორწინების პარტნიორი. აშკარა მტრები. სპეკულაცია. ქვეშემრდომების ქონება.
• სახლის III მესამედი: მესამე ქორწინების პარტნიორი. საქმიან პარტნიორებთან და საზოგადოებრივ მოღვაწეობასთან დამოკიდებულება ცხოვრების უკანასკნელ მესამედში. შემოსავალი ქურდობისგან, ძარცვისგან, სპეკულაციისგან, ომისგან.

VIII სახლი
B(სიკვდილი, სახეცვლა, განსაცდელი)

1) კრიზისები, ძველი პირობების დასასრული და ახლის დასაწყისი.
2) ცხოვრების არსის ძიება, მუშაობა უმაღლეს ენერგიებთან, როგორც ყოველი ფიზიკური მოვლენის შინაგანი მიზეზი.
3) სიკვდილი, გარდაცვლილის საქმეები.
4) ჩასახვა და დაბადება, სექსი.
5) დანაკარგი და შენაძენი ადამიანებისგან დამოუკიდებელი მიზეზით.
6) სხვა ადამიანების ფასეულობანი.

• სახლის I მესამედი: ქმრის ან პარტნიორის ქონება. ანდერძი. ვაჭრობა და მეგობრების პატიოსნება. მტრების რელიგიურობა და მათი ქონება. მესამე დის ან ძმის ქონება. მეგობრის ბიზნესი ან მოგზაურობა.
• სახლის II მესამედი: სიკვდილი, მისი ადგილი და ნაირსახეობა. ექსტრემალური სიტუაციები. სარისკო ღონისძიებანი. კატასტროფები. პროფესია, რომელიც სიკვდილს უკავშირდება. მემკვიდრეობა. თანამშრომელთა მოკლე მოგზაურობა და მათი მეზობლები. და-ძმის თანამშრომლები.
• სახლის III მესამედი: საიდუმლო საქმები. ოჯახური საიდუმლოებები. შემოსავალი საიდუმლო საქმეებისაგან. სულიერი გადასხვაფერების სფეროები. ოკულტური მეცნიერებების სიბრძნეების მოგროვება. კავშირი მიღმიერ სამყაროსთან. სპირიტიზმი. დემონიზმი. შავი მაგია.

IX სახლი
(სიკეთე, მსოფლმხედველობა, მოგზაურობა)

1) ცოდნა, რომელიც მსოფლმხედველობას აფართოვებს (ფილოსოფია, რელიგია, მეცნიერება, სამართალი და ა. შ.).
2) ზოგადი აბსტრაქტული აზროვნება, მსოფლმხედველობა, ეთიკა და მორალი, სოციალური და სულიერი ორიენტირება.
3) უმაღლესი განათლება.
4) შორეული ნათესავები, ადამიანები განსხვავებული ხედვით.
5) ხანგრძლივი მოგზაურობები და მგზავრობები, განსაკუთრებით კი შემეცნების მიზნით.

• სახლის I მესამედი: დამოკიდებულება ხანგრძლივი მოგზაურობის მიმართ. ყველა საკითხი, რომელიც საზღვარგარეთსა და უცხოელებს ეხება, მათგან შემოსავალი. პირველი დის ან ძმის მეგობრები. მესამე შვილი. მამის ავადმყოფობა. მული. რძალი. მძახლები. ქვისლი. სიძე.
• სახლის II მესამედი: უმაღლესი განათლება. სულიერი ან იდეოლოგიასთან დაკავშირებული პროფესია. გამომცემლის საქმე. სასულიერო პირები. რაიმეს გამომწვლილვით შესწავლა. შემოსავალი რელიგიისა და სასულიერო მოღვაწეობის მეშვეობით. ქვეშემრდომების მამები და მამის ქვეშემრდომები. კონტაქტები უცხოელებთან, სხვა ეროვნების წარმომადგენლებთან.

• სახლის III მესამედი: მსოფლმხედველობა. ფილოსოფიური და რელიგიური ინტერსები. მორალი და ეთიკა. მეცნიერულ-კვლევითი მოღვაწეობა. სულიერი პროფესია. შესაძლოა წინააღმდეგობები სულიერ მოღვაწეობაში და ცხოვრების უკანასკნელ მესამედში.

X სახლი
(ძალაუფლება, ჩანაფიქრის განხორციელება)

1) პრაქტიკული მიზნები, საზოგადოებრივი ცხოვრების რეზულტატები, კონკრეტული დამსახურებების შეფასება საზოგადოების მიერ (აღიარება ან სირცხვილი).
2) პასუხისმგებლობის ხასიათი საზოგადოების წინაშე (პროფესია, კარიერა, საზოგადოებრივი მდგომარეობა, ავტორიტეტი და სტატუსი).
3) დამოკიდებულება უფროსობასთან, თანამშრომლებთან, სახელმწიფო სტრუქტურებთან.
4) პირადი ძალაუფლება და მისი გამოყენება.
5) პატივმოყვარეობის გამოვლენა, მიზნისკენ მოძრაობის სტრატეგია, პრაქტიკული ცხოვრების ინტერესი.
6) დედა, სხვა ვარიანტით – საწინააღმდეგო სქესის მშობელი.

• სახლის I მესამედი: საკუთარი ძალისხმევით მიღწეული წარმატება. საზოგადოებრივი აღიარება, დიდება. საპატიო წოდება. ჯილდოები. მშობელი და მისი გავლენა პროფესიაზე და სოციალურ მდგომარეობაზე. მამათილი. სიმამრი. მეგობრების მტრები. მტრების მეგობრები. პირველი შვილის ავადმყოფობა. პირველი დის ან ძმის სიკვდილი. ოჯახური კერა. პროფესიონალური მოღვაწეობა ცხოვრების პირველ ნახევარში.
• სახლის II მესამედი: თამამდებობა. პროფესია და მასთან დაკავშირებული წარმატება. ნიჭიერება პროფესიაში. დაწესებულებანი. სახელმწიფო მსახურება. თანამშრომლები. ქვეშემრდომები. მოწაფეები და მიმდევრები. მტრების სახლები. მოკეთეების სახლები. სახლის მტრები. პროფესიონალური მოღვაწეობა ცხოვრების მეორე ნახევარში.
• სახლის III მესამედი: ხელოსნობა. ცოდნა. ძალების ხარისხი პროფესიისთვის. გონების ძალა. პირველი პროფესია. პროფესიული მოღვაწეობის საწყისი. პატიოსნება და ზნეობრიობა. პატივისცემა. პროფესიული მიღწევები ცხოვრების უკანასკნელ მესამედში.

XI სახლი
(მეგობრები, უნივერსალური ფასეულობანი, იმედები)

1) გეგმები, იმედები, ოცნებები, იდეალები, ცხოვრებით დაკმაყოფილების ხარისხი, წარმოდგენა ბედნიერებაზე.
2) ცხოვრებისეული გეგმებისა და ტენდენციების კორექციის შესაძლებლობანი.
3) რეფორმები და სახეცვლილებანი, დამოუკიდებელი ხედვები, ჭეშმარიტებისაკენ სწრაფვა, მსოფლიო კანონებითა და პრინციპებით ხელმძღვანელობა, ჰუმანიზმი.
4) არაფორმალური ჯგუფები, კავშირები და გაერთიანებები, რომლებიც შორეული მიზნებისაკენ სწრაფვაზე ეფუძნებიან.
5) მფარველი მეგობრები, კეთილისმოსურნენი, მეცენატები.
6) ადამიანის "ჭერი", "სახურავი" ("კრიშა").

• სახლის I მესამედი: პირადი მეგობრები. მფარველები. მეურვეები. მეცენატები. მრჩევლები. შემოსავლები პროტექციისა და მეგობრების დახმარებით. სოციალური ცხოვრება და რეაქცია საზოგადოებრივ პროცესებზე. არაფორმალური, სოციალური სანქციები, ერთ-ერთი მშობლის სიკვდილი. შვილების მეუღლეები. შვილების აშკარა მტრები. შვილების კამათი. დის ან ძმის ხანგრძლივი მოგაზურობა, ასევე მათი რელიგიურობა. გერები.
• სახლის II მესამედი: იმედები. სურვილები. აქციონერულ საზოგადოებასთან კავშირი. შემოსავალი საკუთარი ტანჯვის შედეგად. კავშირების ცხოვრების მეორე მესამედში.
• სახლის III მესამედი: იმედების, სურვილების, გეგმების, პროექტების ასრულება. სულიერი სახის იმედები და სურვილები ცხოვრების უკანასკნელ მესამედში. არამართვადი ექსტაორდინალური მოვლენები.

XII სახლი
(შეზღუდვა, განდგომა, განთავისუფლება)

1) ახალი საქმეებისა და პროგრამების მომზადებასთან დაკავშირებული სიტუაციები.
2) განთავისუფლება ძველისგან და უსარგებლოსაგან, განწმენდა, რელიგიური მოქმედებები.
3) საიდუმლო საქმეები (კონკრეტულად კი მხარდაჭერა, ინტრიგები, სიყვარული, მტრები).
4) თავისუფლების აღკვეთის ნებაყოფლობითი ან იძულებითი ადგილები.
5) გულმოწყალება, მსხვერპლთშეწირვითი მსახურება, წამებულობა.
6) თვითჩაღრმავება, ეზოთერული სწავლებანი.
7) უბედურება, განუკურნელი, ხანგრძლივი და ქრონიკული სნეულებანი.
8) ბედისწერისგან დაჩაგრული ადამიანები.
9) მიგრაცია (მეცხრე და მეოთხე სახლებთან ერთად)
10) ქვეცნობიერთან და ფსიქიკასთან დაკავშირებული დარღვევები და პრობლემები.

• სახლის I მესამედი: ნებაყოფლობითი თავისუფლების შეზღუდვა. ნაღველი. ტანჯვა. დანაკარგი. სიდედრი. დედამთილი. საიდუმლო მტრები და მათი ინტრიგები. დიდი ცხოველები. პარტნიორის ავადმყოფობა. შვილის სიკვდილი. მუშაობა რეჟიმულ ინსტიტუტებში, სანატორიუმებში, მონასტრებში.
• სახლის II მესამედი: იძულებითი თავისუფლების აღკვეთა. დანაშაულებრივი პროცესი. ციხე. საავადმყოფო. ინტერნატი. კონცლაგერი. გადასახლება და ემიგრაცია. ძარცვა. ყაჩაღობა. შური. თვითმკვლელობა.
• სახლის III მესამედი: ოკულტური მეცნიერებები. ბუნებისა და კოსმოსის საიდუმლოებების ძიებისთვის ნებაყოფლობითი განმარტოვება და საკუთარ თავში ჩაღრმავება. თვითშემეცნების ზრდა. სასიცოცხლო ტონუსის დაწევა.
Автор: Lakshmi Ravi Ramananda (GEOASTROLOG) на 8:13 AM 0 коммент.
Ярлыки: ასტროლოგია
* * *
maiko312
QUOTE
და ქირონის გაორებაზე მიპასუხეთ პლზ )

თევზებში მე-12 სახლში, ალბათ ეს გაორება შენს რწმენაში, რელიგიაში გამოიხატება.

This post has been edited by folkman on 5 Nov 2009, 13:47
folkman
☉♌conjunction☽♒


*******
ჯგუფი: Members
წერილები: 16811
წევრი No.: 44181
რეგისტრ.: 16-October 07

გამოგზავნილია: 5 Nov 2009, 16:26  #16321861      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
ასპექტები


შეერთება - conjunction ეს არის 0-10 გრადუსიანი ასპექტი. ასტროლოგთა ნაწილი თვლის, რომ თუ შეერთებაში არ მონაწილეობს მზე და მთვარე, მაშინ შეერთებად შეიძლება ჩაითვალოს, მხოლოდ პლანეტებს შორის 0-8 გრადუსიანი დაშორება. შეერთება ითვლება ყველაზე ძლიერ ასპექტად. ორი პლანეტის გავლენა ერთიანდება. თუმცა გააჩნია რა პლანეტები არიან შეერთებაში. ყველაზე დადებითია შეერთება მზის, ვენერას და იუპიტერის შემთხვევაში. ყველაზე ნეგატიური კი მარსის, სატურნის და მთვარის შემთხვევაში.
შეერთება შეიძლება ნეიტრალურ ასპექტადაც ჩაითვალოს. მაგალითად მთვარის და მერკურის შეერთებისას ადამიანი მარტივად საუბრობს თავის გრძნობებზე. მაგრამ მისი ინტელექტუალური(მერკური) მიდგომა ემოციებთან(მთვარე) გრძნობებს უკარგავს სიღრმეს. ვერ უძლებენ მძიმე ემოციებს. დადებითი მხარე- კარგად შედის კონტაქტში, ლამაზად გადმოსცემს შეგრძნებებს. ანუ გააჩნია რა პლანეტებია შეერთებაში, იმის მიხედვით ეს ასპექტი შეიძლება იყოს პოზიტიური, ნეგატიური და ნეიტრალური.

ტრინი - Trine (120 გრადუსი) ანდა ტრიგონით (პირად რუქაში აღინიშნება როგორც ორი წერტილის დამაკავშირებელი გრძელი წითელი ხაზი) -
ტრინი ანდა ტრიგონი - ასპექტი 120 გრადუსში, ზოდიაქალური წრის სამ ნაწილად გაყოფის რეზულტატია. არის ჰარმონიული ასპექტი.
ყველაზე კარგი ასპექტია. მისი მოქმედების ხანგრძლივობა უჩვენებს ხასიათის კარგ მახასიათებლებზე და ასევე, იმაზე თუ ასეთი ასპექტის მქონე ადამიანი რაში მიაღწევს წარმატებას.

სექსტილი - Sextile (60 გრადუსი) -(პირად რუქაში აღინიშნება როგორც ორი წერტილის დამაკავშირებელი ტრინთან შედარებით მოკლე წითელი ხაზი) _
სექსტილი - ასპეტი 60 გრადუსში, რომელიც ზოდიაქალური რუქის 6 ნაწილად გაყოფის შედეგად მიიღება. არის ჰარმონიული ასექტი. კარგი ასპექტი, რომლის მოქმედებაც არაა ისეთი ხანგრძლივი, როგორც ტრიგონისა. სექსტილი უფრო მეტად ეხება კარგ გადახრებსა და დახმარებებს, რომელიც ხდება ადამიანის მოვლენების ბედში.

ოპოზიცია - opposition (180 გრადუსი) -(პირად რუქაში აღინიშნება როგორც ორი წერტილის დამაკავშირებელი გრძელი შავი ხაზი)
ოპოზიცია - ასექტი 180 გრადუსში, ზოდიაქალური წრის 2 ნაწილად გაყოფის შედეგია. გამოხატავს დაძაბულ ასპექტს. ძალიან პრობლემატური ასპექტია, რომელიც ითხოვს დეტალურ, ჩაღრმავებულ შესწავლას.

კვადრატურა - square იგივე კვადრატი (90 გრადუსი) -(პირად რუქაში აღინიშნება როგორც ორი წერტილის დამაკავშირებელი ოპოზიციასთან შედარებით მოკლე შავი ხაზი)
კვადრატურა (90 გრადუსი) - ზოდიაქალური წრის 4 ნაწილად გაყოფის შედეგად მიიღება. დაძაბულ ასპექტად გვევლინება. მოქმედებს უფრო მატერიალური კუთხით. კვადრატურის მოქმედებას ახლავს არასასიკეთო მდგომარეობა, ჩხუბი და დაბრკოლებები.

This post has been edited by folkman on 25 Aug 2011, 14:26
folkman
☉♌conjunction☽♒


*******
ჯგუფი: Members
წერილები: 16811
წევრი No.: 44181
რეგისტრ.: 16-October 07

გამოგზავნილია: 5 Nov 2009, 16:44  #16322147      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
HAG
შენ გაინტერესებდა პლანეტების სიმძლავრე შენს რუქაში.
ამ ცხრილის მეშვეობით დაადგენ რომელი პლანეტა უფრო ძლიერია შენს ჰოროსკოპში, მისი ნიშანში მდებარეობიდან გამომდინარე. თუმცა ასპექტებსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს.

user posted image

მზე თევზებში, ვენერა მერწყულში, იუპიტერი თხისრქაში. ამ 3 პლანეტიდან ყველაზე ძლიერი ვენერაა, რომელიც მერწყულში 4 ქულით ფასდება. შემდეგ მზე-თევზებში 3 ქულით. იუპიტერი თხისრქაში-1ქულა.
SenatoR
secret desire


*****
ჯგუფი: Members
წერილები: 3421
წევრი No.: 52862
რეგისტრ.: 31-January 08

გამოგზავნილია: 6 Nov 2009, 03:08  #16331797      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
ეს გამოგადგებათ დამწყებთპლანეტა სახლში (მის ზოდიაქოს ნიშანში) -პლანეტა საკუთარ სახლში არის მაქსიმალურად თავისუფალი ავლენს საკუთარ თავს 100 % -ით.არ სცხვენია და არ ერიდება არაფრის biggrin.gif მისი სახლი მისი ციხესიმაგრეა

პლანეტა ტყვეობაში -დატყვევებული პლანეტა სიტვიდდან გამომდინარე შეგვიძლია გავიGოთ პირდაპირი მნიშვნელობით.ის არის ტყვედ არ ეძლევა საშუალება საკუთარი თავის რეალიზების მოკლედ რომ ვთქვათ ეს პლანეტა არ მუშაობს მისი ენერგეტიკა აბსოლიტურრად ეწინააღმდეგება იმ ნიშნის ენერგეტიკას რომელშიც ის ხვდება.მაგალითად ვენერა რომელიც არის სილამაზის ჰარმონიის "ნაზი პლანეტა" თითქოს ფაიფური,ვენერა ხვდება მებრძოლ აგრესიულ მორიელში ,მორიელის სამფო მიწიქვეშეთია.ვუკანები გამუდმებული დუღილი მიწისძვრები და ასე შემდეგ .შესაბამისად ჩვენი ფაიფურის ვენერა ამ ნიშანში ვერაფერსაც ვერ აკეთებს რადგან აბსოლიტურ რადიკალურად განსხვავებულ სიტუაციაში ექცევა რომელთანაც მოსარგები 1 თვისებაც კი არ გააჩნია.

პლანეტის ეგზალტაცია-პალენტა წარმოვიდგინოთ როგორც ადმიანი, ხოლო ეგზალტირებული გარემო მისი სამსახური.ეს ადამიანი(პლანეტა)საკუთარი სახლის შემდეგ თავის პოტენციალს საუკეთესოდ ავლენს მისთვის ყველაზე მისაღებ გარემოში(ამ შემთხვევაში მაგალითად სამსახური მოვიყვანეთ).
შესაბამისად პლანეტა თავს საკუთარი სახლის(ზოდიაქოს ნიშნის) გარდა, ყველაზე კომფორტულად გრძნობს ეგზალტირებულ გარემოში(ნიშანში რომელშიც ეგზალტირდება)

პლანეტის დაცემა- დაცემული პლანეტა შესაბამის ნიშანში მუშაობს!მაგრამ მუშაობს უჩვეულოდ არასწორად ასე ვთქვათ მოსდის შეცდომები .თითქოს ცდილობ გამოვლინოს თავისი პოტენციალი მაგრამ ჩანს სასაცილოდ.მაგალითად მოვიყვან კუროს რომელიც გახლავთ სტაბილური მიწის ნიშანი.კურო სანამ რამე გადაწყვეტილებას მიიღებს საუკუნე ფიქრობს მიზნისკენ მიდის ასევე საუკუნე ნელ ნელი ნაბიჯებით,მასში დაცემულია ურანი(სიახლეების მოულოდნელობების პლანეტა) ანუ ურანი კუროში ომ ჩაირთოს არ იმუშავებს სწორედ,შესაბამისად კურო რამე სპონტანური გადაწყვეტილების მიღება რომ მოსთხოვოთ უცბად და ეს გადაწყვეტილება მან მიიღოს ჩთვალეთ,,,,,,,,,,,,,,,,,

მოკლედ 1 კლასისთვის მგონი კარგად ავხსენი.თან მთვრალი ვარ ცოტათი და არ მინდა ცუდად გამომივიდეს biggrin.gif
user posted image
აქვე დავსძენ რომ:ზოგი ასტროლოგი მერკურის ეგზალტაციას ქალწულში არ იზიარებს და ამბობენ რომ ეგზალტირდება მერწყულში.თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს რომ ეგზალტაცია სუფთა ასტრო"ლ"ოგიური მოვლენა და არანაირ ასტრო"ნ"ომიულ ცოდნას არ ეფუძნება შემიძლია ვივარაუდო რომ შესაძლებელია ორივე ნიშანში ეგზალტირდებოდეს.მითუმეტეს ცნობილია რომ ქალწული საკუთარ მერკურის წარმატებით იყენებს და მიზანმიმართულად იქნება ეს სამსახური სახლი თუ სხვა გარემო რომელშიც მას უხდება ყოფნა.
ასევე მერკურის სიძლიერე მერწყულში!

This post has been edited by SenatoR on 6 Nov 2009, 03:21


--------------------
In Universal Understanding .......
Konstantin_Logos
ღმერთი სიყვარულია


******
ჯგუფი: Members
წერილები: 5611
წევრი No.: 29873
რეგისტრ.: 13-February 07

გამოგზავნილია: 6 Nov 2009, 16:58  #16337857      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა · ვებგვერდი
ყოველი პლანეტა ატარებს ინფორმაციას პიროვნებაზე.

მზე - ცხოვრებისეული პორიცია, ნება;

მთვარე - ემოციები და შინაგანი სამყარო, შეგრძნებები, სული;

მერკური - ინტელექტი, ურთიერთქმედება და კონტაქტები;

ვენერა - მგრძნობიარობა, წონასწორობა, ჰარმონია, სიყვრული

ნებისყოფა, მოქმედება, აქტიურობა, გადაწყვეტილებების მიღების უნარი, ხანდახან ზეწოლა, საქციელი

იუპიტერი - საზოგადოებრივი ინტერესები, სოციალური სწრაფვები

სატურნი - პირადი მიზნები, ჩაღრმავება საკუთარ თავში, ხანდახან ფარულობა, შინაგანი ღერძი

ქირონი - ორაზროვნება, გაორება

ურანი - არაპროგნოზირებულობა, სულიერი თავისუფლება, რეფორმატულობა

ნეპტუნი - უმაღლესი ჰარმონია, სიღრმისეული ქვეცნობიერი პროცესები, რწმენა

პლუტონი - ძლიერება, სტიქიური ძალები, კოლექტიური ნება

პროზერპინა - რაოდენობრივი ცვლილებები, რომლებსად მოაქვს შეუქცევადი გარდაქმნები ხრისხში.

რახუ - გვიჩვენებს რა უნდა განივითაროს ადამიანმა

კეტუ- - ის რაც მოგვეცა თავიდანვე, რასაც შეიძლება მივეყრდნოთ.

ლილიტი -ბოროტების საზომი, რომელიც წარსულ ცხოვრებიდან მოდის, ურთიერთქმედება მასთან აწყმოსა და მომავალში.

სელენა - სიკეთის საზომი, რომელიც წარსულ ცხოვრებიდან მოდის, ურთიერთქმედება მასთან აწყმოსა და მომავალში

This post has been edited by logos on 6 Nov 2009, 16:59

მიმაგრებული სურათი (გადიდებისთვის დაუწკაპუნეთ სურათზე)
Copy_of_untitled.JPG
Konstantin_Logos
ღმერთი სიყვარულია


******
ჯგუფი: Members
წერილები: 5611
წევრი No.: 29873
რეგისტრ.: 13-February 07

გამოგზავნილია: 6 Nov 2009, 17:29  #16338443      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა · ვებგვერდი
ALIEN7
QUOTE
მაგალითად მზე ლომში მთვარე ქალწულში.და ასე შემდეგ, არ აქვს მნიშვნელობა.
როგორ უნდა გაკეთდეს ინტერპრეტაცია მზის და მთვარის შემთხვევაში?


პლანეტა, რომელიც მდებარეობს ამა თუ იმს ზოდიაქოში იღებს ამ ზოდიაქოს ელფერს...


ვერძი - აქტიურობა, იმპულსურობა, სურვილი

კურო - სიმყარე, პრაქტიკულობა, გარანტია

ტყუპები - სიმსუბუქე, ზედაპირულობა, მრავალმხრივობა

კირჩხიბი - ემოციონალურობა, წყენიობა, რეტროსპექტიულობა

ლომი - შარმი, თავისთავადობა, გაფორმება, გამოხატულება

ქალწული -რაციონალიზმი, კრიტიკულობა, ანალიზი, დეტალიზაცია

სასწორი - მშვიდობისმოყვარულობა, მერყეობა

მორიელი - პსიქოლოგიზმი, მოწყენილობა

მშვილდოსანი - სოციალურობა, გაფართოვება

თხის რქა- ასკეტიურობა, შევიწროვება, კრისტალიზაცია, კონცენტრაცია

მერწყული - ალტრუიზმი, არაპორგნოზირებულობა, რეფორმაცია

თევზები -სიღრმე, იდუმალება, მოლოდინი

ახლა შევაერთოთ მზე ლომთან და მთვარე ქალწულთან...
ნუ ლომის დახასიათება გეცოდინება ისედაც... რაც შეეხება მთვარეს ქაწულში გამოდის ასე:
მთვარე (ემოციები)+დეტალიზაცია =მეთოდურობა, თავშეკავებულობა, ემოციების გონებრივი მართვა, რთულად ავლენ ემოციებს, იმიტომ რომ გონების ფილტრი უშლის ხელს გამოვლინდეს შენი შინაგანი განცდები მთელი სისრულით და ა.შ..

This post has been edited by logos on 6 Nov 2009, 17:30

მიმაგრებული სურათი (გადიდებისთვის დაუწკაპუნეთ სურათზე)
Copy_of_untitled.JPG
Konstantin_Logos
ღმერთი სიყვარულია


******
ჯგუფი: Members
წერილები: 5611
წევრი No.: 29873
რეგისტრ.: 13-February 07

გამოგზავნილია: 7 Nov 2009, 17:00  #16353071      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა · ვებგვერდი
doctor ako
QUOTE
სხვა ნიშნების მართველებიც რომ ავღნიშნოთ, მარტო თქვენ არ მოგმართავათ, ვისაც დრო ექნება მაინც დავაკონკრეტოთ. მადლობთ


ინებეთ

user posted image

This post has been edited by logos on 7 Nov 2009, 17:14
Konstantin_Logos
ღმერთი სიყვარულია


******
ჯგუფი: Members
წერილები: 5611
წევრი No.: 29873
რეგისტრ.: 13-February 07

გამოგზავნილია: 8 Nov 2009, 17:12  #16367709      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა · ვებგვერდი
user posted image

მთვარე ზოდიაქოს ნიშნებში (კატრინ ობიეს მიხედვით)

ცეცხლი:

ვერძში
ქალური საწყისები უფრო გამოკვეთილია: ქალისთვის ეს არათუ დაცულობის ტოლფასია, არამედ თვითონ ეს ქალი ხდება აქტიური დამცველი და მოქმედი გმირი. ინსტინქტიურობა, "კანის" მგრნობიარობა. იმპულსურობა, მწვავე აღქმა ყველა ისეთი სიტუაციისს, სადაც კონკურენცია და შეჯიბრია.
უარყოფითი ასპქეტების დროს - პრიმიტიული, გამარტივებული აღქმა, რომელიც მიდის სიჯიუტემდე და ზედმეტ სუბიექტურობამდე.
კაცის ჰოროსკოპში: ასეთ კაცს იზიდავს თავისუფალი და აქტიური ქალები. დედა და ცოლი აღიქმებიან როგორც ავტორიტარული პერსონები.

ლომში
მგძნობიარობა ხდება ნაკლებად ინტუიტიური, სამაგიეროდ უფრო მარტივად პოულობს გარე გამოხატვის მეთოდებს, უფრო ეყრდნობა გარე ეფექტებს. ასეთ ქალებს ძალიან უნდათ სხვებს მოეწონონ, გარშემომყოფები იყონ აღფრთოვანებულები მათი ბრწყინვალებით, ღირსეულობითა და ნატიფობით. კაცებს ასეთი მდებარეობით იზიდავენ ლამაზი და გამოჩენილი ქალები, რომლებითაც შეიძლება იამაყო. ასეთ ადამიანებ აქვთ კარგი გემოვნება და ფუფუნების საგნების და ხელოვნების ნიმუშების სიყვარული.

მშვილდოსანში
გრძნობების გამოვლენა არაა ღრმა, მაგრამ გამოირჩევა მეგობრულობით და უშუალობით. თავგადასავლებისადმი სწრავფა და ერთგულების სურვილი ერწყმის ერთმანეთს. ქალებს აინტერესებთ ყველაფერი რაც ჯერ გამოუკვლეველია, უცნობი შეგრძნებები. კაცებს კი იზიდავენ ქალები, რომლებსაც აქვთ რამე არაორდინალური, ეგზოტიკური. როცა ქალი აღიქმება როგორც ტოლი პარტნიორი, მაშინ სასიყვარულო ურთიერთობები შეიცავენ ამხანაგურ ელემენტებს.
უარყოფითი ასპექტების შემთხვევაში - კონფორმიზმი, ცრუ შეხედულებები რომლებიც უარყოფითად მოქმედებენ წარმოსახვის უნარზე.

მიწა

კუროში
ძლიერი მგრძნობიარობა, რომელიც ერწყმის მწვავე აღქმის უნარსა და პასიორობას. უშუალობა ყველაფერ ბუნებრივსა და უბრალოსადმი სიყავრულში.
სილამაზისადმი და ბუნებისადმი სწრაფვა. სენტიმენტალურობა. ქალისთვის - ტრადიციული ქალური ღირებულებების გაზვიადებული ხედვა. კაცისთვის - იდეალურ ქალად მიაჩნია ერთგული, მგრძნობიარე და ოჯახურ კერას მიჯაჭვული ქალი.

ქალწულში:
გონების დომინირება გრძნობების სფეროზე.
სირცხვილის გრძნობა, ემოციების გარე გამოვლენის შიში.
ეს შიში იქამდე მიდის რომ ადამიანი სულ უფრო და უფრო მიწიერი ხდებ. საღი გონება, მწირი ფანტაზია. ქალისთვის - არ ენდობა სხვა ადამიანებს, საკუთარ როლს კი მეორეხარისხოვნად თვლიან. აღქმა მარტო სიტუაციურია და მხოლოდ დროის კონკრეტულ მომენტში ვლინდება. ოჯახური კერის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა.
კაცისთვის - იდეალური ქალი- დიასახლისი, ოჯახზე მზრუნველი ქალი.

თხის რქაში:
ფხიზელი თვალი, რომელიც დიდი გავლენას ახდენს გრზნობებზე, რის გამოც გრძნობები ვერ ვლინდება და ძალიან ღრმადაა დამალული, გამოდევნილია ყინულოვან გამოქვაბულში. თუმცა ასეთ რეალიზმს შეუძლია გაამძაფროს მგრძნობიარობა, მაგრამ ადამიანს უჭირს თუნდაც პატარა ყურადღებისა თუ სითბოს ნიშნების გამოავლინოს. ყველაფერს ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამს. ძლიერი თავშეკავებულობა, თუმცა ეგ ვერ შველის იმედგაცრუებებისგან. ქალებს აქვთ მუდამ წინსვილს სურვილი სოციალურ და პოლიტიკურ საფეხურებზე.
კაცები ეძებენ ქალს, ღრმას, ნამდვილს, მაგრამ ამ დროს ცუდად გრძნობენ ქალის სულს, ამიტომ ხშირად უხეშები და ცივები არიან.

ჰაერი:

ტყუპებში
მსუბუქი და ზედაპირული მგრზნობიარობა, რომელიც დამორჩილებულია მერკურიანულ წინდახედულობას. კონტაქტურობა. ინტელექტუალურად დატვირთული ემოციები. მერყევი ხასიათი, ნერვოზულობა. ქალისთვის- დამოუკიდებლობა, და გვიანი ქორწინება. კაცისთვის - ძალიან უყვართ ინტელექტუალი ქალები, რომლებიც არაპროგნოზირებადები და სულიერად მდიდრები არიან.

სასწორში
მგრძნობიარობა ერწყმის ესთეტიზმს, გარე გამოვლინებებში წონასწორობის შენარჩუნების მცდელობები. მშვიდობისმოყარეობა, პირადი ცხოვრების ჰარმონიზაციისადმი სწრაფვა. თუმცა ურთიერთობებში მაინც ცივი, და რთული ხდება გამოღვიძების პროცესი. ქალი ეძებს სრულყოფილებას წონასწორობაში. შემოქმედებითი უნარი, მაგრამ ვნების გარეშე. კაცი ეძებს იდეალურ სილამაზეს, აქვს უნარი დააფასოს ქალის ყველა ღირსება.

მერწყულში
ამ ადამიანებს მგრძნობიარობა აქვს ლოკატორივით, რომელიც იტაცებს სხვა ადამინების სიგნალებს. ცოტა ყურადღებას აქცევენ ტრადიციულ ღირებულებებს. ოპორტუნიზმი. ქალი დინამიურია, დამოუკიდებელი, ხშირად მოურიდებელი. კაცისთვის - იდეალური ქალი - ნონკომფორმისტი, რომელიც თავისუფალი ურთიერთობების მომხრეა. პარტნიორის დამოუკიდებლობის პატივისცემა. წყნარი და გულგრილი გრძნობების სფეროს მიმართ.

წყალი:

კირჩხიბში
კარგად ავლენენ ქალურ და დედობრივ თვისებებს. მეოცნებე ქალი, მდიდარი წარმოსახვის უნარით, რომანტიული, რომელიც აფასებს კომფორტსა და უსაფრთხოებას. დიდი ყურადღება ეთყობა ბავშებს და ბავშვობას. მგრძნობიარობა აღწევს პიკს წარმოსახვის სფეროში და გადადის სენტიმენტებში. ნოსტალგია, ძილის სიყვარული. შფოტი. კაცისთვის- იდეალური ქალი არის დედა ან მასზე დამოკიდებული ცოლი-ბავშვი

მორიელში
მისი მგრძნობიარობისთვის დამახასიათებელია გამჭრიახობა და ინტუიცია. ქალი იქცევა ექსტრავაგანტულად და მიმზიდველად. აქვს სურვილი აცდუნოს და აცდუნონ, ამ დროს გულისკენ გზა გადის ფიზიკურ შეგრძნებებზე. ეროტიულობა. კაცს იზიდავს იდუმალების მოცული ქალები, რომლებთა სექსუალური მიმზიდველობის გამო უჭირს თავის შეკავება.
ასეთ ქალში თანაცხოვრობენ ვნებიანობა, სექსუალურობა და საღი გონება. ამ მდებარეობით კაციც და ქალიც გრძნობენ, თუ რა იმალება გარეგნული სილამაზის უკან. ფარული კავშირები, ხანდახან უცნაური და გარყვნილიც.

თევზებში
მძაფრი მგრძნობიარობა, გრძნობები აღსავსეა უსასრულო შთაბეჭდილებებით. ერთგულების მოთხოვნილება, მოთხოვნილება საჭიროდ გთვლიდნენ. ქალი რომანტიულია, დაუცველი, მოთხოვნილებით დაცული იყოს. ხანდახან მაზოხისტური ერთგულება.
კაცი დაუცველია, ეძებს ქალს, რომელიც გაუგებს მის შიშებს და მღელვარებას. წარმოსახვითი გაქცევისადმი მიდრეკილება.

This post has been edited by logos on 8 Nov 2009, 18:49
Konstantin_Logos
ღმერთი სიყვარულია


******
ჯგუფი: Members
წერილები: 5611
წევრი No.: 29873
რეგისტრ.: 13-February 07

გამოგზავნილია: 8 Nov 2009, 17:41  #16368039      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა · ვებგვერდი
ქალებში მთვარის ზოდიაქო ხშირად უფრო ვლინდება ვიდრე მზის...

მთვარე გვიჩვენებს თუ როგორია ადამიანის შინაგანი სამყარო, ემოციები და რეაქციები...

user posted image

This post has been edited by logos on 8 Nov 2009, 19:01
AmeN Ra
Crazy Member


*****
ჯგუფი: Registered
წერილები: 1406
წევრი No.: 98934
რეგისტრ.: 2-September 09

გამოგზავნილია: 9 Nov 2009, 09:46  #16377723      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა
logos

შავი მთვარის მდებარეობა ზოდიაქოს ნიშნებში როგორ ვლინდება? იმედია სწორად დავსვი შეკითხვა smile.gif


--------------------
ყველამ თავის სატენით დატენოს!!!!

If i don't know i don't know,
I think i know.
If i don't know i know
I think I don't know..
Konstantin_Logos
ღმერთი სიყვარულია


******
ჯგუფი: Members
წერილები: 5611
წევრი No.: 29873
რეგისტრ.: 13-February 07

გამოგზავნილია: 9 Nov 2009, 10:42  #16378111      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · ელფოსტა · ვებგვერდი
AmeN Ra
QUOTE
შავი მთვარის მდებარეობა ზოდიაქოს ნიშნებში როგორ ვლინდება? იმედია სწორად დავსვი შეკითხვა 


შავი მთვარის მდებარეობა ზოდიაქოს ნიშნებში ამძაფრებს ამა თუ იმ ნიშნის პოლარულ მახასიათებლებს, ანუ ააქტიურებს ნიშნის პრიმიტიულ და უხარისხო მახასიათებელს, უარყოფით თვისებებს, ამის შედეგად ეს უარყოფით თვისება იწყებს დომინირებას ყველა იმ კარგ თვისებაზე რომელიც ამ ნიშანს გააჩნია. ლილიტი არამარტო აძლიერებს ნიშნის უკიდურესობებს, არამედ ნიშნის პირველად თვისებს ამახინჯებს. შავი მთვარე არღვევს წონასწორობას ნიშნის უკიდურესობებს შორის, და ადამიანი ხან ერთ უკიდურესობასი გადადის და ხან მეორეში, რომელიც ნიშანს ახასიათებს.


ესეც ცხრილი, როდის რომელ ზოდიაქოში იმყოფებოდა შავი მთვარე

This post has been edited by logos on 9 Nov 2009, 10:48

მიმაგრებული სურათი
untitled.JPG
1 წევრი ათვალიერებს ამ თემას (1 სტუმარი და 0 უჩინარი წევრი)
0 წევრი:
Topic Options Pages: (24) [1] 2 3 ... ბოლო » გამოხმაურება · ახალი თემა · ახალი გამოკითხვა

 ფორუმის სერვერების განთავსებას და ინტერნეტთან კავშირს უზრუნველყოფს: CLOUD9
[ Script Execution time: 0.0421 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP Disabled ]