forum.ge
reklama
FORUM.GE წესები  · დახმარება  · ძებნა  · წევრები  · კალენდარი  · ჩატი
Pages: (2) 1 [2]   ( გადავიდეთ პირველ წაუკითხავ წერილზე ) გამოხმაურება · ახალი თემა · ახალი გამოკითხვა

> მინდა matlab ის სწავლა, მირჩიეთ რითი დავიწყო
არწივი9
სამაგალითო ქართველი


*********
ჯგუფი: Members
წერილები: 47135
წევრი No.: 18452
რეგისტრ.: 21-March 06

გამოგზავნილია: 4 Feb 2019, 21:52  #54174790      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · im · aim · yim · msn
HCl
სანამ მაგ ლინკს ვნახავდი ამასობაში აქედან ჩამოვტვირთე smile.gif
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5592313
ახლა როგორ დავაყენო?
user posted image
უბრალოდ გავყვე ინსტრუქციას ხო? რამე სპეციფიკური მოთხოვნები ხომ არ აქვს ამ პროგრამას რაც უნდა გავითვალისწინო?
user posted image


--------------------
რაციონალიზმი ჩვენს ცხოვრებას ხდის სასარგებლოდ, ირაციონალიზმი კი საინტერესოდ

ამქვეყნად ყველაფერი იცვლება და მხოლოდ ცვალებადობაა მუდმივი (!)

კვანტური მექანიკა ესაა მეცნიერება კვანტის გამოდების შესახებ ;)
HCl
Witch-king of Angmar


*****
ჯგუფი: Members
წერილები: 2604
წევრი No.: 126360
რეგისტრ.: 23-January 11

გამოგზავნილია: 4 Feb 2019, 21:56  #54174815      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი
არწივი9
Описание: Патч для MATLAB R2018a, который содержит исправления всех предыдущих патчей.
ეგ მხოლოდ განახლებაა.

https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5625833
მაშინ ეს გადმოწერე


--------------------
Oh...melissa, you're in my dreams, You're with me every day

ჯერ ერთხელ მაკოცე, ჯერ ერთხელ მაინც მაკოცე, გვეგვე...

1.6GHz Celeron 420 processor
40GB 5400rpm HDD
512MB DDR2 RAM
512KB L2 cache
Intel Graphics Media Accelerator 950 with 64MB dedicated graphics memory
არწივი9
სამაგალითო ქართველი


*********
ჯგუფი: Members
წერილები: 47135
წევრი No.: 18452
რეგისტრ.: 21-March 06

გამოგზავნილია: 4 Feb 2019, 22:08  #54174882      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · im · aim · yim · msn
HCl
QUOTE
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5625833
მაშინ ეს გადმოწერე

14.74 GB ზომაა help.gif ამოდენა პროგრამაა მართლა?
* * *
HCl
მოკლედ როგორც იქნა გადმოვწერე:
user posted image
ახლა როგორ უნდა დავაყენო?
ფაილში Readme ორი გზაა აღწერილი:
There are two modes of installation:

1) standalone:
- Install choosing the option "Use a File Installation Key" and supply the following FIK
09806-07443-53955-64350-21751-41297
- To install Matlab Production Server,using this
40236-45817-26714-51426-39281
- Use license_standalone.lic to activate,
or make a "licenses" folder in %installdir% and copy license_standalone.lic to it,and run matlab without activation
- after the installation finishes copy the folders to %installdir% to overwriting the originally installed files

2) floating license (network license server):
- Install choosing the option "Use a File Installation Key" and supply the following FIK
31095-30030-55416-47440-21946-54205
- To install Matlab Production Server,using this
57726-51709-20682-42954-31195
- Use license_server.lic when asked
- after the installation finishes copy the folders to %installdir% to overwriting the originally installed files
რომელი სჯობია?
HCl
Witch-king of Angmar


*****
ჯგუფი: Members
წერილები: 2604
წევრი No.: 126360
რეგისტრ.: 23-January 11

გამოგზავნილია: 5 Feb 2019, 20:07  #54179332      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი
არწივი9
პირველ მეთოდს გაყევი და რაც გჭირდება მარტო ის პაკეტები მონიშნე ინსტალაციისას.

ბოლო არ გინდა.
არწივი9
სამაგალითო ქართველი


*********
ჯგუფი: Members
წერილები: 47135
წევრი No.: 18452
რეგისტრ.: 21-March 06

გამოგზავნილია: 5 Feb 2019, 20:17  #54179369      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · im · aim · yim · msn
HCl
ინტერნეტი გათიშული უნდა იყოს ამ დროს?

QUOTE
ბოლო არ გინდა.

ანუ ეს:
QUOTE
or make a "licenses" folder in %installdir% and copy license_standalone.lic to it,and run matlab without activation
- after the installation finishes copy the folders to %installdir% to overwriting the originally installed files

?
HCl
Witch-king of Angmar


*****
ჯგუფი: Members
წერილები: 2604
წევრი No.: 126360
რეგისტრ.: 23-January 11

გამოგზავნილია: 5 Feb 2019, 20:45  #54179488      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი
არწივი9
რავი აღარ მახსოვს, ეწერება დაყენების ინსტრუქციაში.

This post has been edited by HCl on 5 Feb 2019, 20:47
არწივი9
სამაგალითო ქართველი


*********
ჯგუფი: Members
წერილები: 47135
წევრი No.: 18452
რეგისტრ.: 21-March 06

გამოგზავნილია: 5 Feb 2019, 22:15  #54179941      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · im · aim · yim · msn
HCl
QUOTE
დაყენების ინსტრუქციაში.

სრული ინსტრუქცია ეს არის:
QUOTE
0. Ñìîíòèðóéòå iso-îáðàç MatlabR2018b_win64_disk1.iso â âèðòóàëüíûé äèñê. Äëÿ ýòîãî ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ ïðîãðàììà òèïà Daemon Tools (èëè ëþáàÿ ïîäîáíàÿ)
1. Çàïóñòèòå setup.### íà ýòîì âèðòóàëüíîì äèñêå èñïîëüçóÿ îïöèþ "Use a File Installation Key"
2. Êîãäà äîéäåòå äî "Provide File Installation Key" âûáåðèòå îïöèþ "I have the File Installation Key for my license" è ââåäèòå
    09806-07443-53955-64350-21751-41297
3. Äàëåå âûáèðàéòå ïàïêó êóäà ïîñòàâèòü Ìàòëàá è êîãäà äîéäåòå äî "Select products to install" âûáåðèòå íóæíûå âàì êîìïîíåíòû. Åñëè áóäåò âûáðàíî âñå òî Ìàòëàá çàéìåò 22Ãèãà.
    Ïîýòîìó äëÿ ýêîíîìèè ìåñòà è âðåìåíè îòêëþ÷àéòå òî ÷òî âû íå çíàåòå. Ìèíèìàëüíî - ýòî îñòàâèòü òîëüêî "Matlab 9.5"
    Ìàòëàá ëó÷øå ñòàâèòü íà SSD äèñê äëÿ ïîâûøåíèÿ ñêîðîñòè çàïóñêà (à òàêèå äèñêè çà÷àñòóþ "íå ðåçèíîâûå")
4. Âî âðåìÿ óñòàíîâêè ìîæåò ïîñòóïèòü çàïðîñ íà óñòàíîâêó âòîðîãî äèñêà. Ñìîíòèðóéòå â òîò æå âèðòóàëüíûé ïðèâîä iso-îáðàç MatlabR2018b_win64_disk2.iso
    Àíàëîãè÷íî òîìó ÷òî âû äåëàëè â ïóíêòå 0
5. Ïî îêîí÷àíèè óñòàíîâêè ñêîïèðóéòå ïàïêó bin â ïàïêó êóäà óñòàíîâèëè Ìàòëàá (â êîòîðîé òîæå åñòü ïàïêà bin).
6. Çàïóñòèòå Ìàòëàá è êîãäà ïðåäëîæàò àêòèâèðîâàòü Ìàòëàá âûáåðèòå îïöèþ "Activate manually without the Internet" è äàëåå êîãäà ñïðîñÿò
    "Enter the full path to your license file, including the file name" âûáåðèòå ôàéë license.lic
7. Ìîæíî ðàáîòàòü.


Êîìó èíòåðåñíî, license.lic â äîïîëíåíèå ê âîçìîæíîñòÿì license_standalone.lic ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü Matlab ÷åðåç óäàëåííûé ðàáî÷èé ñòîë (RDP).
  Ò.å. license_server.lic ñòàíîâèòñÿ âîîáùå ìàëîïîëåçåíûì


There are two modes of installation:

1) standalone:
- Install choosing the option "Use a File Installation Key" and supply the following FIK
09806-07443-53955-64350-21751-41297
- To install Matlab Production Server,using this
40236-45817-26714-51426-39281
- Use license_standalone.lic to activate,
  or make a "licenses" folder in %installdir% and copy license_standalone.lic to it,and run matlab without activation
- after the installation finishes copy the folders to %installdir% to overwriting the originally installed files

2) floating license (network license server):
- Install choosing the option "Use a File Installation Key" and supply the following FIK
31095-30030-55416-47440-21946-54205
- To install Matlab Production Server,using this
57726-51709-20682-42954-31195
- Use license_server.lic when asked
- after the installation finishes copy the folders to %installdir% to overwriting the originally installed files

პირველი ნაწილი რაღაც გაუგებარი შრიფტია
mad.gif
HCl
Witch-king of Angmar


*****
ჯგუფი: Members
წერილები: 2604
წევრი No.: 126360
რეგისტრ.: 23-January 11

გამოგზავნილია: 6 Feb 2019, 02:34  #54180919      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი
0. Смонтируйте iso-образ MatlabR2018b_win64_disk1.iso в виртуальный диск. Для этого может потребоваться программа типа Daemon Tools (или любая подобная)
1. Запустите setup.### на этом виртуальном диске используя опцию "Use a File Installation Key"
2. Когда дойдете до "Provide File Installation Key" выберите опцию "I have the File Installation Key for my license" и введите
09806-07443-53955-64350-21751-41297
3. Далее выбирайте папку куда поставить Матлаб и когда дойдете до "Select products to install" выберите нужные вам компоненты. Если будет выбрано все то Матлаб займет 22Гига.
Поэтому для экономии места и времени отключайте то что вы не знаете. Минимально - это оставить только "Matlab 9.5"
Матлаб лучше ставить на SSD диск для повышения скорости запуска (а такие диски зачастую "не резиновые")
4. Во время установки может поступить запрос на установку второго диска. Смонтируйте в тот же виртуальный привод iso-образ MatlabR2018b_win64_disk2.iso
Аналогично тому что вы делали в пункте 0
5. По окончании установки скопируйте папку bin в папку куда установили Матлаб (в которой тоже есть папка bin).
6. Запустите Матлаб и когда предложат активировать Матлаб выберите опцию "Activate manually without the Internet" и далее когда спросят
"Enter the full path to your license file, including the file name" выберите файл license.lic
7. Можно работать.


Кому интересно, license.lic в дополнение к возможностям license_standalone.lic позволяет использовать Matlab через удаленный рабочий стол (RDP).
Т.е. license_server.lic становится вообще малополезеным
არწივი9
სამაგალითო ქართველი


*********
ჯგუფი: Members
წერილები: 47135
წევრი No.: 18452
რეგისტრ.: 21-March 06

გამოგზავნილია: 6 Feb 2019, 13:50  #54182182      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · im · aim · yim · msn
QUOTE (HCl @ 6 Feb 2019, 01:34 )
0. Смонтируйте iso-образ MatlabR2018b_win64_disk1.iso в виртуальный диск. Для этого может потребоваться программа типа Daemon Tools (или любая подобная)
1. Запустите setup.### на этом виртуальном диске используя опцию "Use a File Installation Key"
2. Когда дойдете до "Provide File Installation Key" выберите опцию "I have the File Installation Key for my license" и введите
09806-07443-53955-64350-21751-41297
3. Далее выбирайте папку куда поставить Матлаб и когда дойдете до "Select products to install" выберите нужные вам компоненты. Если будет выбрано все то Матлаб займет 22Гига.
Поэтому для экономии места и времени отключайте то что вы не знаете. Минимально - это оставить только "Matlab 9.5"
Матлаб лучше ставить на SSD диск для повышения скорости запуска (а такие диски зачастую "не резиновые")
4. Во время установки может поступить запрос на установку второго диска. Смонтируйте в тот же виртуальный привод iso-образ MatlabR2018b_win64_disk2.iso
Аналогично тому что вы делали в пункте 0
5. По окончании установки скопируйте папку bin в папку куда установили Матлаб (в которой тоже есть папка bin).
6. Запустите Матлаб и когда предложат активировать Матлаб выберите опцию "Activate manually without the Internet" и далее когда спросят
"Enter the full path to your license file, including the file name" выберите файл license.lic
7. Можно работать.


Кому интересно, license.lic в дополнение к возможностям license_standalone.lic позволяет использовать Matlab через удаленный рабочий стол (RDP).
Т.е. license_server.lic становится вообще малополезеным

მადლობა, მგონი დაყენდა წესიერად ხო? smile.gif
user posted image


ისე ეგ შრიფტი/ნაწერი როგორ მოიყვანე ჭკუაზე?

This post has been edited by არწივი9 on 6 Feb 2019, 13:51
HCl
Witch-king of Angmar


*****
ჯგუფი: Members
წერილები: 2604
წევრი No.: 126360
რეგისტრ.: 23-January 11

გამოგზავნილია: 6 Feb 2019, 13:53  #54182197      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი
არწივი9
უნიკოდი შევცვალე.

კი ალბათ მუშაობს ნიუ სკრიპტს დააჭირე და აბა შენი იცი
არწივი9
სამაგალითო ქართველი


*********
ჯგუფი: Members
წერილები: 47135
წევრი No.: 18452
რეგისტრ.: 21-March 06

გამოგზავნილია: 6 Feb 2019, 19:09  #54183746      · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი · im · aim · yim · msn
HCl
QUOTE
უნიკოდი შევცვალე.

საიდან და როგორ? მე მაგას ვცდილობდი აქედან:
http://convert.ge/ge/text.shtml
და არაფრით არ გამომივიდა

QUOTE
კი ალბათ მუშაობს ნიუ სკრიპტს დააჭირე და აბა შენი იცი

user posted image
მგონი მუშაობს ხო? smile.gif
1 წევრი ათვალიერებს ამ თემას (1 სტუმარი და 0 უჩინარი წევრი)
0 წევრი:
Topic Options Pages: (2) 1 [2]  გამოხმაურება · ახალი თემა · ახალი გამოკითხვა

 ფორუმის სერვერების განთავსებას და ინტერნეტთან კავშირს უზრუნველყოფს: CLOUD9
[ Script Execution time: 0.0195 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP Disabled ]