Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
თბილისის ფორუმი > პოლიტიკა > მითები და ანტიდისკრიმინაციული კანონი


Posted by: Lаki 5 May 2014, 09:01
მითები და ანტიდისკრიმინაციული კანონი
ოთარ ზოიძე


ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან დაკავშირებით ბევრი მითი შეიქმნა. ამ მითების საპირისპიროდ, კანონი არ აღიარებს ერთსქესიანთა ქორწინებას (ქორწინების საკითხებს აწესრიგებს მხოლოდ სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც განსაზღვრავს ქორწინებას(მუხლი 1106: „ქორწინება არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი...“; ეს მუხლი უცვლელი დარჩა), არ აუქმებს არასრულწლოვანთა დაცვის ღონისძიებებს (მაუწყებლობის შესახებ კანონი, მუხლი 56.5: „იკრძალება ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკურ, გონებრივ და ზნეობრივ განვითარებაზე მავნე ზეგავლენის მომხდენი პროგრამების იმ დროს განთავსება, როცა მათ მიერ ამ პროგრამების ნახვის ან მოსმენის დიდი ალბათობა არსებობს,“ - ეს პუნქტიც უცვლელი დარჩა), არ კრძალავს განსახვავებული სექსუალური ურთიერთობის მოხსენიებას ცოდვად (იკრძალება მხოლოდ შეურაცხყოფა და დისკრიმინაცია. იხ. მაუწყებლობის შესახებ კანონის 56.5 მუხლი, რომელიც ასევე უცვლელი დარჩა; ქრისტიანული მოძღვრების შესაბამისადაც, უნდა გვძულდეს ცოდვა და არა ამ ცოდვის ჩამდენი ადამიანი).

კანონის შესახებ გავრცელებულ მითებს ამსხვრევს კანონის რამდენიმე მუხლი, რომელიც მკაფიოდ ადგენს უმცირესობების (მათ შორის, სექსუალური უმცირესობების) შემზღუდავ ნორმებს. მაგალითად,მე-2 მუხლის პირველი და მეორე პუნქტები უშვებს მათ ჩაყენებას სხვებთან შედარებით არახელსაყრელ მდგომარეობაში, თუ „ამგვარი მოპყრობა ან პირობების შექმნა ემსახურება საზოგადოებრივი წესრიგისა და ზნეობის დასაცავად კანონით განსაზღვრულ მიზანს,აქვს ობიექტური და გონივრული გამართლება და აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ხოლოგამოყენებული საშუალებები თანაზომიერია ასეთი მიზნის მისაღწევად.“


კანონის მე-5 მუხლით კი პირდაპირაა დადგენილი რელიგიური უფლებების უპირატესობა უმცირესობების უფლებების მიმართ:

„1. ამ კანონის არც ერთი დებულება არ შეიძლება განიმარტოს ისე, რომ იგი გულისხმობდეს რელიგიური გაერთიანებისათვის, რელიგიის თავისუფლებიდან გამომდინარე, უფლებების, მათშორის, რელიგიური მსახურების უფლების შეზღუდვას, იმ პირობით, რომ ამ უფლებებით სარგებლობა არ არღვევს საჯარო წესრიგს, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას ან სხვათა უფლებებს.
2. ამ კანონის არცერთი დებულება არ შეიძლება განიმარტოს ისე, რომ იგი ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს კონსტიტუციასა და "საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის" კონსტიტუციურ შეთანხმებას.
3. დისკრიმინაციის აღმოფხვრისკენ მიმართულმა ღონისძიებებმა ან ამ კანონის პირველი მუხლით გათვალისწინებული ნიშნების მქონე პირის ან პირთა ჯგუფის მიერ საკუთარი უფლებების განხორციელებამ/დაცვამ არ უნდა ხელყოს საჯარო წესრიგი, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება ან/და სხვა პირთა უფლებები.“

ამ მუხლის მე-3 პუნქტი პირდაპირ უკრძალავს სექსუალურ უმცირესობებს მათი უფლებების განხორცილებისას სხვათა უფლებების ხელყოფას. ეს ნორმა ნიშნავს იმას,რომ სექსუალური უმცირესობები ვერ მოითხოვენ ვერც ეკლესიურ ჯვრისწერას (რადგან მოთხოვნის დაკმაყოფილება ხელყოფს ქრისტიანთა რელიგიურ უფლებებს), ასევე, უკრძალავს მშობლების ნების საწინააღმდეგოდ ურთიერთობა ჰქონდეთ არასრუწლოვნებთან (სამოქალაქო კოდექსის 1198-ე მუხლის მე-5 ნაწილი ადგენს:„ მშობლებს ენიჭებათ უფლება და ეკისრებათ ვალდებულება, ჰქონდეთ ურთიერთობა თავიანთ შვილებთან, განსაზღვრონ თავიანთ შვილებთან მესამე პირთა ურთიერთობის უფლება,“ - ეს ნორმა უცვლელი დარჩა), რაიმეთი შეზღუდონ მშობლების ნება არასრუწლოვანთა აღზრდა-განათლების სფეროში: სამოქალაქო კოდექსის 1198-ე მუხლის პირველი ნაწილი: „1. მშობლები უფლებამოსილი და ვალდებული არიან, აღზარდონ თავიანთი შვილები, იზრუნონ მათი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი და სოციალური განვითარებისათვის, აღზარდონ ისინი საზოგადოების ღირსეულ წევრებად, მათი ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით.“ ეს ნორმაც უცვლელი დარჩა). არათუ სხვათა ამორალური ქმედებებისგან, არამედ, არასრულწლოვანი თავისი მშობლების ამორალური ქმედებისგანაცაა დაცული და ამასაც სამოქალაქო კოდექსი ადგენს (სამოქალაქო კოდექსი 1206, ნაწილი 2: „მშობელს, რომელიც სისტემატურად თავს არიდებს მშობლის მოვალეობების შესრულებას და არაჯეროვნად იყენებს მშობლის უფლებებს – ბავშვს უხეშად ექცევა, მასზე უარყოფით გავლენას ახდენს ამორალური საქციელით, ან რომელიც ქრონიკული ალკოჰოლიკი ან ნარკომანია, ანდა რომელმაც ბავშვი ჩააბა ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში (მათ შორის, მათხოვრობა, მაწანწალობა), ან რომლის შვილიც მიტოვებულადაა აღიარებული, ჩამოერთმევა მშობლის ყველა უფლება და მოვალეობა“. ეს მუხლიც უცვლელია).

მაუწყებლობის კანონში, შრომის კოდექსში, სისხლის სამართლის კოდექსსა და სხვა კანონებში სექსალური უმცირესობების დისკრიმინაცია ამ კანონამდე დიდი ხნით ადრე იყო აკრძალული. ამის შესახებ უკვე თქვა უსუფაშვილმა.

ამ კანონის მოწინააღმდეგეების ლოგიკით, თუ დაშვებული იქნება სექსუმცირესობების დისკრიმინაცია (არა მხოლოდ არასრუწლოვანთა დაცვის მიზნით), აუცილებელი გახდებოდა ანკეტაში (თუ სივი-ში) გრაფის გაჩენა სექსუალური ორიენტაციის შესახებ, რადგან ამ ნიშანს უკვე გაუჩნდებოდა სამართლებრივი მნიშვნელობა - იგი გახდებოდა სამართლებრივი კრიტერიუმი. გაჩნდებოდა პასუხისმგებლობა სექსუალური ორიენტაციის დამალვის გამო, გაჩნდებოდა ექსპერტიზების აუცილებლობა და ა. შ. რა ქვეყანა იქნება ის, სადაც ამგვარი სამართლებრივი სისტემა იქნება? „ზნეობრივი პოლიციის“აჩრდილების ქვეყანა? ვის სურს ამგვარ ქვეყანაში ცხოვრება?

ამდენად, ანტიდისკრიმინაციული კანონი, გავრცელებული მითების საწინააღმდეგოდ, არ შეიცავს რაიმე ამორალურს, არც ორმაგ მორალს, არც რაიმეს - არაქრისტიანულს. სხვათა შორის, ადამიანის ცოდვილობის აღიარება, ადამიანის ისე დანახვა, როგორიც არის იგი, სწორედ ქრისტიანული დამოკიდებულებაა ადამიანისადმი.

ცოდვა არ არის სამართლებრივი კატეგორია და დაუშვებელია ცოდვის კრიმინალიზაცია მანამდე, სანამ ცოდვა არ ხელყოფს სხვათა უფლებებს და ამით ცოდვა არ გადაიზრდება დანაშაულში. სრულწლოვანთა შორის განსხვავებული სექსუალური ურთიერთობა ცოდვაა და არა დანაშაული. იგი დანაშაულად იქცევა მაშინ, როცა მას პროპაგანდას უწევენ არასრულწლოვანებში. ჩვენი კანონმდებლობით კი, როგორც ზემოთ მივუთითე, არასრულწლოვანები ამისგან დაცულები არიან.

და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ. თანამედროვე ადამიანს ბევრი კერპი აქვს, მათ შორის, თავისდაუნებურადაც, გაუცნობიერებლად. ერთ-ერთი ამდაგვარი კერპი არის სამართალი, რომელსაც ხშირად აბსოლუტური მნიშვნელობა ენიჭება. არადა, ძალიან მარტივია: ადამიანთა ცხონება არ არის, არანაირად არ არის დამოკიდებული ამქვეყნიურ სამართალსა და კანონმდებლობაზე. კანონი ცოდვას ვერ აქცევს სათნოებად. ამ თეზისს ვერ აუქმებს ის გარემოება, რომ ცუდმა კანონმა შეიძლება დააბრკოლოს ბევრი ადამიანი. გადამწყვეტია არა კანონი, არამედ თვით ადამიანის გადაწყვეტილება და დამოკიდებულება ცოდვისადმი. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რას დაადგენს კანონი, ქრისტიანებს და ეკლესიას შეუძლიათ შექმნან აბსოლუტურად შეუწყნარებელი დამოკიდებულება სექსუალური ურთიერთობების ცოდვისადმი და შექმნან ამ ცოდვაში მყოფ ადამიანთა მიმართ სიყვარულის, თანალმობის ატმოსფერო და ასე დაძლიონ და დაამარცხონ ამქვეყიური სამართლის ნებისმიერი ხარვეზი. რწმენას არ ეშინია კანონებისა. კანონებისა ეშინია უმეცრებას, ურწმუნოებას, სიძულვილს...

დაბოლოს, მამა ალექსანდრე შმემანის სიტყვები:

„ქრისტიანთა ცნობიერება,რომელშიც მოწამეობის გამოცდილებით ანთებული იყო რელიგიური თავისუფლების სახარებისეული იდეალი, დიდი ხნით იქნება დაბრმავებული ქრისტიანული თეოკრატიის მსოფლმხედველობით, რომელსაც ადამიანი არა მხოლოდ მადლით, არამედ კანონითაც მიჰყავს ქრისტემდე. და გაივლის დიდი დრო, სანამ გაცნობიერებული იქნება ამ თეოკრატიის წარმართული ხასიათი. თეოდოსი დიდიდან ეკლესია უკვე არის არა მხოლოდ კავშირი ადამიანებისა, რომლებმაც ირწმუნეს, არამედ იმათი კავშირიც, რომლებიც ვალდებულნი არიან სწამდეთ. სახელმწიფოს სანქცია ეკლესიას მანამდე არარსებულ ძალას მიანიჭებს, და, შესაძლოა, მართლაც, ბევრს მიიყვანს რწმენამდე და ახალ ცხოვრებამდე, მაგრამ, საბოლოო ჯამში, იგივე სახელმწიფო სანქცია ქრისტიანული სამყაროსათვის გახდება საწყისი მისი ამჟამინდელი დაშლისა და რღვევისა, ეკლესიის წინააღმდეგ თვით სამყაროს ამბოხებისა.”
http://blogs.liberali.ge/ge/blog/1852/118455/

პრინციპში, მთელი პოსტი გასამუქებელია up.gif
იმედია შეფუთულად არაა ახსნილი... spy.gif

Posted by: ErK 5 May 2014, 09:14
ამომწურავი სტატიაა, მადლობა.
.

Posted by: TobinFrost 5 May 2014, 09:16
QUOTE
ცოდვა არ არის სამართლებრივი კატეგორია

ცოდვა კანონიკური სამართლებრივი კატეგორიაა, რომელიც სხვა რელიგიური შიდა წესების გარდა ემყარება და ხორციელდება კონკორდატის საფუძველზე.

ხოლო ჩვენს კონსტიტუციაში სიტყვა ღმერთი პირველივე წინადადებაშია:

ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი, რომელთა ურყევი ნებაა, დავამკვიდროთ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და სხვა ხალხებთან მშვიდობიანი ურთიერთობა, ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებსა და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ-სამართლებრივ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით ღვთისა და ქვეყნის წინაშე ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.

აქედან გამომდინარე, არის თუ არა ღმერთი სამართლებრივი კატეგორია და აქედან გამომდინარე ცოდვაც არის თუ არა იგივე კატეგორია როდესაც უამრავი კანონი მათ შორის სანქციების დონეზე ითვალისწინებს .ე.წ. საზოგადოებრივი და საჯარო ზნეობის ნორმების დარღვევებზე პასუხიმსგებლობას? საიდან მოდის ეს საზოგადოებრივი ზნეობის ნორმები?


ეს კანონი ზოგადად კარგი იმითაცაა, რომ ერთგვარ ლუსტრაციას მოახდენს.


Posted by: triumpi 5 May 2014, 09:36
და როდესაც აქ ვწერდი, რომ ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი უდიდესი წარმატებით შეიძლება იქნას გამოყენებული სწორედ უმცირესობის მიერ უმრავლესობის უფლებების დარღვევისას --- ბევრი ვერ აცნობიერებს, თუ როგორ და რანაირად ხდება ეს.
ძალიან უბრალოდ:
როდესაც უმრავლესობა მტკიცედ და შეუვალად იცავს კანონს უმცირესობის შესახებ, ამავდროულად უმცირესობაც ხდება ვალდებული ვერ და არ დაარღვიოს უმრავლესობის უფლებები შესაბამისად.

უზნეობის და ძალადობის პროპაგანდა ისჯება და სწორედაც რომ დაცული უმცირესობა ვერ გადავა დაცვის ბარიერს უმრავლესობის საწინააღმდეგოდ და ვერც საკუთარი უფლებების დარღვევაზე ვერ გამართავს ვერანაირ აქტ-აქციას, თუ უმრავლესობა იცავს მკაცრად და შეუვალად ამ უმცირესობის საზღვრულ კანონს და უმცირესობაში ნებაყოფილობით გაწევრიანებულ-ფიქსირებული იტვირთება ავტომატიურად მოვალეობით, რომ თავადვე დაიცვას ეს საზღვრები, რადგან გადალახვისას უწევს პასუხისმგებლობა.


ხუმრობით ამასა ჰგავს: ,,გიჟი არის საგიჟეთში დაცული და დატოვებისას მას იქ იძულებით აბრუნებენ.''

უმრავლესობა, რომელიც იღებს კანონს და ისხავს სამართალდამცველის მანტიას --- მეტად აგებს პასუხს სწორედ თავისსავე მიღებული კანონის დარღვევაზე --- როგორც კანონდამრღვევი პოლიციელი.

პოლიციური სახელმწიფო კი --- შეიცავს-მოიცავს დიდ ალბათობებსაც ორ უკიდურესობაში გადასვლით...
ამიტომ დგება სასტიკი აუცილებლობა ძლიერი და შეუვალი სამოქალაქო საზოგადოების არსებობა, რომელიც
დააბალანსებს ამ უკიდურესობებს განათლებით ---,, იცოდე კანონი და იქნები დაცული!''

Posted by: badriany 5 May 2014, 10:39
QUOTE
ანტიდისკრიმინაციული კანონი, გავრცელებული მითების საწინააღმდეგოდ, არ შეიცავს რაიმე ამორალურს, არც ორმაგ მორალს,
ეს არ არის სიმართლე - კანონი უშვებს დისკრიმინაციას და ეს ბუნებრივია ეწინააღმდეგება კანონის არსს, მის იდეას, მის მორალს/ეთიკას...


Posted by: attool 5 May 2014, 10:52
QUOTE
ეს არ არის სიმართლე - კანონი უშვებს დისკრიმინაციას და ეს ბუნებრივია ეწინააღმდეგება კანონის არსს, მის იდეას, მის მორალს/ეთიკას

დაუწერელი კანონიც კარგი რამეა. დაწერილი კანონები მონახაზია უბრალოდ. რობოტები ხომ არ ვართ რომ პროგრამირება გვჭირდებოდეს, რაღაცეები ჩვენც ნორმალურად გავიგოთ.

Posted by: badriany 5 May 2014, 10:59
QUOTE
რაღაცეები ჩვენც ნორმალურად გავიგოთ.
დისკრიმინაციის კანონისმიერი დაშვების (თანაც "ანტიდისკრიმინაციული" კანონით smile.gif ) ნორამლურად გაგება შეუძლებელია - ეს უბრალოდ სირცხვილია...

Posted by: merkuriela 5 May 2014, 11:05
QUOTE
ამ მუხლის მე-3 პუნქტი პირდაპირ უკრძალავს სექსუალურ უმცირესობებს  მათი უფლებების განხორცილებისას სხვათა უფლებების ხელყოფას. ეს ნორმა ნიშნავს იმას,რომ სექსუალური უმცირესობები ვერ მოითხოვენ ვერც ეკლესიურ ჯვრისწერას (რადგან მოთხოვნის დაკმაყოფილება ხელყოფს ქრისტიანთა რელიგიურ უფლებებს),


QUOTE
რადგან მოთხოვნის დაკმაყოფილება ხელყოფს ქრისტიანთა რელიგიურ უფლებებს


ჩვენ დემოკრატიაში ამერიკას უნდა მივბაძოთ.(ასე სჩანს)


ამიტომ, ის რომ ჯვრისწერა არ მოხდება არის ტყუილი იმ ფონზე როცა ამერიკაში ცოლიანი ქალი ეპისკოპოსიც არსებობს. ჰოდა მივიდნენ ეხლა უმტკიცონ რომ ამერიკელები(პროტესტანტები) ქრისტიანები არ არიან.


ასეთი ქრისტიანობის დამკვიდრება უნდათ ალბათ. ამიტომ გაჰყვირიან ქრისტიანობა ტოლერანტობას ქადაგებსო.Posted by: Tocadero 5 May 2014, 11:27
და რაზე გაგუდეს მღვდლებმა ეგ მაინც დაგეწერათ

ვერაფერი გავიგე

აქ წერია რომ მშვიდობა და სოლიდარობააო

მღვდლები იძახიან დეგვენძრაო

განმარტეთ რაა პრობლემა რაშია?

Posted by: mepar 5 May 2014, 11:29
Tocadero
QUOTE

განმარტეთ რაა პრობლემა რაშია?

პრობლემა ამაშია
QUOTE
მღვდლები იძახიან დეგვენძრაო

წვერიანი ოხროხინეები შემოგვაჯდნენ თავზე

Posted by: triumpi 5 May 2014, 11:38
Tocadero
QUOTE
განმარტეთ რაა პრობლემა რაშია?


ვგონებ პრობლემა ამაშია, რომ არ და ვერ დაფიქსირდეს ოფიციალურ ჰომოსექსუალად ადამიანი, რადგამ სხვანაირად ვერ იჩივლებს უფლებების დარღვევაზედ და ვერც დაუფიქსირებელს დაერევიან.

იატაკქვეშეთს ერხევა ,,მოშნად''.... gigi.gif

Posted by: attool 5 May 2014, 11:41
QUOTE
მღვდლები იძახიან დეგვენძრაო
განმარტეთ რაა პრობლემა რაშია?

იდენტობისტებიც იძახიან დისკრიმინაცია შენარჩუნდაო. კიარ ამბობენ რა აწუხებთ მე ვიყო ჯიქურ თავისუფალი )

Posted by: მანგია 5 May 2014, 12:58
merkuriela
QUOTE
ამიტომ, ის რომ ჯვრისწერა არ მოხდება არის ტყუილი იმ ფონზე როცა ამერიკაში ცოლიანი ქალი ეპისკოპოსიც არსებობს. ჰოდა მივიდნენ ეხლა უმტკიცონ რომ ამერიკელები(პროტესტანტები) ქრისტიანები არ არიან

ჯვრისწერა შიდასაეკლესიო რიტუალია და მასში ვერ ჩაერევა სახელმწიფო, ისევე როგორც ეკლესია ვერ ჩაერევა სახელმწიფოს საქმიანობაში, მაგალითად კანონშემოქმედებაში. ამერიკაში კი არ არსებობს ცოლიანი ქალი ეპისკოპოსი, არამედ კონკრეტულ პროტესტანტულ ეკლესიაში, ეს კი ამ ეკლესიის კანონიკის საკითხია. თუკი მართლმადიდებლური ეკლესია შეცვლის კანონს და დაუშვებს ასეთ რამეს, მხოლოდ მაშინ მოხდება ეს, სხვა შემთხვევაში ვერა

Posted by: daniel_kowalski 5 May 2014, 13:36
ანტიდისკრიმინაციული კანონის სრული ტექსტი სად შეიძლება ვნახო?

Posted by: merkuriela 5 May 2014, 13:41
მანგია
QUOTE
ამერიკაში კი არ არსებობს ცოლიანი ქალი ეპისკოპოსი, არამედ კონკრეტულ პროტესტანტულ ეკლესიაში,

მე ის ვთქვი რომ ჯვრისწერაც ხდება ამერიკაში. (ზოგან რათქმაუნდა)

რატომ არ უნდა ლახავდეს ეს იმ სწავლებას და მისი მიმდევრების ღირსებას ,რომელიც მათ ასწავლის, რომ ეს ერთერთი უდიდესი ცოდვაა.

ქრისტიანობა მას სიბილწეს უწოდებს.

შეიძლება სიბილწე და სიწმინდე ერთმანეთს შეურიო?

(ეშმაკის კოქტეილია ეს. და დაღუპვისაკენ მიდის)

უფალი ამბობს არ ეზიაროთ მათ ცოდვებს. გამოდით ბაბილონიდან. ბაბილონი კი სხვა არაფერია თუ არა სიბილწეების მშობელი და დამფუძნებელი.(დამკანონებელი)


და თუ არ იქნება ეკლესიური ჯვრისწერა , სამოქალაქო ქორწინების დაკანონებას რა შეუშლის ხელს. (ჩვენი პარლამენტარები კი ან თავს იტყუებენ ან ხალხს ატყუებენ არ იქნებაო ქორწინება)
გაერო მოითხოვს ამ კანონების შემოღებას და ეხლა მათ ვინ გადაუდგება მე არ ვიცი.


Posted by: Geronti 5 May 2014, 13:50
merkuriela
QUOTE
გაერო მოითხოვს ამ კანონების შემოღებას და ეხლა მათ ვინ გადაუდგება მე არ ვიცი.

რომელი კანონების შემოღებას ითხოვს გაერო?

Posted by: merkuriela 5 May 2014, 13:54
Geronti
ანტიდისკრიმინაციულის. (ანუ, გაუქმდეს სექსუმცირესობების დისკრიმინაციის კანონი)

Posted by: Geronti 5 May 2014, 13:57
merkuriela
QUOTE
ანტიდისკრიმინაციულის. (ანუ, გაუქმდეს სექსუმცირესობების დისკრიმინაციის კანონი)

და გვაქვს სექსუმცირესობების დისკრიმინაციის კანონი? ასეთ რამეს ვერ ვიხსენებ.

Posted by: merkuriela 5 May 2014, 14:01
Geronti
მაგ . ქვეყნებმა რომლებმაც უარი თქვეს ჰომოსექსუალიზმის ლეგალიზებაზე.

უნდა მოახდინონ მათი ლეგალიზება.


QUOTE
ასეთ რამეს ვერ ვიხსენებ.

ანტიდისკრიმინაციული რას ქვია აბა.

Posted by: melodyman/ 5 May 2014, 14:02
QUOTE
აქ წერია რომ მშვიდობა და სოლიდარობააო

მღვდლები იძახიან დეგვენძრაო


ელემენტარულ საკითხის არცოდნასთან გვაქვს საქმე
მღვდლები გონზე არ არიან რა წერია კანონში
პოლიტიკოსები,რომლებიც ამბობენ რომ სოდომ-გომორის ცოდვის დაკანონება ხდება,რომელიც მერე ინცესტის დაკანონებამდე მიგივყაანს,დემაგოგობენ და ცდილობენ პოლიტიკური ქულები ჩაიწერონ

მაინცდამაინც ბლოგი უნდა დაწეროს ვინმემ 2+2=4ში რო გავერკვეთ?

Posted by: შაქროII 5 May 2014, 14:05
ეს კანონი რაც მIღებულია ემსახურება უმცირესობების დაცვას. ვინაიდან არ სურს ევროპას აქედან გაქცეული უმცირესობები..ტავისიც ეყოფა..
მოკლედ პოზიცია ასეთია:
დაიცავით უმცირესობების უფლებები თქვენს ქვეყანაში ჩვენ ჩვენი ლგბტ-ებიც გვეყოფა.
მგონი გაუგებარი არაფერია...

Posted by: Geronti 5 May 2014, 14:09
merkuriela
QUOTE
მაგ . ქვეყნებმა რომლებმაც უარი თქვეს ჰომოსექსუალიზმის ლეგალიზებაზე.
უნდა მოახდინონ მათი ლეგალიზება.

დაიცა, ევროკავშირი არ მოითხოვს არც წევრებისგან და არც სხვებისგან და გაერო სთხოვს მთელ მსოფლიოს? უცნაურია.
QUOTE
ასეთ რამეს ვერ ვიხსენებ.

ანტიდისკრიმინაციული რას ქვია აბა.

მაგას ვამბობ, რომ ეგეთი კანონი არ გვაქვს.
აქ:
https://matsne.gov.ge/
დოკუმენტების ტექსტში სიტყვა "ანტიდისკრიმინაციულით" ძიებისას მხოლოდ ერთ ტექსტს პოულობს:

„საქართველოში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2014−2016 წლების სამოქმედო გეგმის“ დამტკიცების შესახებ
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=2235622&lang=ge

მაგრამ ეს პარლამენტის დადგენილებაა. მსგავსი კანონი ვერ ვიპოვე.შაქროII
QUOTE
ეს კანონი რაც მIღებულია ემსახურება უმცირესობების დაცვას. ვინაიდან არ სურს ევროპას აქედან გაქცეული უმცირესობები..ტავისიც ეყოფა..
მოკლედ პოზიცია ასეთია:
დაიცავით უმცირესობების უფლებები თქვენს ქვეყანაში ჩვენ ჩვენი ლგბტ-ებიც გვეყოფა.

ანუ ქართველი რომ პიდარასტობას დაიბრალებდა ჰოლანდიაში თავშესაფრის მისაღებად, ამას აზრი დაეკარგება?
მაგარია. ფაქტობრივად, ძალით უბრუნებენ ქართველობას იმათ, ვინც მზად არის, დრაქი ევროპულ საბუთებში გაცვალოს wink.gif

Posted by: merkuriela 5 May 2014, 14:25
Geronti
QUOTE
დაიცა, ევროკავშირი არ მოითხოვს არც წევრებისგან და არც სხვებისგან

ანუ ევროპის სტანდარტების დაკმაყოფილება აუცილებელი არ იყო?

QUOTE
გაერო სთხოვს მთელ მსოფლიოს?

ამერიკაში , ევროპაში არსებობს(მოქმედებს) თუ არა ეს კანონი. ასევე თხოვდა თU არა რუსეთს გაეუქმებინა ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის ამკრძალავი კანონი.

(ნობელის პრემიის ლაურეატებმა მიმართეს თუ არა პუტინს. მეტი მოთხოვნას რას ეძახით არ ვიცი).

ლეგალიზებას ითხოვენ თორემ აბა ეგენი , ჩინეთშიც არიან , რუსეთშიც , ინდოეთშიც და ყველგან.

Posted by: Geronti 5 May 2014, 14:28
merkuriela
QUOTE
ანუ ევროპის სტანდარტების დაკმაყოფილება აუცილებელი არ იყო?

"სტანდარტებში" არ შედის ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონება.
QUOTE
ამერიკაში , ევროპაში არსებობს(მოქმედებს) თუ არა ეს კანონი.

არ ვიცი.
QUOTE
ასევე თხოვდა თU არა რუსეთს გაეუქმებინა ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის ამკრძალავი კანონი.

რომელიც ასევე არ არის ჩვენთან მიღებული.
QUOTE
ლეგალიზებას ითხოვენ თორემ აბა ეგენი , ჩინეთშიც არიან , რუსეთშიც , ინდოეთშიც და ყველგან.

გაეროს მოთხოვნაზე არაფერი გამიგია, თორემ ეგენი თვითონ რომ მოითხოვენ, ეგ კი ვიცი.

Posted by: მანგია 5 May 2014, 14:33
merkuriela
QUOTE
რატომ არ უნდა ლახავდეს ეს იმ სწავლებას და მისი მიმდევრების ღირსებას ,რომელიც მათ ასწავლის, რომ ეს ერთერთი უდიდესი ცოდვაა.

ქრისტიანობა მას სიბილწეს უწოდებს.

შეიძლება სიბილწე და სიწმინდე ერთმანეთს შეურიო?

ეს იმ ეკლესიის საქმეა და ვერავინ ჩაეერევა მისი სარწმუნოებრივი ნორმების განსაზღვრაში

QUOTE
თუ არ იქნება ეკლესიური ჯვრისწერა , სამოქალაქო ქორწინების დაკანონებას რა შეუშლის ხელს

საქართველოს კანონი, რომელიც ამბობს: „ქორწინება არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი...“ (სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 1106:)

QUOTE
გაერო მოითხოვს ამ კანონების შემოღებას და ეხლა მათ ვინ გადაუდგება მე არ ვიცი.

ტყუილია, გაერო არ მოითხოვს ერთსქესიანთა ქორწინების შემოღებას

Posted by: merkuriela 5 May 2014, 14:36
Geronti
QUOTE
არ ვიცი.

ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებით რა დაამტკიცა ობამამ.

fingal.gif

იცით რა, (შეიძლება ვიღაცისთვის სისულელა ეს ) მე მაინც ერთს ვიტყვი, გაუაზრებლად და ბედნიერად ნუ გადავეშვათ უფსკრულში, რომ მერე იქ ჩაყოლილმა თაობებმა არ გვითხრან თავის დროზე ხმა რატომ არ ამოიღეთო.

Posted by: lemo82 5 May 2014, 14:37
Lаki
ეგ ყველამ იცის რომ ეს კანონი არ აღიარებს ერტსქესიანთა ქორწინებას
მაგრამ ამ კანონით ვაღიარებთ რომ ჰომოსექსუალიზმი ნორმაა არ არის ფსიქოლოგიური გადახარა
აქედან გამომდინარე ჰომოსექსუალს შეუძლია მოითხოვოს სამოქალაქო ქორწინება ჯვრისწერაც კი
თუ უარს ეტყვიან ამ კანონის საფუძველზე შეუძლია თქვას რომ იდევნება
ხოდა ზუსტად ამას აპროტესტებდა სამღვდელოება და ჩემნაირი ბნელი ხალხი
მაგრამ განათლებულმა ადამიანებმა ქვეყანა გადაარჩინეს და დღეს უკვე თამამად შემიძლია ვთქვა:
მე ვარ ქარტველი მაშასადამე ვარ ევროპელი chest.gif
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Posted by: შაქროII 5 May 2014, 14:40
Geronti
ჰო...ეხლა ეტყვიან: "ნუ იდღუები დაო ციცინო/ერისკაცობაში მიხეილ/ გრუზია არ არღვევს შენს უფლებებს გრუზიაში შენი უფლებები დაცულია.
სხვა მიზეზი მოიფიქრე რომ აქ ტავშესაფარი მოგცეთ და სახ. ხარჯზე გადღ..ბოდიშით გაცხოვროთ"
lemo82
QUOTE
მაგრამ ამ კანონით ვაღიარებთ რომ ჰომოსექსუალიზმი ნორმაა არ არის ფსიქოლოგიური გადახარა

არა ამ კანონით არ დგინდება რომ ნორმაა და ჯვრისწერა და მარტოხელა დედის შემწეობა ეკუთვნით.
ეს კანონი ამოპბს მარტივ რამეს:
ლგბტ-ც ადამიანია მას აქვს მუშაობის ცხოვრების ტავისფლად გადაადგილების და ა.შ. უფლება და დაუშვებელია მისი დევნა
ჩაცმულობის და სექს ორიენტაციის გამო.

ორ კაცს ჯვარს რომ არ დაწერს მეჩეთი სინაგოგა ეკლესია ეს დევნა არაა..
არც ორი კაცის დაქორწინებას რომ არ დაამოწმებს სახელმწიფო ესეც არაა დევნა.
ცხოვრობს მუშაობს აქვს პირადი ცხოვრება---ამას უზრუნველყოფს სახელმწიფო
პ.ს.
გეიგებმა აშშ ტავიანტი ეკლესია დაარსეს...დაარსონ და იყონ....
რაც შეხება ოჯახს:

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია


პრეამბულა
ვინაიდან ადამიანთა ოჯახის ყველა წევრისათვის დამახასიათებელი ღირსების და თანასწორი და განუყოფელი უფლებების აღიარება წარმოადგენს თავისუფლების, სამართლიანობის და საყოველთაო მშვიდობის საფუძველს;

არავის მიმართ არ შეიძლება თვითნებური ჩარევა მის პირადსა და ოჯახურ ცხოვრებაში, თვითნებური ხელყოფა მისი საცხოვრებელი ბინის ხელშეუხებლობის, მისი კორესპონდენციის საიდუმლოების,ანდა მისიპატივისა და რეპუტაციისა. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება დაცული იყოს კანონის მიერ ასეთი ჩარევისა თუ ხელყოფისაგან.

მუხლი 16.
1. სრულასაკოვნებას მიღწეულ კაცებსა და ქალებს უფლება აქვთ რასის, ეროვნების ან რელიგიის ნიშნით რაიმე შეზღუდვის გარეშე, დაქორწინდნენ და ოჯახი დააფუძნონ. ისინი სარგებლობენ ერთნაირი უფლებებით დაქორწინებისას, ქორწინებაში ყოფნის დროს და განქორწინებისას.
2. დაქორწინება შესაძლებელია მხოლოდ ორივე მექორწინე მხარის თავისუფალი და სრული თანხმობისას.
3. ოჯახი არის საზოგადოების ბუნებრივი და ძირითადი უჯრედი და მას უფლება აქვს დაცული იყოს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მხრივ.

ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია

Posted by: 911GT2RS 5 May 2014, 14:43
QUOTE
ანუ ქართველი რომ პიდარასტობას დაიბრალებდა ჰოლანდიაში თავშესაფრის მისაღებად, ამას აზრი დაეკარგება?
მაგარია. ფაქტობრივად, ძალით უბრუნებენ ქართველობას იმათ, ვინც მზად არის, დრაქი ევროპულ საბუთებში გაცვალოს


მერე რომ ეგ ქართველი ქართველობის სადღეგრძელოს დალევს !... facepalm.gif

Posted by: bochormeli 5 May 2014, 14:44
ErK
QUOTE

ამომწურავი სტატიაა,


რანაირად არის ამომწურავი, როდესაც კანონთა პაკეტი ამკვიდრებს გენდერული იდენტობის გამოხატვისათვის ხელის შეშლაში 2 წლის პატიმრობას.

მაგალითი 2 ბისექსუალი დგანან 51 სკოლასთან პლაკატებით "გაფერადდი" და მოითხოვენ მრავალცოლიანობის დამკვიდრებას, რადგან კაციც უნდათ ცოლად და ქალიც, ისე ვერ კმაყოფილდებიან. ვერავინ შეუშლის ხელს რადგან ეს მათი გამოხატვის უფლებაა.

კანონით "რელიგიური ქადაგების უფლება ვერ იქნება უპირატესი ლგბტ გამოხატვის უფლებასთან" რადგან მეორე დღესვე ამას ლგბტ გააპროტესტებს საკონსტიტუციოში და მოიგებს. უბრალოდ პარლამენტარებმა მოატყუეს და დააბოლეს მღვდლები.

ეს სტატიაც ატყუებს მკითხველს, თითქოს რელიგიური ქადაგების უფლება პრიორიტეტულია.

Posted by: შაქროII 5 May 2014, 14:49
bochormeli
QUOTE
მაგალითი 2 ბისექსუალი დგანან 51 სკოლასთან პლაკატებით "გაფერადდი" და მოითხოვენ მრავალცოლიანობის დამკვიდრებას, რადგან კაციც უნდათ ცოლად და ქალიც, ისე ვერ კმაყოფილდებიან. ვერავინ შეუშლის ხელს რადგან ეს მათი გამოხატვის უფლებაა.

შეუშლი ვინაიდან მსგავსი რამ იკრძალება სკოლებთან
QUOTE
კანონით "რელიგიური ქადაგების უფლება ვერ იქნება უპირატესი ლგბტ გამოხატვის უფლებასთან" რადგან მეორე დღესვე ამას ლგბტ გააპროტესტებს საკონსტიტუციოში და მოიგებს. უბრალოდ პარლამენტარებმა მოატყუეს და დააბოლეს მღვდლები

არა.

Posted by: პროფაზა 5 May 2014, 15:26
QUOTE
აქედან გამომდინარე, არის თუ არა ღმერთი სამართლებრივი კატეგორიაlol.gif


Posted by: bochormeli 5 May 2014, 16:06
შაქროII
QUOTE
შეუშლი ვინაიდან მსგავსი რამ იკრძალება სკოლებთან


აბა სად რომელი კანონით?

Posted by: Geronti 5 May 2014, 16:16
merkuriela
QUOTE
ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებით რა დაამტკიცა ობამამ.

რა ვიცი, კარგი არაფერი.
QUOTE
იცით რა, (შეიძლება ვიღაცისთვის სისულელა ეს ) მე მაინც ერთს ვიტყვი, გაუაზრებლად და ბედნიერად ნუ გადავეშვათ უფსკრულში, რომ მერე იქ ჩაყოლილმა თაობებმა არ გვითხრან თავის დროზე ხმა რატომ არ ამოიღეთო.

ეგ მართალია.lemo82
QUOTE
მაგრამ ამ კანონით ვაღიარებთ რომ ჰომოსექსუალიზმი ნორმაა არ არის ფსიქოლოგიური გადახარა

შეგიძლია ციტატა მიუთითო, საიდანაც ეგ გამომდინარეობს?
ჰომოსექსუალიზმი რომ გადახრაა, ეს არსად ეწერა კანონმდებლობაში.
არც ნორმა ეწერა და არც გადახრა. და მაინტერესებს, ახლა როგორ კანონდება ნორმად.
QUOTE
აქედან გამომდინარე ჰომოსექსუალს შეუძლია მოითხოვოს სამოქალაქო ქორწინება ჯვრისწერაც კი
თუ უარს ეტყვიან ამ კანონის საფუძველზე შეუძლია თქვას რომ იდევნება

მოითხოვოს და იყოს. რაც არ უნდა საზოგადოებას, იმას არ დააკანონებს და დამთავრებულია ეგ მოთხოვნა.შაქროII
QUOTE
დაო ციცინო/ერისკაცობაში მიხეილ/ გრუზია

biggrin.gif

Posted by: მანგია 5 May 2014, 17:57
bochormeli
QUOTE
მაგალითი 2 ბისექსუალი დგანან 51 სკოლასთან პლაკატებით "გაფერადდი" და მოითხოვენ მრავალცოლიანობის დამკვიდრებას, რადგან კაციც უნდათ ცოლად და ქალიც, ისე ვერ კმაყოფილდებიან. ვერავინ შეუშლის ხელს რადგან ეს მათი გამოხატვის უფლებაა.

კანონში დევს მუხლი, რომელიც იძლევა ზოგიერთი უფლების შეზღუდვას საზოგადოებრივი მორალის ინტერესებიდან გამომდინარე, ტაკ ჩტო ეგ საშიშროებაც შემოგადნათ ხელში და აღარაფერი გრჩებათ გასაპროტესტებლად. სჯობს, ისევ იმ ბუნდოვან ცოდვის დაკანონებაზე ისაუბროთ, მაგაზე უფრო ადვილად ვარდება ხალხი (მერე რა, რომ ჰომოსექსუალობა აკრძალული არც აქამდე ყოფილა და მაშასადამე დაკანონებული კაი ხნის წინ)

Posted by: SysOp 5 May 2014, 18:07
დამეზარა მაგ სტატიის გადაკითხვა მარა ერთი რაცაა ღორისტანის ინტერესებშია მასაში განხეთქილების შემოგდება და საქართველოს ევროპული კურსიდან გადახვევა , დიდი იმედი მაქვს ქვეყნის მთავრობა პარლამენტთან ერთად ქვეყნის მომავლისთვის და სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე დემოკრატიულ კურსს არ გადაუხვევს და განაგრძობს სვლას დიდი ოჯახისკენ boli.gif


ახლა რაც შეეხებათ ვაი წვერებიანებს რომლებიც თავიაანთ თავზე ფიქრობენ და სახელმწიფოს მომავალი საერთოდ არ ადარდებთ მინდა დავაწყნარო და ვუთხრა , ვერ მოესწრებით ღორისტანის ორბიტაზე საქართველოს დაბრუნებას რამდენიც არ უნდა მოგვწონდეს უმცირესობები ამ ქვეყანაში თვითოეული საქართველოს მოქალაქის უფლებები იქნება თანაბრად დაცული და დიდი მადლობა ქვეყნის მთავრობას იმ დგომისთვის რაც უკვე ვნახეთ .

პ.ს. მოუნდათ ბიჭებს სახელმწიფო დაფინანსების გაზრდა და განცხრომაში ცხოვრება , წადით თქვენ საქმეს მიხედეთ პოლიტიკა რა სასულიერო პირის საქმეა user posted image
პუტინი ამაყობს თქვენით smile.gif)

Posted by: merkuriela 5 May 2014, 19:28
Geronti
QUOTE
ამერიკაში , ევროპაში არსებობს(მოქმედებს) თუ არა ეს კანონი.შენ მიპასუხე
QUOTE
არ ვიცი.
QUOTE
ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებით რა დაამტკიცა ობამამ.


ესეიგი კანონი მოქმედებს.

ასევე ევროპის ქვეყნებში.(ზოგში)მანგია
QUOTE
ტყუილია, გაერო არ მოითხოვს ერთსქესიანთა ქორწინების შემოღებას

წინააღმდეგი რომ იყოს ოფიციალური ქორწინებები არ გაიმართებოდა.

თანაც,

თუ ამ ადამიანებს კანონით ენიჭებათ უფლებები, ანუ თანასწორუფლებიანები ხდებიან, მათ რა, მარტო ის უნდათ რომ სამუშაოზე მიიღონ, არ ცემონ და სხვა? თანასწორუფლებიანობა ნიშნავს რომ მათ აქვთ(ექნებათ) ქორწინების უფლებაც. დღეს თუ არა უახლეს მომავალში იქნება ეს, როგორც უკვე ხდება ზოგიერთ ქვეყნებში. (მათთან ბრძოლას არ ვაპირებ)

*****ვისაც ქრისტიანობა გაუნათლებლობა ჰგონია, არ არის პრობლემა , მიბაძეთ განათლებულ ნინია კაკაბაძეს, საპატრიარქო რუსეთის აგენტიაო რომ თქვა, მიწა მიაყარეთ საქართველოს ისტორიას. ირან-ოსმალეთს რომ ებრძოდა მაშინაც ქრისტიანი რომ იყო ის ეკლესია ვისი აგენტი იყო ვითომ? გაუნათლებელი ყოფილა ყველა ქართველი მეფე , გაუნათლებელი მწერლები გვყოლია და ასე შემდეგ.

ჯობია ბოლოსდაბოლოს მიხვდეთ რომ ქრისტიანები ქრისტეს აგენტები არიან. და ვისი აგენტები ხართ თქვენ?


boli.gif

smile.gif biggrin.gif


Posted by: Geronti 5 May 2014, 19:38
merkuriela
QUOTE
ესეიგი კანონი მოქმედებს.

ასევე ევროპის ქვეყნებში.(ზოგში)

მგონი, რამდენიმე შტატში. ისინი ცალ-ცალკე წყვეტენ.
და მერე რა. ვისაც უნდოდა, მიიღო, ვისაც არ უნდოდა, არ მიიღო.
QUOTE
წინააღმდეგი რომ იყოს ოფიციალური ქორწინებები არ გაიმართებოდა.

არც არავის უთქვამს, რომ წინააღმდეგია.
ეგეთი მეთოდით არაფერი გამოვა.* * *
merkuriela
QUOTE
ჩვენს შტატებში როგორ იქნება ვითომ?)))

დაკანონება სრულიად არარეალური მგონია )

Posted by: merkuriela 5 May 2014, 19:42
Geronti
ეგ კი, ვიცი.ჩვენს შტატებში როგორ იქნება ვითომ?)))


QUOTE
დაკანონება სრულიად არარეალური მგონია )


არ ვიცი.


Posted by: მანგია 5 May 2014, 21:07
merkuriela
QUOTE
წინააღმდეგი რომ იყოს ოფიციალური ქორწინებები არ გაიმართებოდა.

წინააღმდეგი რომ არ არის და არ მოითხოვს, ეს ორი გარემოება ერთმანეთს არ გამორიცხავს. ანუ არც არავის ეწინააღმდეგება, რომ არ გავიგონო ერთსქესიანი ქორწინებებიო და არც არავის ავალდებულებს, გინდა თუ არა დაუშვიო. ეს ყოველი სახელმწიფოს გადასაწყვეტია, ვისაც უნდა, აქვს, ვისაც არა და არ აქვს

QUOTE
თუ ამ ადამიანებს კანონით ენიჭებათ უფლებები, ანუ თანასწორუფლებიანები ხდებიან, მათ რა, მარტო ის უნდათ რომ სამუშაოზე მიიღონ, არ ცემონ და სხვა? თანასწორუფლებიანობა ნიშნავს რომ მათ აქვთ(ექნებათ) ქორწინების უფლებაც.

ქორწინების უფლება მათთვის არავის ჩამოურთმევია, უბრალოდ საქართველოში ქორწინება ქვია ქალისა და მამაკაცის ქორწინებას. თუ უნდათ საპირისპირო სქესთან ქორწინება, პაჟალსტა, არავინ არ უშლის smile.gif

QUOTE
დღეს თუ არა უახლეს მომავალში იქნება ეს, როგორც უკვე ხდება ზოგიერთ ქვეყნებში. (მათთან ბრძოლას არ ვაპირებ)

ეს უკვე გრამაფონის ტექსტებია. ფაქტია, რომ დღევანდელი კანონმდებლობა ამის უფლებას არ იძლევა და არც წინაპირობას

QUOTE
ვისაც ქრისტიანობა გაუნათლებლობა ჰგონია, არ არის პრობლემა , მიბაძეთ განათლებულ ნინია კაკაბაძეს, საპატრიარქო რუსეთის აგენტიაო რომ თქვა

საპატრიარქო და ქრისტიანობა არ არის ერთი და იგივე: ქრისტიანობა რელიგიაა, საპატრიარქო კი ამ რელიგიის ორგანიზაციის მმართველი ორგანოა მხოლოდ და ის ფაქტი, რომ ეს ორგანო თავისი სახელმწიფოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს მტრულად განწყობილი ქვეყნის სასარგებლოდ, ქრისტიანობაზე აზრს ვერ შეაცვლევინებს მოაზროვნე ადამიანს

QUOTE
ირან-ოსმალეთს რომ ებრძოდა მაშინაც ქრისტიანი რომ იყო ის ეკლესია ვისი აგენტი იყო ვითომ?

მაშინ ეკლესია მოქმედებდა თავისი სახელმწიფოს სასარგებლოდ, მტრულად განწყობილი ქვეყნების წინააღმდეგ და არა პირიქით, როგორც ახლა. დღევანდელი საპატრიარქოს მდგომარეობა ამ კუთხით, არის შედეგი 70-წლიანი საბჭოთა მმართველობის, რომლის რელიგიური პოლიტიკა 30-იანი წლებიდან ეფუძნებოდა ეკლესიაში თავისი აგენტების შეგზავნას და დღევანდელი საეკლესიო მმართველი წრეები სწორედ ამ კატეგორიას განეკუთვნებიან, პირველი პირის ჩათვლით

QUOTE
გაუნათლებელი ყოფილა ყველა ქართველი მეფე , გაუნათლებელი მწერლები გვყოლია და ასე შემდეგ.

ჩემი აზრით, ქრისტიანობა იმ ეპოქაში, რომელსაც შენ ახსენებ, იყო ყველაზე პროგრესული მსოფლმხედველობა, მაგრამ დღესდღეობით, კაცობრიობამ შექმნა უფრო პროგრესული იდეები (სწორედ ქრისტიანობაზე დაყრდნობით), ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ქრისტიანობამ და ზოგადად რელიგიამ თავისი როლი ამოწურა კაცობრიობის ისტორიაში

QUOTE
ჯობია ბოლოსდაბოლოს მიხვდეთ რომ ქრისტიანები ქრისტეს აგენტები არიან.

ქრისტიანები კი, მაგრამ საკუთარი სახელმწიფოს ინეტერსების საწინააღმდეგოდ და მტრულად განწყობილი სახელმწიფოს სასარგებლოდ მოქმედი პირები, იმ საელმწიფოს აგენტები არიან.

QUOTE
ვისი აგენტები ხართ თქვენ?

მე არავისი აგენტი არ ვარ, მე ვარ კაცი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ყველა ადამიანი უნდა იყოს თანასწორის... მამენტ გამოდის, რომ ადამიანის აგენტი ვარ

Posted by: Zarado 5 May 2014, 21:14
სულ მითებით არ ცხოვრობთ? სხვანაირად ხომ ვერც ისუნთქებს ქართველი.
თქვენ გამო ჩემი ქვეყანა ვერ დალაგდა, 25 წელია, სულ გაწამაწიაში ვართ. წადით, რა ამ ქვეყნიდან და დაგვტოვეთ ნორმალური, ანალიზის მქონე ხალხი.
პ.ს. ღრუსეთში ნატაშები ისევ გელოდებიან!

Posted by: merkuriela 6 May 2014, 09:51
მანგია
QUOTE
წინააღმდეგი რომ არ არის და არ მოითხოვს, ეს ორი გარემოება ერთმანეთს არ გამორიცხავს.

ჰომოსექსუალიზმის ლეგალიზების აკრძალვას რომ ეწინააღმდეგება, ეს მათი ქორწინებების ლეგალიზებისკენ გადადგმული ნაბიჯია.

QUOTE
ქორწინების უფლება მათთვის არავის ჩამოურთმევია

მეც მაგას ვამბობ, რომ ეს მოსალოდნელია.(და არა ისე როგორც მთავრობის ზოგიერთი წევრი თავს იტყუებს, ეს არ მოხდებაო)

QUOTE
ეს უკვე გრამაფონის ტექსტებია. ფაქტია, რომ დღევანდელი კანონმდებლობა ამის უფლებას არ იძლევა და არც წინაპირობასbiggrin.gif

გარდამავალ პერიოდში თავის გასულელება მომგებიანი პოზიციაა.

QUOTE
საპატრიარქო და ქრისტიანობა არ არის ერთი და იგივე: ქრისტიანობა რელიგიაა, საპატრიარქო კი ამ რელიგიის ორგანიზაციის მმართველი ორგანოა მხოლოდ


მან უნდა გაახმოვანოს ის , რასაც მას ქრისტეს სწავლება ასწავლის. (და ეს მტრის ბანაკში გასავლას არ ნიშნავს.) სხვანაირად ის მკვდარი ორგანიზაციაა და ჯობია თავი გაუქმებულად გამოაცხადოს.

QUOTE
ეს ორგანო თავისი სახელმწიფოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს მტრულად განწყობილი ქვეყნის სასარგებლოდ, ქრისტიანობაზე აზრს ვერ შეაცვლევინებს მოაზროვნე ადამიანსმე მაინც ვერ გავიგე, აქ ზოგი ამბობს არ მოითხოვს ევროკავშირი ამ კანონის შემოღებასო, და რატომ მივიღეთ ჩვენ, რუსეთის ჯინაზე? რატომ გამოდის ამ კანონის მოწინააღმდეგე ხალხი რუსეთიდან მართული , პარლამენტს უფლება ჰქონია არ მიეღო ეს კანონი, რატომ ვაბრალოთ რუსეთს ჩვენი მტრობა(ამ შემთხვევაში) , იმიტომ რომ ეს ბრალდება იმის აღიარებას გვირჩევნია, რომ საკუთარ ქვეყანას და მის წარსულს ჩვენ თვითონ ვუღალატეთ?

QUOTE
დღევანდელი საპატრიარქოს მდგომარეობა ამ კუთხით, არის შედეგი 70-წლიანი საბჭოთა მმართველობის, რომლის რელიგიური პოლიტიკა 30-იანი წლებიდან ეფუძნებოდა ეკლესიაში თავისი აგენტების შეგზავნას და დღევანდელი საეკლესიო მმართველი წრეები სწორედ ამ კატეგორიას განეკუთვნებიან, პირველი პირის ჩათვლით


ამას დამტკიცება სჭირდება, და მხოლოდ იმიტომ რომ აუცილებელ პრინციპებს იცავს, ეს მტრის აგენტობას კიარა რწმენის ერთგულებას ნიშნავს.


QUOTE
მაგრამ დღესდღეობით, კაცობრიობამ შექმნა უფრო პროგრესული იდეები (სწორედ ქრისტიანობაზე დაყრდნობით), ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ქრისტიანობამ და ზოგადად რელიგიამ თავისი როლი ამოწურა კაცობრიობის ისტორიაში


ამიტომ, ჯობია ამ შემთხვევაში ვთქვათ ურწმუნოება -ათეიზმი იკიდებს ფეხს და არა ისე როგორც ეხლა მოდაშია თქმა ;ქრისტიანობა ყველანაირი ცოდვის შემწყნარებელი რელიგააო.QUOTE
მაგრამ საკუთარი სახელმწიფოს ინეტერსების საწინააღმდეგოდ და მტრულად განწყობილი სახელმწიფოს სასარგებლოდ მოქმედი პირები, იმ საელმწიფოს აგენტები არიან.


ეს კანონი ჩვენ მივიღეთ ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე. (ასე ამბობენ)

QUOTE
მე არავისი აგენტი არ ვარ,


ზემოთ მე გამყოფი წერტილების შემდეგ რაც დავწერე თქვენ არ გეხებოდათ პირადად , საერთოდ ვთქვი.

QUOTE
მე ვარ კაცი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ყველა ადამიანი უნდა იყოს თანასწორის... მამენტ გამოდის, რომ ადამიანის აგენტი ვარ


მაგრამ არის ხალხი ვისაც სხვანაირი გაგება აქვს .

ქრისტე ამბობს ჩემთვის ყველანი თანასწორები ხართო. მაგრამ მისი სწავლების მოწინააღმდეგებს და მომხრეებს განასხვავებს.

Posted by: lemo82 6 May 2014, 11:00
შაქროII
QUOTE
ლგბტ-ც ადამიანია მას აქვს მუშაობის ცხოვრების ტავისფლად გადაადგილების და ა.შ. უფლება და დაუშვებელია მისი დევნა

რა სისულელეა
ეგ ადამიანის ძირითად უფლრბებში თავისტავად იგულისხმება ეგ კონსტიტუციაში ისედაც წერია თუ ადამიანი ხარ ავტომატურად გეხება
QUOTE
ორ კაცს ჯვარს რომ არ დაწერს მეჩეთი სინაგოგა ეკლესია ეს დევნა არაა..

რატომ იქნებ ამიხსნა? თუ ორ ადამიანს უყვარ ერთმანეთი ? არ გადამრიო ჰომოფობი ხარ?
რელიგიის შემთხვევაში მტელი რიგი არგუმენტის მოყვანაშეიძლება მაგრამ სამოქალაქო ქორწინებაზე რაღას იტყვი რა არგუმენტს მოიყვან? უარს ეტყვი ესეიგი ჰომოფობი ხარ
შემდეგი ეტაპი ბავშვის აყვანაა თუ ოჯახი შიქმნა ბავშვის აყვანაც შეუძლიათ თუ არადა დისკრიმინაციაა
ხოდა მაგაშია საქმე ტუ ჰომოსექსუალურ გადახრას ცხოვრების ნორმად ჩვეულებრივ მოვლენად აღიარებ მაშინ იძულებული ხდები ყველაფერში გაიტვალისწინო მათი ცხოვრების წესი
თუ ზოოფილიას აღიარებ იძულებული გახდები ფერმები დახურო და ძროხების და ღორების ტავისუფალი გადაადგილება უზრუნველყო(ეს ისე ლირიული გადახვევა) biggrin.gif

* * *
MARADO
QUOTE
სულ მითებით არ ცხოვრობთ? სხვანაირად ხომ ვერც ისუნთქებს ქართველი.
თქვენ გამო ჩემი ქვეყანა ვერ დალაგდა, 25 წელია, სულ გაწამაწიაში ვართ. წადით, რა ამ ქვეყნიდან და დაგვტოვეთ ნორმალური, ანალიზის მქონე ხალხი.
პ.ს. ღრუსეთში ნატაშები ისევ გელოდებიან!

ჩვენ თქვენ სიმაღლეზე ვერასდროს მოვალთ ეგზომ განათლებულო
მე ისიკი მიკვირს ჩვენნაირ მდაბიოებზე ხელი რომ არ ჩაიქნიე cry.gif

Posted by: Zarado 6 May 2014, 11:12
ლემო82
მე ჰომოფობი არ ვარ და გიტანთ რაღაცნაირად.
მაგრამ თქვენი აქ ყოფნა მაინც საშიშად მიმაჩნია. ამიტომ იქნებ გაითვალისწინოთ ჩემი რჩევა და გაემგზავროთ აქედან!!!!!

Posted by: მანგია 6 May 2014, 11:14
merkuriela
QUOTE
ჰომოსექსუალიზმის ლეგალიზების აკრძალვას რომ ეწინააღმდეგება

ჰმოსექსუალიზმის ლეგალიზების აკრძალვა რას ნიშნავს, დავიბენი... ჰომოსექსუალიზმი დღეს ლეგალურია და მისი აკრძალვა არ განიხილება. ეს მოთხოვნა ეკლესიასაც არ დაუყენებია

QUOTE
მეც მაგას ვამბობ, რომ ეს მოსალოდნელია

სხვა რა მე გითხარ, ქორწინების უფლება დღეს საქართველოში ყველას აქვს, მათ შორის ჰომოსექსუალებსაც. ოღონდ ქორწინება ნიშნავს ქალის და კაცის ქორწინებას, ანუ ჰომოსექსუალ მამაკაცს თუ უნდა ქორწინება, მას არავინ უშლის მოიყვანოს ცოლად ქალი. ანუ ქორწინების უფლება მას აქვს და შესაბამისად ვერ იტყვის, რომ ქორწინების უფლება არ მაქვსო.

QUOTE
მან უნდა გაახმოვანოს ის , რასაც მას ქრისტეს სწავლება ასწავლის

ქრისტეს სწავლება რასაც ასწავლის, ესაა ეკლესიის შიდა საკითხი და გარეთ ვერავის მოახვევს ძალით თავს. თავის მრევლს აუკრძალოს ჰომოსექსუალობა და თუ მრევლის რომელიმე წარმომადგენელი დაარღვევს ამ აკრძალვას, დასაჯოს იმ სასჯელებით, რომელსაც საეკლესიო სამართალი ითვალისწინებს. სახელმწიფო არის ეკლსიისგან გამოყოფილი და არაა ვალდებული კანონები ააგოს საეკლესიო სამართალზე დაყრდნობით. ასე რომ მოიქცევს, მარტო ჰომოსექსუალების დასჯა კი არ მოუწევს სახელმწიფოს, არამედ ქორწინების გარეშე სექსში შემჩნეული პირებიც და კიდევ ბევრი მსგავსი. ასეთ პირობებში საქართველოს მოსახლეობის 90% მოხვდება ციხეში.

QUOTE
საკუთარ ქვეყანას და მის წარსულს ჩვენ თვითონ ვუღალატეთ?

ჩვენი წარსული და ქვეყანა ყოველთვის იყო დაფუძნებული თანსწორობასა და ტოლერანტობაზე, შესაბამისად ეს კანონი არის წმინდა წყლის ქართული

QUOTE
ეს კანონი ჩვენ მივიღეთ ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე

ზეწოლა იყო ეკლესიის მხრიდან და მიზნად ისახავდა დაპირისპირების გამოწვევას საზოგადოებაში, რაც საბოლოო ჯამში ხელს შეუშლიდა ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციას

QUOTE
ამიტომ, ჯობია ამ შემთხვევაში ვთქვათ ურწმუნოება -ათეიზმი იკიდებს ფეხს და არა ისე როგორც ეხლა მოდაშია თქმა ;ქრისტიანობა ყველანაირი ცოდვის შემწყნარებელი რელიგააო.

ყველა ცოდვის შემწყნარებელი არაო, ყველა ცოდვილის და საერთოდ ყველა ადამიანის შემწყნარებელიო. არავინ უკრძალავს ეკლესიას, დაარქვას ცოდვას ცოდვა, მაგრამ ადამიანის შევიწროება და დისკრიმინაცია რაიმე ნიშნის გამო არ შეიძლება, ნუთუ ეს გაუგებარია?

QUOTE
ქრისტე ამბობს ჩემთვის ყველანი თანასწორები ხართო. მაგრამ მისი სწავლების მოწინააღმდეგებს და მომხრეებს განასხვავებს.


განასხვავოს, კაცო, არც თქვენ არ გიშლით ვინმე, რომ განასხვავოთ, მაგრამ სახელმწიფო ვერ განასხვავებს, სახელმწიფოსთვის ყველა თანასწორია, ეს არის საფუძველთა საფუძველი ჩვენი ქვეყნისა და ამის დასაფიქსირებლად დაიწერა ეს კანონი

QUOTE
ამას დამტკიცება სჭირდება, და მხოლოდ იმიტომ რომ აუცილებელ პრინციპებს იცავს, ეს მტრის აგენტობას კიარა რწმენის ერთგულებას ნიშნავს.

მის პრინციპს არავინ ეხება და არავინ თხოვს ეკლსიას, რომ ცოდვის მიმართ დამოკიდებულება შეცვალოს. აგენტობა გამოიხატება იმაში, რომ ეკლესია მოითხოვს ადამიანების დისკრიმინაციას გარკვეული ნიშნით, ეს არაა ქრისტიანული დამოკიდებულება და პლიუს ამას, აჩენს უარყოფით დამოკიდებულებას საზოგადოებაში ევროპული ღირებულებების და ზოგადად დასავლური ცივილიზაციის მიმართ, რაც წმინდად რუსული ინტერესია. გარდა ამისა, ყველამ ვიცით რა პრინციპით მოქმედებდა სავეტსკი საიუზი. მაშინ არათუ პატრიარქი, არამედ ეპისკოპოსიც ვერ გახდებოდი, კაგებეშნიკი თუ არ იყავი. ილია მეორის გაპატრიარქების ისტორიასაც თუ გადავხედავთ, ყოველგვარი დაფარვის გარეშე ჩანს მაშინდელი სახელმწიფოს კატეგორიული ინტერესი და ხელშეწყობა, რომლის გარეშეც ილია მეორე ვერ გახდებოდა პატრიარქი

Posted by: lemo82 6 May 2014, 11:22
Geronti
QUOTE
შეგიძლია ციტატა მიუთითო, საიდანაც ეგ გამომდინარეობს?
ჰომოსექსუალიზმი რომ გადახრაა, ეს არსად ეწერა კანონმდებლობაში.
არც ნორმა ეწერა და არც გადახრა. და მაინტერესებს, ახლა როგორ კანონდება ნორმად.

სექსუალური უმცირესობის ხსენებით გენაცვალე
იქნებ ამიხსნა რას ნიშნავს არ შეიძლება სექსუალური უმცირესობის დისკრიმინაცია ?
ქუჩაში ან ნებისმიერ ადგილას ადამიანს რომ შეურაწყოფა არ უნდა მიაყენო მაგას კონსტიტუციაც აგვარებს
მაგრამ დისკრიმინაცია სხვა ტემაა თუ ორი სიგიჟემდე შეყვარებული მამაკაცი სამოქალაქო ქორწინებას მოითხოვს და უარს ეტყვი ეგ უკვე დისკრიმინაციაა
QUOTE
მოითხოვოს და იყოს. რაც არ უნდა საზოგადოებას, იმას არ დააკანონებს და დამთავრებულია ეგ მოთხოვნა.

ეს ხომ დაკანონდა ? არც ეს უნდოდა საზოგადოების უმრავლესობას

* * *
MARADO
QUOTE
მე ჰომოფობი არ ვარ და გიტანთ რაღაცნაირად.
მაგრამ თქვენი აქ ყოფნა მაინც საშიშად მიმაჩნია. ამიტომ იქნებ გაითვალისწინოთ ჩემი რჩევა და გაემგზავროთ აქედან!!!!!

ვაშკაც რა ხდება?
რამსები აგეერია?
პმშ გავისაუბროთ

Posted by: Geronti 6 May 2014, 12:23
lemo82
QUOTE
სექსუალური უმცირესობის ხსენებით გენაცვალე
იქნებ ამიხსნა რას ნიშნავს არ შეიძლება სექსუალური უმცირესობის დისკრიმინაცია ?
ქუჩაში ან ნებისმიერ ადგილას ადამიანს რომ შეურაწყოფა არ უნდა მიაყენო მაგას კონსტიტუციაც აგვარებს
მაგრამ დისკრიმინაცია სხვა ტემაა თუ ორი სიგიჟემდე შეყვარებული მამაკაცი სამოქალაქო ქორწინებას მოითხოვს და უარს ეტყვი ეგ უკვე დისკრიმინაციაა

ასეც ვიცოდი, ეს რომ მხოლოდ საკუთარი ინტერპრეტაცია იყო. არცთუ მწყობრი.
QUOTE
ეს ხომ დაკანონდა ? არც ეს უნდოდა საზოგადოების უმრავლესობას

რაღაც არ მგონია, უმრავლესობა ყოფილიყო.
თანაც სად ეს ჩვეულებრივი კანონი და სად ქორწინების დაკანონება. მაგაზე უარს იტყვიან კი არა, ვერც აღძრავენ.

Posted by: merkuriela 6 May 2014, 12:29
მანგია
QUOTE
ჰმოსექსუალიზმის ლეგალიზების აკრძალვა რას ნიშნავს,


რას მოითხოვენ ჰომოსექსუალები?


QUOTE
სხვა რა მე გითხარ, ქორწინების უფლება დღეს საქართველოში ყველას აქვს, მათ შორის ჰომოსექსუალებსაც. ოღონდ ქორწინება ნიშნავს ქალის და კაცის ქორწინებას, ანუ ჰომოსექსუალ მამაკაცს თუ უნდა ქორწინება, მას არავინ უშლის მოიყვანოს ცოლად ქალი. ანუ ქორწინების უფლება მას აქვს და შესაბამისად ვერ იტყვის, რომ ქორწინების უფლება არ მაქვსო.


ჰომოსექსუალს ადრეც ჰქონდა ეს უფლება. (ანუ , ასეთებსაც ჰყავდათ ცოლი, ქმარი.)

მაგრამ, ქორწინებას აწი ერთსქესიანებშიც ვუშვებთ!?


QUOTE
ქრისტეს სწავლება რასაც ასწავლის, ესაა ეკლესიის შიდა საკითხი და გარეთ ვერავის მოახვევს ძალით თავს. თავის მრევლს აუკრძალოს ჰომოსექსუალობა


ადრე ასე არ იყო საქართველოში , ამ საკითხში ეკლესია და სახელმწიფო ერთი აზრის იყო. ასე რომ არ ყოფილიყო, ცნობილი იქნებოდა ერთსქესიანთა ქორწინება. საქართველოს(სხვებისაც) ისტორიაში ეს ცნობილი არ არის.

დღეს კი სახელმწიფო და ეკლესია გაიყო.

QUOTE
ჩვენი წარსული  და ქვეყანა ყოველთვის იყო დაფუძნებული თანსწორობასა და ტოლერანტობაზე, შესაბამისად ეს კანონი არის წმინდა წყლის ქართული


21- ე საუკუნეში მიიღეს ასეთი კანონი.

თორემ

QUOTE
თანსწორობასა და ტოლერანტობა

აქ არავის უკვირს.

QUOTE
არავინ უკრძალავს ეკლესიას, დაარქვას ცოდვას ცოდვა, მაგრამ ადამიანის შევიწროება და დისკრიმინაცია რაიმე ნიშნის გამო არ შეიძლება, ნუთუ ეს გაუგებარია?QUOTE
მაგრამ ადამიანის შევიწროება და დისკრიმინაცია რაიმე ნიშნის გამო არ შეიძლება,როგორ და რას -ვის ავიწროვებს ეკლესია?

QUOTE
ზეწოლა იყო ეკლესიის მხრიდან და მიზნად ისახავდა დაპირისპირების გამოწვევას საზოგადოებაში, რაც საბოლოო ჯამში ხელს შეუშლიდა ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციას


ევროინტეგრაცია არ გვავალდებულებსო.(ითქვა)
ესეიგი ჩვენ მივიღეთ ეს კანონი.
ეკლესია კი ცოცხალი ორგანიზმია და უნდა იმუშაოს.
ორმაგი სახე მისი სიკვდილის დასაწყისია.


QUOTE
ეკლესია მოითხოვს ადამიანების დისკრიმინაციას გარკვეული ნიშნით,


თუ შეიძლება ეს გასაგებად ავხსნათ.
Posted by: მანგია 6 May 2014, 13:15
merkuriela
QUOTE
რას მოითხოვენ ჰომოსექსუალები?

თანსწორუფლებიანობას


QUOTE
მაგრამ, ქორწინებას აწი ერთსქესიანებშიც ვუშვებთ!?

არათქო არააა. ჰომოსექსუალი რომ იტყვის, რო ქორწინების უფლებას რატომ მართმევთო, ვუპასუხებთ, რომ არ გართმევთ ბიძიათქო, თუ ქორწინება გინდა, მიდი და იქორწინე ქალზეთქო.QUOTE
ადრე ასე არ იყო საქართველოში , ამ საკითხში ეკლესია და სახელმწიფო ერთი აზრის იყო. ასე რომ არ ყოფილიყო, ცნობილი იქნებოდა ერთსქესიანთა ქორწინება.

მაგრად რომ დემაგოგობ, თუ ატყობ?

სახელმწიფოს აზრი არ უნდა ქონდეს, ის არ უნდა აფასებდეს მოვლენებს. სახელმწიფოს ფუნქციაა, უზრუნველყოს ადამინების თანასწოროუფლებიანობა და მორჩა. ეკლესიას აქვს თავისი კანონები და ამ კანონებით მართავს თავის თავს. მაგალითად ჰომოსექსუალური კავშირის მონაწილეს კონკრეტული ვადით ეკრძალება ზიარება, ისევე როგორც ქორწინების გარეშე სექსის გამო ქალი და კაცი. მიუხედავად საეკლესიო კანონებისა, სახელმწიფო ვერ დასჯის ჰომოსექსუალს მარტო იმის გამო, რომ ის ჰომოსექსუალია. ვერც მრუშ და ცოლის მოღალატე კაცებს დასჯის სახელმწიფო, ეკლესიას აქვს ამის უფლება, სახელმწიფოს --- არა

QUOTE
დღეს კი სახელმწიფო და ეკლესია გაიყო.

ასეც უნდა იყოს

QUOTE
როგორ და რას -ვის ავიწროვებს ეკლესია?

ეკლესია მოითხოვს, რომ არ იყოს აკრძალული ადამიანის დისკრიმინაცია სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით, ანუ მოითხოვს ადამიანების გარკვეული ჯგუფის შევეწროებას


QUOTE
ევროინტეგრაცია არ გვავალდებულებსო.(ითქვა)
ესეიგი ჩვენ მივიღეთ ეს კანონი.
ეკლესია კი ცოცხალი ორგანიზმია და უნდა იმუშაოს.
ორმაგი სახე მისი სიკვდილის დასაწყისია.

ევროინტეგრაცია კანონს კი არ მოითხოვს, სტაბილურობას საჭიროებს და სიტუაციის არევა ამ პროცესს ხელს შეუშლის


Posted by: lemo82 6 May 2014, 13:59
Geronti
QUOTE
ასეც ვიცოდი, ეს რომ მხოლოდ საკუთარი ინტერპრეტაცია იყო. არცთუ მწყობრი.

რათო?
თუკი ცოლის მოყვანა გინდა მიდიხარ ქალთან ერთად და უარს არავინ გეუბნევა
მაგრამ ტუ კაცტანთ ეღტად მიხვალ უარს გეტყვიან
ხოდა ზუსტად ეს არის ამ კანონის მიხედვით დისკრიმინაცია
თორე ადამიანის ცემა მოკვლა და ნებისმიერი ფორმით დამცირება რომ არ შეიძლება კონსტიტუციაშიც წერია

QUOTE
რაღაც არ მგონია, უმრავლესობა ყოფილიყო.
თანაც სად ეს ჩვეულებრივი კანონი და სად ქორწინების დაკანონება. მაგაზე უარს იტყვიან კი არა, ვერც აღძრავენ.

ამ თემაზე რა გამოკითხვაც ვნახე ტელევიზიაში თუ ინტერნეტში ყველგან ამ კანონის მოწინააღმდეგეები ჭარბობდნენ
რეფერენდუმი რა ჩატარებულა ამიტომ ამ სტატისტიკებს ვეყრდნობი
სხვა მხრივ პრივატულ საუბრებში ამ კანონის მომხრე ვერ ვნახე

Posted by: gramatikikina 6 May 2014, 14:10
Lаki
ეგ ყველა კანონი, რაც ბავშვების დაცვას ეხება, მშვენივრად მოქმედებს იმ ქვეყნებშიც, სადაც ჩვენი მოქალაქეები მიდიან ლტოლვილის სტატუსის მისაღებად და დევნის მიზეზად აცხადებენ მათ არატრადიციულ ორიენტაციას :დ
ამ კონკრეტული კანონის დღეს მიღებით ეს ხალხი ვეღარ დაასახელებს დევნის მიზეზად მათ ორიენტაციას.

იმსჯელეთ კიდევ ბევრი
ხოლო ევროპაში და აშშ-ში ხალხი თავის სასარგებლოდ მშვენივრად იგონებს ახალ-ახალ ხრიკებს ლტოლვილად ჩაბარების მსურველების წინააღმდეგ
და ლეგალურ ვიზებს არ აძლევენ აქაურებს
ეს არის მთელი ბალა ბალა
და არა ქართველობის ან პრადვინუტობის წართმევა-მიცემა

Posted by: merkuriela 6 May 2014, 14:12
მანგია
QUOTE
თანსწორუფლებიანობასუბრალოდ , დავაკონკრეტოთ.
ადრეც არსებობდნენ ჰომები , ჰქონდათ(აქვთ) სამუშაო ადგილები, არჩევნებზეც მონაწილებოდნენ, სამედიცინო მომსახურება ჰქონდათ და სხვა, მხოლოდ ადრე ისინი არ ახმაურებდნენ თავიანთ ორიენტაციას.

ეხლაც, მათ აქვთ(ექნებათ) ყოველივე, ოღონდ, ეხლა ხმამაღლა განაცხადებენ რომ ჰომები არიან და აქ გასაკიცხი და სასირცხვილო არაფერიაო. (+მე პირადად მათგან არ გამიკვირდება ერთსქესიანთა ქორწინების მოთხოვნა)


QUOTE
სახელმწიფოს აზრი არ უნდა ქონდეს,

boli.gif

QUOTE
ეკლესია მოითხოვს, რომ არ იყოს აკრძალული ადამიანის დისკრიმინაცია სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით, ანუ მოითხოვს ადამიანების გარკვეული ჯგუფის შევეწროებას


იმიტომ რომ ჰომოსექსუალიზმს ნორმად არ მიიჩნევს, გადახრად -არჩევნად-ცოდვად მიიჩნევს. ეს არის ქრისტიანული სწავლება . ეკლესია თავის საქმეში მართალია.


ქურდული ორიენტაციაც არსებობს , მაგრამ ქურდად არ იბადებიან.


(ინვალიდები იბადებიან , მაგრამ არ გაყვირიან გაინვალიდდითო.)

QUOTE
ევროინტეგრაცია კანონს კი არ მოითხოვს, სტაბილურობას საჭიროებს და სიტუაციის არევა ამ პროცესს ხელს შეუშლის


QUOTE
სტაბილურობას


ერთის სტაბილურობა მეორის სტაბილურობას თუ არ არღვევს კი.

(იქნებ არსებობს სისტემა რომელიც ჯერ აუპატიურებს და მერე გაუპატიურებულს არწმუნებს ასეთი დაიბადე და იბრძოლე შენი უფლებებისთვისო)

კარგი.

გასაგებია პოზიცია.

მეშინია დარვინიზმი არ დაბრუნდეს. facepalm.gif


Posted by: მანგია 6 May 2014, 16:00
merkuriela
QUOTE
უბრალოდ , დავაკონკრეტოთ

მაგ სიტყვას არავითარი დაკონკრეტება არ ჭირდება, თანსწორუფლებიანობა არის თანასწორუფლებიანობა და მეტი არაფერი

QUOTE
ეხლაც, მათ აქვთ(ექნებათ) ყოველივე, ოღონდ, ეხლა ხმამაღლა განაცხადებენ რომ ჰომები არიან და აქ გასაკიცხი და სასირცხვილო არაფერიაო

1. ადრეც ქონდათ ამის უფლება და აწიც ექნებათ
2. რასაც უნდა იმას იტყვის, ამ ქვეყანაში ლაპარაკს ვერავის აუკრძალავ, მით უმეტეს, საკუთარ თავზე რომ თქვას ნორმალური ვარო

QUOTE


იმიტომ რომ ჰომოსექსუალიზმს ნორმად არ მიიჩნევს, გადახრად -არჩევნად-ცოდვად მიიჩნევს. ეს არის ქრისტიანული სწავლება . ეკლესია თავის საქმეში მართალია.

მიიჩნიოს მერე, ვინ უშლის?

ბოლობოლო გამაგებინე, რა გინდა, რომ ჰომოსექსუალობა კანონდარღვევა იყოს? ანუ ჰომოებს რო იჭერდნენ ჰომოობის გამო, ეგ გინდა? ეგ არ იქნება. მაგისთვის მაქსიმალური სასჯელი იქნება უზიარებლობა, მეტი ვერაფერი


QUOTE
ერთის სტაბილურობა მეორის სტაბილურობას თუ არ არღვევს კი.

ერთის არა, ქვეყნის სტაბილურობაზეა ლაპარაკი.

ერთი ჰომოსექსუალი ადამიანის არსებობა, შენ არსებობას ზღუდავს? მისი უფლება სამსახური ქონდეს, შენ უფლებას სამსახური გქონდეს, ზღუდავს? მისი უფლება არ იყოს დაცაგრული, შენ უფლებას არ იყო დაჩაგრული, ზღუდავს? არ მოგწონს? გაიხედე სხვა მხარეს, შენი მოწონება არმოწონების გულისთვის ვერავის გავაქრობთ ამ ქვეყნიდან

QUOTE
მეშინია დარვინიზმი არ დაბრუნდეს

დარვინიზმი არის ერთადერთი დამტკიცებული თეორია, რომელიც ხსნის თუ როგორ განვითარდა სიცოცხლე ერთუჯრედიანი ორგანიზმიდან ადამიანამდე, მას მეცნიერული ალტერნატივა არ გააჩნია და მის ჭეშმარიტებას წყალი არ გაუვა

Posted by: Geronti 6 May 2014, 18:06
lemo82
QUOTE
თუკი ცოლის მოყვანა გინდა მიდიხარ ქალთან ერთად და უარს არავინ გეუბნევა
მაგრამ ტუ კაცტანთ ეღტად მიხვალ უარს გეტყვიან
ხოდა ზუსტად ეს არის ამ კანონის მიხედვით დისკრიმინაცია

მართალი გითხრა, ეს ვერ გავიგე,
QUOTE
ამ თემაზე რა გამოკითხვაც ვნახე ტელევიზიაში თუ ინტერნეტში ყველგან ამ კანონის მოწინააღმდეგეები ჭარბობდნენ
რეფერენდუმი რა ჩატარებულა ამიტომ ამ სტატისტიკებს ვეყრდნობი
სხვა მხრივ პრივატულ საუბრებში ამ კანონის მომხრე ვერ ვნახე

როგორც ნაცების დროს გამოკითხვით ვერ გაიგებდი წესიერად ხალხის აზრს, გარკვეულწილად ისეა ახლაც. რაკი ეკლესიამ რაღაც თქვა, მის საპირისპიროდ აღარაფერს ამბობენ. მასაში ეგრეა და ჩერგოლეიშვილები კი მარგინალები არიან.
თავს არიდებენ ლაპარაკს, თუნდაც იმიტომ რომ შარია - უმრავლესობა ირგვლივ წარბშეჭმუხვნილი ციციკორეა და არავის ეხალისება უაზრო ჭიდაობა. იტყვი შენს აზრს და მოგიგებენ, პიდარასტებს იცავო და მერე ეგეთს ყბაში უნდა ხიო, თუ არადა დარჩები ჩმორად. ჰოდა წავიდნენ ერთი ეგ სხვისი აზრების ჭურები, მათი დაწყებითი განათლებისთვის თავის გატეხვა არავის ეხალისება, მით უმეტეს, რომ თვითონაც არ უნდათ არაფრის გაგება. უკვე ყველაფერი იციან, უკვე ფლობენ ერთადერთ ჭეშმარიტებას და შენ კიდევ გინდა, რომ გააუბედურო ხომ? biggrin.gif* * *
ეგ კი არა, ჯარი, ეს ნიუსი ნახეთ?

პატრიარქი - არც ერთი მორწმუნე ადამიანი არ მიიღებს ასეთ კანონს
არც ერთი მორწმუნე ადამიანი არ მიიღებს ასეთ კანონს, - ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა, ილია მეორემ სამების საკათედრო ტაძარში ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით განაცხადა.
როგორც უწმინდესმა აღნიშნა, საერთოდ საქართველო ისეთი ქვეყანაა, რომ არასდროს არავის არ ჩაგრავდნენ, საქართველო ისეთი ქვეყანაა, სადაც ყველა ხედავდა, ყველა გრძნობდა თავისუფლად თავის თავს, მაგრამ არის საკითხები, რომლის დაშვება არ შეიძლება.
"როგორ შეიძლება უკანონობა დააკანონო. უკანონობის დაკანონება დიდი ცოდვაა და სწორედ ამის შესახებ ვთქვი მე და მე რომ არ მეთქვა, ის იქნებოდა გასაკვირი და საოცარი. მე ვალდებული ვარ, უნდა მეთქვა. არც ერთი მორწმუნე ადამიანი არ მიიღებს ამას, ასეთ კანონს და მინდა ვთქვა, რომ გავა დრო, როცა ჩვენ თვითონ გაგვიკვირდება, თუ როგორ იყო მიღებული ეს კანონი. მე შევთხოვე უფალს, შეგვინდოს შეცოდებანი ჩვენი, ნებსითი და უნებლიეთნი. ღმერთი მოწყალეა და ღმერთი გვაპატიებს ჩვენს ცოდვებს", - ბრძანა პატრიარქმა.
ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტმა გასულ კვირაში მიიღო.
http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/280673-patriarqi-arc-erthi-mortsmune-adamiani-ar-miighebs-aseth-kanons.html


ასეთი მკვეთრი დემარში მიღებული კანონის მიმართ არ მახსოვს.

Posted by: merkuriela 6 May 2014, 18:42
მანგია
QUOTE
დარვინიზმი არის ერთადერთი დამტკიცებული თეორია, რომელიც ხსნის თუ როგორ განვითარდა სიცოცხლე ერთუჯრედიანი ორგანიზმიდან ადამიანამდე, მას მეცნიერული ალტერნატივა არ გააჩნია და მის ჭეშმარიტებას წყალი არ გაუვა

ასე უნდა ილაპარაკოთ. ნამდვილი სახე უნდა გამოჩნდეს და არა ისე, როგორც ზოგი ამბობს ქრისტიანიც ვარ და ამ კანონის მომხრეცო.QUOTE
ანუ ჰომოებს რო იჭერდნენ ჰომოობის გამო, ეგ გინდა?


როდის იჭერდნენ. ასეთი ბრალმდებელი ენით რომ შემოვიდა ეს კანონი(ვითომ მათ ჩაგრავენ) ეს ეყოფა დანაშაულად მის დამკანონებლებს.


მე მიკიბმოკიბვის გარეშე ვსაუბრობ. რომ ვფიქრობდე მათ დასჯაზე, დავწერდი.

მაგრამ პროპაგანდას არ მგონია კარგი რამე მოჰყვეს.


Posted by: მანგია 6 May 2014, 18:58
merkuriela
QUOTE
როდის იჭერდნენ

დაკანონება არ მომწონსო რო იძახი, ესე იგი გინდა, რომ ჰომოსექსუალიზმი უკანონო იყოს. უკანონო კი ნიშნავს დასჯადს. გეკითხები, გინდა, რომ ჰომოსექსუალიზმი იყოს დასჯადი, ანუ უკანონო? თუ არ გინდა, მაშინ გამაგებინე, რას ნიშნავს დაკანონება? რის დაკანონებაზე ლაპარაკობ? ამ კანონით რამე კი არ დაკანონდა, არამედ აიკრძალა, კერძოდ --- დისკრიმინაცია. რომ აგიხსენი, რას ნიშნავს დისკრიმინაცია, აღმოჩნდა, რომ სულაც არ ხარ ამის მომხრე, ანუ გამოდის, რომ დისკრიმინაციის აკრძალვა შენთვის მიუღებელი არაა და ვერ გავიგე რა გინდა ამ კანონისგან?


QUOTE
ასე უნდა ილაპარაკოთ. ნამდვილი სახე უნდა გამოჩნდეს


ნამდვილი სახე რას ნიშნავს? მეცნიერების მიერ ფაქტობრივად დამტკიცებული ჭეშმარიტების რომ მჯერა და ძვ.წ. 25-ე საუკუნეში უდაბნოს მწყემსების მოგონილი მითები სამყაროს წარმოშობის შესახებ რომ სასაცილოდ არ მყოფნის, ეს დასაძრახია ვითომ?

Posted by: Geronti 6 May 2014, 19:25
merkuriela
QUOTE
ნამდვილი სახე უნდა გამოჩნდეს

ამას სერიოზულად წერ?
ფიზიკის საწინააღმდეგო რამე ჯოკერი არ არსებობს.
მესმის, კრეაციონიზმის მომხრე იყოს ადამიანი და არ იზიარებდეს მეცნიერულ ხედვას, მაგრამ ვინც იზიარებს, იმათზე "ნამდვილი სახის" თქმა, მე მომიტევეთ, მაგრამ სუფთა შუასაუკუნეობრივი მიდგომაა.
smile.gif

Posted by: atasss 6 May 2014, 19:34
QUOTE
არ ცხრება ვნებათაღელვა ანტიდისკრიმინაციული კანონის ირგვლივ. ამ კანონის ინიციატორთა და მომხრეთა განცხადებით მის მიღებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. მას არავითარი უარყოფითი მხარე არ გააჩნია და წარმოადგენს ქართული სახელმწიფოს და ხალხის კეთილი ნების გამოვლინებას დემოკრატიული ღირებულებებისა და ადამიანის უფლებებისა და თანასწორობისადმი.

კანონის მიმართ ცალმხრივად უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს ხალხს და ეკლესიას, რომელნიც თვლიან, რომ ის ხელს შეუწყობს ზნეობრივი ნორმების რღვევას, რაც უარყოფითად აისახება ქვეყნის მომავალზე.

სიმართლე გითხრათ, არ მიმაჩნია, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენდა და მისი მიუღებლობა დამღუპველი იქნებოდა საქართველოსთვის. ამიტომაც, ცოტა არ იყოს, მიკვირს რატომ მოინდომა ოცნებამ მისი ნებისმიერ ფასად გატანა ხალხის ასეთი წინააღმდეგობის ფონზე.

არც ის მიმაჩნია, რომ ამ კანონით მნიშვნელოვნად შეიცვლება რაიმე უარყოფითისკენ. არ ველოდები გეების და ლესბოსელების მომრავლებას. არც სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში პედაგოგებად მათ გამოჩენას ველი, მაგრამ მაინც მის მოწინააღმდეგეთა რიგებში ვრჩები.

მაშ, თუ დიდი უბედურების მომტანად არ მიმაჩნია ანტიდისკრიმინაციული კანონი რატომღა ვარ მისი წინააღმდეგი?

საქმე იმაშია, რომ ამ კანონს არაფერი აქვს საერთო ადამიანის უფლებების დაცვასთან. ანუ იმასთან, რაზეც მისი მომხრეები აპელირებენ და რის განხილვასაც მთელი გადაცემები და პუბლიკაციები ეძღვნება ქართულ მედიასივრცეში.
საერთოდ, მისი განხილვა რაღაც კონკრეტულ პრიზმაში არასწორად მიმაჩნია, რადგან ამ საკითხს საკმაოდ დიდი მოვლენის, რომელსაც პირობითად შეიძლება ვუწოდოთ ახალი იდეოლოგია ან ახალი წესრიგი, ძალიან მცირე, ხილულ ნაწილად ვთვლი.

მის სრულად აღსაქმელად აუცილებელია, ამ კანონის და ახალი იდეოლოგიის დანახვა სამართლებრივ, კულტურულ-სოციალურ, რელიგიურ და პოლიტიკურ რაკურსში.

რამდენად აბსურდულადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, მიმაჩნია, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის არსებობა წარმოადგენს ყველაზე დიდ უსამართლობას და დისკრიმინაციას. მასში არსებული ჩამონათვალი, რომელიც ახდენს ადამიანთა დივერსიფიცირებას სქესის, კანის ფერის და სხვა ნიშნის მიხედვით, დასაწყისშივე გამორიცხავს თანასწორობას და თანაბარუფლებიანობას და არის უაღრესად შეურაცხმყოფელი და უსამართლო.

უფრო თვალნათელი რომ გავხადო ჩემი ნათქვამი, მოვიყვან მაგალითს. ვთქვათ ადამიანს აკლია რომელიმე კიდური. როგორ ფიქრობთ, რომელი უფრო სამართლიანი იქნება და როდის უფრო ღირსეულად იგრძნობს ეს ადამიანი თავს, მაშინ, როცა მასთან ურთიერთობისას საერთოდ არ მივაქცევთ ყურადღებას და არ შევეხებით მის ნაკლოვანებას, თუ მაშინ, როცა ვეტყვით, აი შენ ხელი კი არ გაქვს, მაგრამ ეს არაფერია, არ ინერვიულო, ჩვენ მაინც თანასწორნი და თანაბარუფლებიანები ვართო?
რა თქმა უნდა პირველ შემთხვევაში.

ასე რომ, ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც მიგვაჩნია ზედემოკრატიულად და ზესამართლიანად, თავისი არსით არის დისკრიმინაციული და უსამართლო!!!

ამ კანონმა და ზოგადად მოვლენამ შეიძლება გარკვეული პრობლემები გამოიწვიოს სოციალურ-კულტურულ სფეროში.

მოგეხსენებათ, ადამიანებს (ხალხებს, ერებს) შორის არსებობს გარკვეული სოციალურ-კულტურული ურთიერთობები, რომლებიც ფორმირდება და გარკვეულ სახეს იძენს საუკუნეთა განმავლობაში. ის ღრმად ჯდება ადამიანის ცნობიერებაში და გარეგნულად გამოიხატება ტრადიციებში, ადათში, ცხოვრების წეს-ჩვეულებებში, კულტურაში...

ეს ურთიერთობები მუდმივი არ არის და დროთა განმავლობაში იცვლება, რადგან განვითარება და ცხოვრების ახალი მოთხოვნილებები (გნებავთ ადამიანის მისწრაფება კომფორტისკენ ან მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი) იწვევენ მისი ცვლილების გარდუვალობას.

თუ ეს ცვლილებები მიმდინარეობს ბუნებრივად, თანდათანობით, მაშინ ის არ იწვევს სერიოზულ დაპირისპირებებს. მაგრამ ყოველთვის ასე არ ხდება. ხშირია შემთხვევები სიახლის ხელოვნურად, ძალისმიერი მეთოდებით თავს მოხვევისა. ასეთ მომენტებში იზრდება დაძაბულობა, დაპირისპირება, მატულობს კონფლიქტების ალბათობა, რადგან საზოგადოება მზად არ არის ცვლილებისთვის და მიუღებლად მიიჩნევს მას.

ასეთი, გარედან იძულების წესით თავსმოხვეული "სიახლე" არ შეიძლება ჩაითვალოს პროგრესად და განვითარების ახალ ეტაპად, რადგან არაფერი აქვს საერთო ბუნებრიობასთან და უმეტეს შემთხვევაში გამოწვეულია გარკვეული ძალების ინტერესებით, რომელნიც ძალადობრივი მეთოდებით ცდილობენ ამ ე.წ. სიახლის დანერგვას.

ასე რომ, ქართული საზოგადოების მკვეთრი პროტესტი და უარყოფითი რეაქცია ამ "ძალადდემოკრატიული" კანონპროექტის მიმართ სრულიად ლოგიკური და ბუნებრივია.


რელიგიური ასპექტი ამ საკითხის ყველაზე ფაქიზი და მგრძნობიარე მხარეა.
მოგეხსენებათ, რელიგია ადამიანისთვის მხოლოდ ღმერთთან მისვლის, უფალთან დაახლოების, საკუთარი თავის შეცნობის, ბოროტის და კეთილის გარჩევის საშუალება არ არის. ის გაცილებით ფართო ცნებაა და დიდ გავლენას ახდენს პიროვნებათა შორის ურთიერთობებზე, ჩვეულებებზე, ტრადიციებზე, ცხოვრების წესზე...

ერთი სიტყვით, რელიგია სოციალურ-კულტურული სფეროს უმთავრესი განმსაზღვრელია.
სხვა რა არის ქრისტეს რჯული (ჩვენთვის ქრისტეს რჯული, სხვათათვის მოსეს, მუჰამედის, ბუდას...), თუ არა ყოფიერების ზნეობრივი კოდექსი?

ახალი იდეოლოგიის გამოჩენის და ცხოვრების ახალი წესების დამკვიდრების მცდელობისას რელიგია (ჩვენს შემთხვევაში ქართული სამოციქულო ეკლესია) ხდება განსაკუთრებული დარტყმის ობიექტი, რადგან ყველაზე დიდ წინააღმდეგობას მისგან მოელიან. მის მიმართ ხორციელდება ყველაზე ფართომასშტაბიანი შეტევა, ყველაზე ბინძური, ცილისმწამებლური და მიუღებელი მეთოდებით. თუ მოხერხდება ამ ერის გამაერთიანებელი ძლიერი ბურჯის რღვევა, მაშინ ახალ წესრიგს ვეღარაფერი აღუდგება წინ.

და რა არის ახალი წესრიგი? რა და ახალი ცხოვრების წესი, ახალი ურთიერთობები, ახალი ტრადიციები... ანუ, ახალი რელიგია.

საერთოდ, ნებისმიერი იდეოლოგია თავისებურ რელიგიას წარმოადგენს. მას გააჩნია საკუთარი თაყვანისცემის ობიექტი, წმინდა წიგნი, რიტუალები... ასეთი იყო კომუნიზმი, ასეთი იყო ფაშიზმი... ასეთია თანამედროვე გლობალიზმიც, რომლის თავსმოხვევასაც დღეს ცდილობენ დასავლელი ვითომ დემოკრატები ძალისმიერი თუ ფარისევლური და ზნედაცემული მეთოდებით და როგორც ზემოთ აღვნიშნე, რომლის ძალიან მცირე, ხილულ შემადგენელსაც წარმოადგენს ანტიდისკრიმინაციული კანონი.

ამ ახალ რელიგიაში დემოკრატიის მაღალი იდეალები უფალს შეგვიცვლის, ათასგვარი კონვენციები და მანიფესტები წმინდა წერილს, ჰელოუნი და მსგავსი რიტუალები რელიგიურ დღესასწაულებს, გეიაღლუმები ალილოს...
ამიტომაც გვაზეიმებდნენ 6 მაისს პოლიციის, ხოლო 23 ნოემბერს ვარდების რევოლუციის დღეს და არა გიორგობას.

გადავიდეთ უკანასკნელ, პოლიტიკურ საკითხზე.

ცხადია, დღევანდელი ცივილიზაციის პერიოდში იდეოლოგიები ისე უბრალოდ არ წარმოიშობა და არ ვრცელდება, მით უმეტეს ძალადობრივი მეთოდებით. ის გარკვეული ძალების ინტერესებში შედის. სწორედ ეს ძალები მოიპოვებენ ჩვენზე განუსაზღვრელ უფლებებს ამ იდეოლოგიის გამარჯვების და ახალი წესრიგის დამყარების შემთხვევაში. ფორმალურად ჩვენ თავისუფლები ვიქნებით, არავისზე დამოკიდებულნი, ჩვენვე შეგვეძლება საკუთარი ბედის გადაწყვეტა, გვექნება ყველაფრის უფლება არა მარტო საქართველოში, არამედ ყველგან, თითქოს ახდება ილიას ოცნება, ჩვენი თავი ჩვენვე გვეყუდნოდესო...

მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით, ფორმალურად. რეალურად სხვა განსაზღვრავს ჩვენი და ჩვენი ქვეყნის ბედს, რადგან ვიცხოვრებთ მათი კანონებით და გვექნება მათზე ნაკლები ფინანსური შესაძლებლობები.
ხოლო იდეური და ფინანსური კაბალა მონობის ყველაზე მძიმე და აუტანელი ფორმაა, რომლისგან თავის დაღწევაც პრაქტიკულად შეუძლებელია, რადგან პირველ შემთხვევაში შენი გონება ეკუთვნის სხვას, მეორეში კი შენი სახლ-კარი.
და ეს ყველაფერი იურიდიულად, კანონიერად!!!

იმაზე აღარ შევჩერდები, რომ ყველა ამ სიკეთესთან ერთად საბოლოოდ დალევს ჩაილურის წყალს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნების იმედი. არც იმაზე, რომ ამ ძალების ხელში ჩვენი ტერიტორია ერთი ჩვენი დიდი მეზობლის წინააღმდეგ საბრძოლველ ფორპოსტად გადაიქცევა და ღმერთმა ნუ ქნას, ომის შემთხვევაში აქ ქვა ქვაზე აღარ დარჩება.
ვფიქრობ, ეს ისედაც ნათელია.

ბუნებრივად ჩნდება კითხვა, თუ ასეა რატომღა გაიტანეს კბილებით ეს კანონპროექტი?

ძნელია მასზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა. ალბათ იმიტომ, რომ დღევანდელ პარლამენტში ყველაზე ორგანიზებული და წარმმართველი ძალები (რესპუბლიკელები, ნაცები, თავისუფალი დემოკრატები...) სწორედ ამ ახალი იდეოლოგიის მატარებელნი არიან.
სხვები არც ორგანიზებით გამოირჩევიან, არც გავლენით და რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, არც იდეურობით.

მთლიანობაში ეს პარლამენტი სრულად არის დამოკიდებული დასავლეთზე, არ გააჩნია საკუთარი ნება, არ გამოხატავს ქართული საზოგადოების ინტერესებს და მორჩილად იმართება უცხო ძალების მიერ.
ჩვენი პარლამენტი ახალი წესრიგისადმი მორჩილების თვალნათელი მაგალითია, სადაც საწინააღმდეგო აზრის გამოთქმასაც კი ვერ ბედავს საქართველოსა და ტრადიციული ღირებულებებისადმი თავგამოდებული მებრძოლი ზვიად ძიძიგური. ან კარგი ქართველი ვაჟკაცი სოსო ჯაჭვლიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ ღილაკზე ხელის დაჭერისას შეეშალა და ამიტომ კანონის წინააღმდეგ შეცდომით მისცა ხმა...

ერთი კია, ოცნების შიგნით დიდ დაპირისპირებას უნდა ჰქონდეს ადგილი. ეს ნათლად გამოჩნდა ამ კანონპროექტის განხილვისას დავით ბერძენიშვილსა და გუბაზ სანიკიძეს შორის მომხდარი მცირე შეკამათებისას. მაგრამ, არც ოცნების დაშლა იძლევა დიდ იმედებს, რადგან კოალიციიდან წამოსული პარტიების ადგილს სწრაფად შეავსებენ რესპების სულიერი ძმები - ნაცები.

და ბოლოს, ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ კონკრეტული ქვეყნები არ მიხსენებია და მხოლოდ გარკვეულ ძალებზე ვსაუბრობდი.
რა ძალები მყავს მხედველობაში?
ამ ძალებს სახელი და გვარი არ გააჩნიათ. ესენი არ არიან კონკრეტული პიროვნებები. ეს ძალებია უზარმაზარი შესაძლებლობის მქონე ფინანსური წრეები, რომლებმაც თავიანთი კონტროლის ქვეშ მოაქციეს ნახევარი მსოფლიო.

მათი ძალმოსილების საილუსტრაციოდ გამოდგება საფრანგეთი, სადაც მილიონობით ფრანგის პროტესტის მიუხედავად მაინც დაკანონდა ერთსქესიანთა ქორწინება. ან ავსტრია, სადაც არ დაუშვეს გამარჯვებული პარტიის ხელისუფლებაში მოსვლა, რადგან ეს პარტია ულტრა მემარჯვენე მიმართულების იყო. მათი აზრით, რა თქმა უნდა.

Posted by: merkuriela 6 May 2014, 19:44
მანგია
Geronti
ვის რისი სჯერა ეს მგონი პირადია.

მე უბრალოდ ვამბობ, არ შეიძლება ამბობდე ქრისტიანი ვარ და ჰომოსექსუალიზმი ნორმად მიაჩნდეს. (მოვრჩი საუბარს)

Geronti
შენ კი გამაოცე ,სასირცხვილოა გწამდეს ის რაც- ვინც ჩვენს ღირისეული წინაპრებს სწამდათ?

* * *
მანგია
Geronti
ვის რისი სჯერა ეს მგონი პირადია.

მე უბრალოდ ვამბობ, არ შეიძლება ამბობდე ქრისტიანი ვარ და ჰომოსექსუალიზმი ნორმად მიაჩნდეს. (მოვრჩი საუბარს)

Geronti
შენ კი გამაოცე ,სასირცხვილოა გწამდეს ის რაც- ვინც ჩვენს ღირისეული წინაპრებს სწამდათ?

Posted by: Geronti 6 May 2014, 20:34
merkuriela
QUOTE
მე უბრალოდ ვამბობ, არ შეიძლება ამბობდე ქრისტიანი ვარ და ჰომოსექსუალიზმი ნორმად მიაჩნდეს. (მოვრჩი საუბარს)

მე ჰომოსექსუალიზმი ნორმად არ მიმაჩნია. თუ შეიძლება, თქვენს არცთუ ზუსტ "მიხვედრილობებს" ნუ მომაწერთ.
QUOTE
შენ კი გამაოცე ,სასირცხვილოა გწამდეს ის რაც- ვინც ჩვენს ღირისეული წინაპრებს სწამდათ?

გაგაოცე?
ჯერ ერთი, პათეტიკა უადგილოა. მაგრამ მაგას შევეშვათ და ძალიან გთხოვ, ცილს ნუ მწამებ.
მე ვამბობ, რომ სამარცხვინოა, საშინელებად მიგაჩნდეს მეცნიერული თეორიის მომხრეობა და მათ "ნამდვილ სახეზე" ისე ლაპარაკობდე, თითქოს ლამის კეთროვანები იყვნენ.
ხოლო ჩვენი წინაპრების რწმენას საერთოდ არ შევხებივარ. შენ კი მომაწერ, თითქოს მეთქვას, რომ მათი რწმენის გაზიარება სასირცხვილოა. მსგავსიც არაფერი მითქვამს.
ისე, სადაც რწმენაზე ამდენს საუბრობთ, კამათიც მეტი კეთილსინდისიერებით მოგეთხოვებათ.

Posted by: merkuriela 6 May 2014, 21:13
Geronti
QUOTE
თქვენს არცთუ ზუსტ "მიხვედრილობებს" ნუ მომაწერთ.

QUOTE
მე უბრალოდ ვამბობ, არ შეიძლება ამბობდე ქრისტიანი ვარ და ჰომოსექსუალიზმი ნორმად მიაჩნდეს.

მე აზრი ვთქვი ვისაც ეხება იმათ მიმართ. იმ ადამიანმა კი ზემოთ დააფიქსირა რომ ორმაგი სტანდარტი არ აქვს.მგონი გაუგებარი და ბრალმდებელი არაფერი დამიწერია.
Posted by: მანგია 6 May 2014, 21:46
merkuriela
QUOTE
არ შეიძლება ამბობდე ქრისტიანი ვარ და ჰომოსექსუალიზმი ნორმად მიაჩნდეს. (მოვრჩი საუბარს)

რაც გინდა ის მიგაჩნდეს, ვინმემ აგიკრძალა? უამრავი მიაჩნია ეკლესიას ცოდვად, მარა კანონით კი არ იკრძალება სახელმწიფოში. ცოდვაზე ადამიანი პასუხს აგებს ღმერთის წინაშე და კანონდარღვევაზე სასამართლოს წინაშე, ეს ორი რამ თუ არ გამიჯნე, მიიღებ აჯაფსანდალს

QUOTE
ორმაგი სტანდარტი

გინდაც ქრისტიანული კუთხიდან შეხედე, შეიძლება ცოდვად მიგაჩნდეს, მაგრამ ცოდვილი ადამიანის დისკრიმინაციას არ ემხრობოდე. კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, ხოლო ეკლსიაში ყველა თავის ცოდვას ინანიებს და სხვის ცოდვაზე არავინ აგებს პასუხს

Posted by: merkuriela 7 May 2014, 09:38
QUOTE
გინდაც ქრისტიანული კუთხიდან შეხედე, შეიძლება ცოდვად მიგაჩნდეს, მაგრამ ცოდვილი ადამიანის დისკრიმინაციას არ ემხრობოდე.
QUOTE
დისკრიმინაციაგანმარტება.


(ლათ. discriminatio განსხვავება) - სახელმწიფოს იურიდიული თუ ფიზიკური პირის უფლებების შეზღუდვა რაიმე მიზეზითა თუ ნიშნით. ადამიანთა გარკვეული კატეგორიის დისკრიმინაცია შეიძლება ხდებოდეს მათი რასობრივი კუთვნილების, ეროვნების, სარწმუნოების, პოლიტიკური მრწამსისა და სხვა ამგვარი ნიშნებითა თუ მოტივით. დისკრიმინაცია, რა ფორმითაც უნდა იყოს იგი გამოხატული, ეწინააღმდეგება სამართლიანობის პრინციპებს და აკრძალულია როგორც შიდასახელმწიფოებრივი, ისე საერთაშორისო სამართლის ნორმებით.

ადამიანისათვის რაიმე ნიშნის მიხედვით უპირატესობის მინიჭება

კლასისა თუ კატეგორიის მიხედვით ადამიანთა ჩაგვრა მათი პიროვნული მახასიათებლების გათვალისწინების გარეშე; წინასწარგანწყობა, რომელიც ქცევაში გადაიზრდება, მაგ., რასობრივი დისკრიმინაცია, უმცირესობების დისკრიმინაცია და ა.შ.

ტერმინი გაგებულ უნდა იქნას როგორც განსხვავება, გამორიცხვა, შეზღუდვა ან უპირატესობის მინიჭება რაიმე ნიშნით, როგორიცაა რასა, კანის ფერი, სქესი, ენა, რელიგია, პოლიტიკური ან სხვა მრწამსი, ეროვნება ან სოციალური წარმომავლება, საკუთრება, დაბადება ან სხვა გარემოება, და რომლის მიზანია ან იწვევს თანასწორ საფუძველზე ყველა ადამიანის მიერ ყველა უფლებისა და თავისუფლების აღიარების, სარგებლობის ან გამოყენების გაუქმებას ან გაუარესებას

განსხვავებული დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ მათი რასის, სქესის, რელიგიის, პოლიტიკური შეხედულებების, ეროვნული ან სოციალური წარმომავლობის, ეროვნულ უმცირესობასთან კავშირის ან პირადული უარყოფითი განწყობის საფუძველზე.

ადამიანის უფლებათა შეზღუდვა ან შელახვა სოციალური, რასობრივი, ეროვნული (იხ. ეროვნული წარმომავლობა), ენობრივი, სქესობრივი კუთვნილების, პოლიტიკურ, რელიგიურ ან სხვაგვარ შეხედულებათა, აგრეთვე ქონებრივი, ასაკობრივი ან სხვაგვარი მდგომარეობის მიხედვით. დ გვევლინება ინდივიდთა თანასწორობის უარყოფად და შეუთავსებელია დემოკრატიული, სამართლებრივი სახელმწიფოს (იხ. კანონის უზენაესობა) ძირითად პრინციპებთან (იხ.: ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია (1948); საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ და საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა შესახებ; ევროპული კონვენცია (1950) ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ. იხ. აგრეთვე: კონვენცია (1969) რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ; 1973 წლის საერთაშორისო კონვენცია დანაშაულებრივი აპარტეიდის აღმოფხვრისა და დასჯის შესახებ, 1978 წლის დეკლარაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა შესახებ მშვიდობისა და საერთაშორისო ურთიერთგაგების გაძლიერების, ადამიანთა უფლებების განვითარების, რასიზმთან, აპარტეიდთან და ომის წაქეზებასთან ბრძოლის შესახებ, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 1958 წლის კონვენცია შრომისა და დასაქმების სფეროში დისკრიმინაციასთან ბრძოლის შესახებ; იუნესკოს 1960 წლის კონვენცია განათლების სფეროში დისკრიმინაციასთან ბრძოლის შესახებ და სხვა საერთაშორისოსამართლებრივი დოკუმენტები, რომლებიც კრძალავენ დ-ის ყველა ფორმას). საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციის თანახმად, (მე-14 მუხ.), ,,ყველა ადამიანი დაბადებით და კანონის წინაშე თანასწორია, მიუხედავად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა”

ნიშნავს სქესის ნიშნით ნებისმიერ განსხვავებას, გამიჯვნას ან შეზღუდვას, რომელმაც შესაძლებელია შედეგად მოიტანოს ან რომლის მიზანია ქალის მიერ, მისი ოჯახური მდგომარეობის მიუხედავად, მამაკაცისა და ქალის თანასწორობის საფუძველზე, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურულ, სამოქალაქო ან ნებისმიერ სხვა სფეროში ადამიანის უფლებებისა სა ძირითადი თავისუფლებათა აღიარების, სარგებლობის ან გამოყენების შესაძლებლობების შესუსტება ან სრული უარყოფა (CEDAW I მუხლი).

*****************************


100%-ით ვეთანხმები.


სხვა დისკრიმინაცია მე არ ვიცი.Posted by: Lаki 7 May 2014, 09:41

ავსტრალიაში ქვეყნის მასშტაბით ერთსქესიანთა ქორწინება აიკრძალა

http://jesus.ge/?p=3217

Added by Guja Chachanidze on თებერვალი 26, 2014

1911996_638461452855936_1778271645_nავსტრალიის უმაღლესმა სასამართლომ ერთსქესიანთა შორის ქორწინების გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო და აღიარა, რომ ცოტა ხნით ადრე ამოქმედებული კანონი ერთსქესიანთა ქორწინების ლეგალიზაციის შესახებ, ძირეულად ეწინააღმდეგება ფედერალურ კანონმდებლობას, გვატყობინებს ტელეკომპანია ABC.

დოკუმენტში განმარტებულია, რომ ერთსქესიანთა ქორწინება ეწინააღმდეგება 1961 წელს მიღებულ კანონს, რომლის თანახმადაც ქორწინება არის კავშირი ქალსა და მამაკაცს შორის.

სასამართლოს აზრით, გადაწყვეტილების მიღება ერთსქესიანთა ქორწინების ლეგალიზაციის შესახებ, ქვეყნის პარლამენტის კომპეტენციაში შედის. ავსტრალიის პარლამენტმა მსგავსი დოკუმენტი 2012 წელს განიხილა, თუმცა არ მიიღო იგი.

შეგახსენებთ, რომ, ავსტრალიის დედაქალაქის ტერიტორიაზე, კანონი ერთსქესიანთა ქორწინების ლეგალიზაციის შესახებ მიღებული იქნა 2013 წლის 22 ოქტომბერს, ხოლო ამოქმედდა 2013 წლის 7 დეკემბერს.

ავსტრალიის დედაქალაქის ტერიტორია ავსტრალიაში პირველი რეგიონი გახლავთ, რომელმაც მსგავსი ქორწინება დააკანონა. როგორც ცნობილია, ავსტრალიის დედაქალაქში, ამ კანონის ამოქმედებიდან 27 ერთსქესიანი წყვილის ქორწინების რეგისტრაცია მოხდა, თუმცა ახლა ყველა ქორწინება გაუქმდება. მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებბოთმა, რომელიც ამ წელს იქნა არჩეული, პირობა დადო, რომ ძალისხმევას არ დაიშურებს, რათა შეეწინააღმდეგოს ერთსქესიანთა შორის ქორწინებას.

ამ დროისათვის, ერთსქესიანთა ქორწინება დაშვებულია 15 ქვეყანაში. აშშ-ში, დიდ ბრიტანეთსა და მექსიკაში დაშვებულია რეგიონალურ დონეზე. ამ დღეებში ინდოეთის უმაღლესმა სასამართლომაც არაკანონიერად სცნო ჰომოსექსუალისტი წყვილების ქორწინება.

თარგმნა: გიორგი ჯიჯიეშვილმა

რედაქტირება: ნინო ხუროშვილი

წყარო: http://www.bbc.com/news/world-asia-25344219


Posted by: მანგია 7 May 2014, 10:31
merkuriela
QUOTE
განმარტება.


(ლათ. discriminatio განსხვავება) - სახელმწიფოს იურიდიული თუ ფიზიკური პირის უფლებების შეზღუდვა რაიმე მიზეზითა თუ ნიშნით. ადამიანთა გარკვეული კატეგორიის დისკრიმინაცია შეიძლება ხდებოდეს მათი რასობრივი კუთვნილების, ეროვნების, სარწმუნოების, პოლიტიკური მრწამსისა და სხვა ამგვარი ნიშნებითა თუ მოტივით. დისკრიმინაცია, რა ფორმითაც უნდა იყოს იგი გამოხატული, ეწინააღმდეგება სამართლიანობის პრინციპებს და აკრძალულია როგორც შიდასახელმწიფოებრივი, ისე საერთაშორისო სამართლის ნორმებით.

ადამიანისათვის რაიმე ნიშნის მიხედვით უპირატესობის მინიჭება

კლასისა თუ კატეგორიის მიხედვით ადამიანთა ჩაგვრა მათი პიროვნული მახასიათებლების გათვალისწინების გარეშე; წინასწარგანწყობა, რომელიც ქცევაში გადაიზრდება, მაგ., რასობრივი დისკრიმინაცია, უმცირესობების დისკრიმინაცია და ა.შ.

ტერმინი გაგებულ უნდა იქნას როგორც განსხვავება, გამორიცხვა, შეზღუდვა ან უპირატესობის მინიჭება რაიმე ნიშნით, როგორიცაა რასა, კანის ფერი, სქესი, ენა, რელიგია, პოლიტიკური ან სხვა მრწამსი, ეროვნება ან სოციალური წარმომავლება, საკუთრება, დაბადება ან სხვა გარემოება, და რომლის მიზანია ან იწვევს თანასწორ საფუძველზე ყველა ადამიანის მიერ ყველა უფლებისა და თავისუფლების აღიარების, სარგებლობის ან გამოყენების გაუქმებას ან გაუარესებას

განსხვავებული დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ მათი რასის, სქესის, რელიგიის, პოლიტიკური შეხედულებების, ეროვნული ან სოციალური წარმომავლობის, ეროვნულ უმცირესობასთან კავშირის ან პირადული უარყოფითი განწყობის საფუძველზე.

ადამიანის უფლებათა შეზღუდვა ან შელახვა სოციალური, რასობრივი, ეროვნული (იხ. ეროვნული წარმომავლობა), ენობრივი, სქესობრივი კუთვნილების, პოლიტიკურ, რელიგიურ ან სხვაგვარ შეხედულებათა, აგრეთვე ქონებრივი, ასაკობრივი ან სხვაგვარი მდგომარეობის მიხედვით. დ გვევლინება ინდივიდთა თანასწორობის უარყოფად და შეუთავსებელია დემოკრატიული, სამართლებრივი სახელმწიფოს (იხ. კანონის უზენაესობა) ძირითად პრინციპებთან (იხ.: ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია (1948); საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ და საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა შესახებ; ევროპული კონვენცია (1950) ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ. იხ. აგრეთვე: კონვენცია (1969) რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ; 1973 წლის საერთაშორისო კონვენცია დანაშაულებრივი აპარტეიდის აღმოფხვრისა და დასჯის შესახებ, 1978 წლის დეკლარაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა შესახებ მშვიდობისა და საერთაშორისო ურთიერთგაგების გაძლიერების, ადამიანთა უფლებების განვითარების, რასიზმთან, აპარტეიდთან და ომის წაქეზებასთან ბრძოლის შესახებ, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 1958 წლის კონვენცია შრომისა და დასაქმების სფეროში დისკრიმინაციასთან ბრძოლის შესახებ; იუნესკოს 1960 წლის კონვენცია განათლების სფეროში დისკრიმინაციასთან ბრძოლის შესახებ და სხვა საერთაშორისოსამართლებრივი დოკუმენტები, რომლებიც კრძალავენ დ-ის ყველა ფორმას). საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციის თანახმად, (მე-14 მუხ.), ,,ყველა ადამიანი დაბადებით და კანონის წინაშე თანასწორია, მიუხედავად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა”

ნიშნავს სქესის ნიშნით ნებისმიერ განსხვავებას, გამიჯვნას ან შეზღუდვას, რომელმაც შესაძლებელია შედეგად მოიტანოს ან რომლის მიზანია ქალის მიერ, მისი ოჯახური მდგომარეობის მიუხედავად, მამაკაცისა და ქალის თანასწორობის საფუძველზე, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურულ, სამოქალაქო ან ნებისმიერ სხვა სფეროში ადამიანის უფლებებისა სა ძირითადი თავისუფლებათა აღიარების, სარგებლობის ან გამოყენების შესაძლებლობების შესუსტება ან სრული უარყოფა (CEDAW I მუხლი).

ზოგადად დისკრიმინაცია ხომ მიუღებელია შენთვის?
გასაგებია, რომ ცოდვად მიგაჩნია, მაგრამ ჰომოსექსუალების დისკრიმინაციას ხო არ ემხრობი? ხოდა ეგ სწორი პოზიციაა, ეგრეც უნდა იყოს, თან ცოდვად მიგაჩნდეს და თან ემხრობოდე კანონის წინაშე თანსწორუფლებიანობას. შენი პოზიციას არ ეწინააღმდეგება ეს კანონი. მაგის თქმა მინდა მხოლოდ

Posted by: lemo82 7 May 2014, 11:12
Geronti
QUOTE
მართალი გითხრა, ეს ვერ გავიგე,

მე მგონია სირაქლემას პოზიცია გიჭირავს
ნებისმიერი კანონი წესი დღემდე მიღებული ნორმა ამ კანონის მიხედვით თანაბრად უნდა გავრცელდეს ჰომოსექსუალის მიმართ სხვა შემთხვევაში იურიდიულად დისკრიმინაციაა
მეტა რანაირად უნდა ავხსნა ნაღდად ვერ ვხვდები
ჰომოსექსუალი მასწავლებელი რომ სკოლიდან გაუშვა შეუძლია გიჩივლოს
QUOTE
როგორც ნაცების დროს გამოკითხვით ვერ გაიგებდი წესიერად ხალხის აზრს, გარკვეულწილად ისეა ახლაც. რაკი ეკლესიამ რაღაც თქვა, მის საპირისპიროდ აღარაფერს ამბობენ. მასაში ეგრეა და ჩერგოლეიშვილები კი მარგინალები არიან.
თავს არიდებენ ლაპარაკს, თუნდაც იმიტომ რომ შარია - უმრავლესობა ირგვლივ წარბშეჭმუხვნილი ციციკორეა და არავის ეხალისება უაზრო ჭიდაობა. იტყვი შენს აზრს და მოგიგებენ, პიდარასტებს იცავო და მერე ეგეთს ყბაში უნდა ხიო, თუ არადა დარჩები ჩმორად. ჰოდა წავიდნენ ერთი ეგ სხვისი აზრების ჭურები, მათი დაწყებითი განათლებისთვის თავის გატეხვა არავის ეხალისება, მით უმეტეს, რომ თვითონაც არ უნდათ არაფრის გაგება. უკვე ყველაფერი იციან, უკვე ფლობენ ერთადერთ ჭეშმარიტებას და შენ კიდევ გინდა, რომ გააუბედურო ხომ?

კარგი ფილოსოფიაა ტიპიური ნაციონალური :"ხალხი ბრბოა ამიოტმ ჩვენ უკეთესად ვიცით ვის რა უნდა"

მაგრამ ხალხი მაინც უფრო ბრძენი მგონია ვიდრე "ჩერგოლეიშვილები"
QUOTE
ასეთი მკვეთრი დემარში მიღებული კანონის მიმართ არ მახსოვს.

იმიტომ რომ დღეს რასაც ცოდვას ეძახდა სასულიერო პირი ხვალ შეიძლება ამის გამო დაიჭირონ ამის არაერთი ფაქტი არსებობს
არის კიდევ სხვა რამეც მაგრამ შენთან ამ ტემის აწევას აზრი არ ააქვს

Posted by: antona 7 May 2014, 13:04
ესეგი მღვდელმა თუ თქვა რომ სოდომური ცოდვა მიუღებელია დასაშვებია, და პიროვნებამ რომელიც არ არის მღვდელთმსახურო რომ თქვას მამათმავლობა ცოდვა, გარყვნილობა და არაბუნებრივიაო იმას დაიჭერენ?

Posted by: merkuriela 7 May 2014, 13:33
მანგია
QUOTE
ჰომოსექსუალების დისკრიმინაცია

ამის განმარტება მაინტერესებს.
Posted by: Geronti 7 May 2014, 13:50
lemo82
QUOTE
მე მგონია სირაქლემას პოზიცია გიჭირავს

მადლობა, ძალიან თავაზიანი ხარ smile.gif
შენა ციტატას გავიმეორებ:
QUOTE
თუკი ცოლის მოყვანა გინდა მიდიხარ ქალთან ერთად და უარს არავინ გეუბნევა
მაგრამ ტუ კაცტანთ ეღტად მიხვალ უარს გეტყვიან
ხოდა ზუსტად ეს არის ამ კანონის მიხედვით დისკრიმინაცია

ეს იმიტომ ვერ გავიგე, რომ აზრი ვერ გამოვიტანე.
:სირაქლემა:
QUOTE
ჰომოსექსუალი მასწავლებელი რომ სკოლიდან გაუშვა შეუძლია გიჩივლოს

დიახ, მაგას ჰქვია პოზიტიური დისკრიმინაცია: ჩივიან არაპროფესიონალიზმის გამო გაგდებული ზანგები, პიდარასტები და სხვა უმცირესობები.
პედაგოგი თუ სწავლისას სქესობრივ საკითხებს წამოწევს, ამისთვისაც დიახაც გასაგდები იქნება, ხოლო ფარული პიდარასტები ახლაც იქნებიან.
QUOTE
კარგი ფილოსოფიაა ტიპიური ნაციონალური :"ხალხი ბრბოა ამიოტმ ჩვენ უკეთესად ვიცით ვის რა უნდა"

კარგი ერთი. როცა მწარე ქოცებს შეაქვთ ეჭვი უმრაველოსების ქმედებებში, მაშინ ხომ არის შენთვის მისაღები.
და ზოგადად, ჩემს პიროვნებაზე ნუ გადმოდიხარ. თუ უამისოდ არ შეგიძლია, მაშინ ჩემს გზაზე წავალ.

Posted by: lemo82 7 May 2014, 15:05
Geronti
QUOTE
ეს იმიტომ ვერ გავიგე, რომ აზრი ვერ გამოვიტანე.

სირაქლემის პოზიციას ეძახიან როცა ადამიანს არ უნდა რამის გაგება
როგო დავიჯერო მცირედ პრობლემასაც ვერ ხედავ ამ კანონში
QUOTE
დიახ, მაგას ჰქვია პოზიტიური დისკრიმინაცია: ჩივიან არაპროფესიონალიზმის გამო გაგდებული ზანგები, პიდარასტები და სხვა უმცირესობები.

თუნდაც ეს ფაქტი
მაგრამ ეს კიდევ არაფერია ამ კანონმა კიდევ ერთი ცუდი რამ გააკეთა აგიტაცია და ხალხის აგრესია
კიდევ გიმეორებ რატომ უნდა უთხრა ორ მამაკაც ქორწინებაზე უარი? თუკი ქალს და კაცს ნებას რთავ ?
ეს უკვე დისკრიმინაციაა ამ კანონის გაგებით
როგორ დავიჯე რომ ამას ვერ ხვდები
QUOTE
კარგი ერთი. როცა მწარე ქოცებს შეაქვთ ეჭვი უმრაველოსების ქმედებებში, მაშინ ხომ არის შენთვის მისაღები.
და ზოგადად, ჩემს პიროვნებაზე ნუ გადმოდიხარ. თუ უამისოდ არ შეგიძლია, მაშინ ჩემს გზაზე წავალ.

მე პირობითად ნაციონალური აზროვნება უწოდე ესეთი აზროვნება ნაცებმა დანერგეს ჩემს რეალობაში
შენი საუბრიდან გავიგე რომ ხალხი ბრბოა და ეკლესიის ხმას აყოლილი ამიტომ მათ აზრს მნიშვნელობა არ ააქვს
QUOTE
რაკი ეკლესიამ რაღაც თქვა, მის საპირისპიროდ აღარაფერს ამბობენ. მასაში ეგრეა და ჩერგოლეიშვილები კი მარგინალები არიან

ა ბატონო შენი სიტყვები
QUOTE
როცა მწარე ქოცებს შეაქვთ ეჭვი უმრაველოსების ქმედებებში, მაშინ ხომ არის შენთვის მისაღები

როგორ ფიქრობ მისაღები რომ იყვეს ამდენ ვილაპარაკებდი ამ კანონის სიცუდეზე
მე პირადად ყველა პარტი ფეხებზე მკიდი ვსთვისაც ხალხის აზრი უმნიშვნელოა
ფაქტია რომ ქუჩაში საზოგაროებრივ ტრანსპორტში სატელევიზიო გამოკითხვებში ხალხი ეწინააღმდეგება ამ კანონს ზუსტად იმის გამო რაც ზევით მოვიყვანე
თუ მასა ირჩევს პატრიარქს ესეიგი პატრიარქია მარტალი. ეკლესიას სიტყვის გარდა სხვა ძალა არ გააჩნია განსხვავებით მთავრობისგან ასე რომ ხალხი ბრბო არ არის
იცის ვის გამოუცხადოს ნდობა და ვის არა

Posted by: მანგია 7 May 2014, 17:07
merkuriela
QUOTE
ამის განმარტება მაინტერესებს.

შენ თითონ არ დადე ზევით? ეგაა ზუსტად, რაც მანდ წერია

Posted by: badriany 7 May 2014, 17:11
Geronti
QUOTE
ხოლო ფარული პიდარასტები ახლაც იქნებიან
ამ კანონის, უფრო ზუსტად იდეის რომელსაც ეს კანონი უნდა ამყარებდეს, არსი სწორედ ის არის რომ ადამიანებს შეეძლოდ საფარველიდან გამოსვლა - ეს არის მთავარი.


lemo82
QUOTE
კიდევ გიმეორებ რატომ უნდა უთხრა ორ მამაკაც ქორწინებაზე უარი? თუკი ქალს და კაცს ნებას რთავ ?
იმიტომ რომ კანონი ასე განსაზღვრავს ქორწინებას.
ეს საკითხი არა იმდენად დისკრიმინაციის კანონის რამდენადაც ქორწინების, როგორც იურიდიული აქტის, განსაზღვრის საკითხია - როცა და თუ კანონი ქორწინებას განსაზღვრავს როგორც ზოგადად ადმიანებს შორის, და არა ქალსა და კაცს შორის, კავშირს მაშინ უარს ვერავის ეტყვიან.

თქვენ შესაძლოა თქვათ რომ სწორედეც ქორწინების არსებული განსაზღვრება არის თავის შინაარსით დისკრიმინაციული - კი ბატონო, ამ საკითხის განხილვა შესაძლებელია, ასე რომ შეგიძლიათ წამოიწყოთ... smile.gif

Posted by: მანგია 7 May 2014, 17:16
lemo82
QUOTE
რატომ უნდა უთხრა ორ მამაკაც ქორწინებაზე უარი? თუკი ქალს და კაცს ნებას რთავ ?
ეს უკვე დისკრიმინაციაა ამ კანონის გაგებით

ორ მამაკაცს უარს ეუბნები ერთმანეთში ქორწინებაზე, ქალებზე ორივეს შეუძლიათ იქორწინონ, ანუ ქორწინების უფლებას მათ არ ართმევ, როცა ერთსქესიან ქორწინებას კრძალავ, შესაბამისად არანაირი დისკრიმინაცია არაა. კანონში წერია, რომ ქორწინება არის ქალს და კაცს შორის. ასევე ანტიდისკრიმინაციულ კანონს აქვს ტავის მოქმედების სფეროები და ამ სფეროებშიც არის გარკვეული შეზღუდვები, უფრო სწორად დისკრიმინაციის დაშვება მაშინ, როცა კონკრეტულ სფეროს აქვს თავისი რეგულაციები. ქორწინების შესახებ კანონს აქვს ტავის რეგულაცია, ასე რომ ეს კანონი არ ირღვევა, როცა ორ მამაკცს არ აძლევენ ერთმანეთზე დაქორწინების უფლებას

Posted by: bochormeli 7 May 2014, 18:13
დაწესდა 2 წლის პატიმრობა გენდერული იდენტობის გამოხატვის ხელის შეშლაში

მთავარი ამის მიღება იყო - 2 წელი პატიმრობა გამოხატვის ხელის შეშლაში და ლიკვიდაცია თუ იურიდიულ პირზეა საქმე:

"მუხლი 142. ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევა
1. ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევა მათი ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით, რამაც არსებითად ხელყო ადამიანის უფლება, –
ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან/და თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.
2. იგივე ქმედება:
ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;
ბ) რამაც მძიმე შედეგი გამოიწვია, –
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან / და ჯარიმით ."

Posted by: merkuriela 7 May 2014, 19:57
მანგია
QUOTE
შენ თითონ არ დადე ზევით? ეგაა ზუსტად, რაც მანდ წერია

რამდენიმე სახის დისკრიმინაციის განმარტება წავიკითხე , მაგრამ რას ნიშნავს კერძოდ ჰომოსექსუალთა დისკრიმინაცია ვერ ვნახე. სად ვნახო.


* * *
************

გიორგი მარგველაშვილმა ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ხელი მოაწერა

07-05-2014

საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ხელი მოაწერა. საქართველოს კანონი "დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ" საკანონმდებლო მაცნეში დღეს გამოქვეყნდა და შესაბამისად, ის ძალაში შევიდა.
ანტიდისკრიმინაციული კანონი პარლამენტმა 2 მაისს მიიღო.
"დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ" კანონის საფუძველზე იკრძალება ადამიანის ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაცია, მათ შორის ისეთი ნიშნებით, როგორიცაა: ასაკი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შეზღუდული შესაძლებლობა, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა, პროფესია და სხვ.
კანონი კრძალავს დისკრიმინაციას როგორც საჯარო, ასევე კერძო სფეროში. დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა და თანასწორობის უზრუნველყოფის საკითხებზე ზედამხედველობას სახალხო დამცველი განახორციელებს.

http://www.interpressnews.ge/ge/politika/280850-giorgi-margvelashvilma-antidiskriminaciul-kanons-kheli-moatsera.html
(აღმაშენებელი თბილისს მობრძანდება ყალყზე შემდგარი რაშით....)

Posted by: Geronti 7 May 2014, 21:16
badriany
QUOTE
ამ კანონის, უფრო ზუსტად იდეის რომელსაც ეს კანონი უნდა ამყარებდეს, არსი სწორედ ის არის რომ ადამიანებს შეეძლოდ საფარველიდან გამოსვლა - ეს არის მთავარი.

მე სულაც არ მინდა, რომ პედაგოგი ბავშვებთან საფარველიდან გამოვიდეს და მოწაფეებმა შეიტყონ, რომ მათი მასწავლებელი ჰომოსექსუალია.
ვფიქრობ, სასწავლო დაწესებულებაში საერთოდ არ უნდა გამახვილდეს ყურადღება ორიენტაციაზე.

lemo82
QUOTE
სირაქლემის პოზიციას ეძახიან როცა ადამიანს არ უნდა რამის გაგება
როგო დავიჯერო მცირედ პრობლემასაც ვერ ხედავ ამ კანონში

შესაძლოა კიდეც ვხედავდე, მაგრამ მთლიანად კანონს არ შევხებივართ, კონკრეტულ ფრაზებს გამოვეხმაურე. ერთი, მერკურიელა ამბობდა, გაერო მოითხოვს ასეთი კანონების შემოღებასო და შენი ფრაზა, ჰომოსექსუალიზმი ნორმად შეირაცხაო, იმით განმარტე, რომ ორ მამაკაცს თურმე ქორწინებაზე უარს ვერ ეტყვიან, რადგან ეს დისკრიმინაცია იქნებაო.
რეალურად, თუ არ ვცდები, ადრეც არ იყო ჰომოსექსუალიზმი გადახრად შერაცხილი და ამ კანონშიც არ არის ნორმა/გადახრაზე საუბარი.
თუმცა მანდ ცოტა ეჭვები კი მრჩება მაინც...
QUOTE
რატომ უნდა უთხრა ორ მამაკაც ქორწინებაზე უარი? თუკი ქალს და კაცს ნებას რთავ ?
ეს უკვე დისკრიმინაციაა ამ კანონის გაგებით
როგორ დავიჯე რომ ამას ვერ ხვდები

იმიტომ უნდა უთხრა, რომ ერთსქესიანთა შორის ურთიერთობას ქორწინებად არ აღიარებ. ამას შეუძლებლად მიიჩნევ. ქურდობა ხომ არ არის დაშვებული? ასევე არ არის დაშვებული ისიც. მოპარვის შეზღუდვა ხომ არ არის დისკრიმინაცია.
QUOTE
მე პირობითად ნაციონალური აზროვნება უწოდე ესეთი აზროვნება ნაცებმა დანერგეს ჩემს რეალობაში
შენი საუბრიდან გავიგე რომ ხალხი ბრბოა და ეკლესიის ხმას აყოლილი ამიტომ მათ აზრს მნიშვნელობა არ ააქვს

როცა სჭირდებათ, არანაცებიც ამბობენ მსგავს რამეს.
QUOTE
მე პირადად ყველა პარტი ფეხებზე მკიდი ვსთვისაც ხალხის აზრი უმნიშვნელოა

გასაგებია. ძალიან კარგი.
QUOTE
ფაქტია რომ ქუჩაში საზოგაროებრივ ტრანსპორტში სატელევიზიო გამოკითხვებში ხალხი ეწინააღმდეგება ამ კანონს ზუსტად იმის გამო რაც ზევით მოვიყვანე
თუ მასა ირჩევს პატრიარქს ესეიგი პატრიარქია მარტალი. ეკლესიას სიტყვის გარდა სხვა ძალა არ გააჩნია განსხვავებით მთავრობისგან ასე რომ ხალხი ბრბო არ არის
იცის ვის გამოუცხადოს ნდობა და ვის არა

ჩემი ტექსტი კიდევ უნდა დავდო:
QUOTE
როგორც ნაცების დროს გამოკითხვით ვერ გაიგებდი წესიერად ხალხის აზრს, გარკვეულწილად ისეა ახლაც. რაკი ეკლესიამ რაღაც თქვა, მის საპირისპიროდ აღარაფერს ამბობენ. მასაში ეგრეა და ჩერგოლეიშვილები კი მარგინალები არიან.
თავს არიდებენ ლაპარაკს, თუნდაც იმიტომ რომ შარია - უმრავლესობა ირგვლივ წარბშეჭმუხვნილი ციციკორეა და არავის ეხალისება უაზრო ჭიდაობა. იტყვი შენს აზრს და მოგიგებენ, პიდარასტებს იცავო და მერე ეგეთს ყბაში უნდა ხიო, თუ არადა დარჩები ჩმორად. ჰოდა წავიდნენ ერთი ეგ სხვისი აზრების ჭურები, მათი დაწყებითი განათლებისთვის თავის გატეხვა არავის ეხალისება, მით უმეტეს, რომ თვითონაც არ უნდათ არაფრის გაგება. უკვე ყველაფერი იციან, უკვე ფლობენ ერთადერთ ჭეშმარიტებას და შენ კიდევ გინდა, რომ გააუბედურო ხომ?

აქედან ის კი არ გამომდინარეობს, რომ ხალხი ბრბოა, არამედ ის, რომ შეიქნა ვითარება, როცა უზარმაზარი ავტორიტეტის მქონე ორგანიზაციის პოზიციისგან განსხვავებული მოსაზრების გამოხატვას ბევრი ერიდება. ეს თუ ასეა, კარგი არ არის, დამოუკიდებლად კონკრეტული თემისგან.

Posted by: badriany 7 May 2014, 23:10
Geronti
QUOTE
მე სულაც არ მინდა, რომ პედაგოგი ბავშვებთან საფარველიდან გამოვიდეს
თქვენ შეიძლება არ გინდათ, მაგრამ ეს არ ცვლის დისკრიმინაციაზე უარის თქმის არსს.
ასე რომ ეს მაინც ასე იქნება ხვალ თუ არა ზეგ და ჯობს ამგვარ პერსპექტივასთან შეგუებაზე დაიწყოთ ფიქრი... smile.gif

Posted by: მანგია 8 May 2014, 10:24
merkuriela
QUOTE
რამდენიმე სახის დისკრიმინაციის განმარტება წავიკითხე , მაგრამ რას ნიშნავს კერძოდ ჰომოსექსუალთა დისკრიმინაცია ვერ ვნახე. სად ვნახო.

დისკრიმინაცია არის დისკრიმინაცია, იქნება ეს ჰომოსექსუალთა, შავკანიანთა, მოხუცთა, ქალთა თუ რელიგიურ უმცირესობათა. განმარტება არის მარტივი:
სახელმწიფოს იურიდიული თუ ფიზიკური პირის უფლებების შეზღუდვა რაიმე მიზეზითა თუ ნიშნით. ეს ნიშანი შეიძლება იყოს მრავალი (მათ შორის ჰომოსექსუალობა), მაგრამ თითონ ამ ქმედების არსი არ იცვლება ნიშნებთან ერთად.

Posted by: merkuriela 8 May 2014, 10:46
მანგია
კონკრეტული არაფერია.
მაგ. ვიცით რა არის რასობრივი დისკ. რელიგიური დისკრ, და სხვა. მაგრამ რა არის ჰომოსექსუალთა დისკრიმინაცია _არა.

***************************


ქრისტიანს შეიძლება არ უნდოდეს მის შვილს ასწავლიდეს ჰომოსექსუალი მასწ. ამიტომ უფლება აქვს იმ ბაგა-ბაღში მოითხოვოს შვილის აღზრდა სადაც არ იქნებიან ასეთები. ?


Posted by: Roentgen 8 May 2014, 10:48
merkuriela
QUOTE
გიორგი მარგველაშვილმა ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ხელი მოაწერა

07-05-2014


QUOTE
(აღმაშენებელი თბილისს მობრძანდება ყალყზე შემდგარი რაშით....)


ყალყზე შემდგარი რაშით ვერსადაც ვერ წახვალ. ყალყზე შემდგარი რაში დგას და ერთ ადგილს ტკეპნის და - თუ მხედარს არ გაუმართლა - შეიძლება ზღართანიც მოადინოს.

სიმბოლურია ფრიად idea.gif

Posted by: merkuriela 8 May 2014, 10:54

Roentgen
QUOTE
ყალყზე შემდგარი რაშით ვერსადაც ვერ წახვალ.

სად ვერ წავალთ.


Posted by: lemo82 8 May 2014, 11:18
მანგია
QUOTE
კანონში წერია, რომ ქორწინება არის ქალს და კაცს შორის

ხოდა უკვე ეგ კანონია დისკრიმინაცია ნახავ მალე მაგ კანონსაც გაპროტერტებენ
QUOTE
როცა კონკრეტულ სფეროს აქვს თავისი რეგულაციები. ქორწინების შესახებ კანონს აქვს ტავის რეგულაცია, ასე რომ ეს კანონი არ ირღვევა, როცა ორ მამაკცს არ აძლევენ ერთმანეთზე დაქორწინების უფლებას

არ მააქვს მაგდენი იურიდიული განატლება
უბრალოს ჩემი ლოგიკით ვსჯელობ
დღეს ეს ძალიან თეორიული პერპექტივაა მაგრამ ხვალ შეიძლება რეალობად იქცეს ყოველ შემთხვევაში ამის პირველი ნაბიჯი გადადგმულია

Posted by: მანგია 8 May 2014, 11:18
merkuriela
QUOTE
მაგ. ვიცით რა არის რასობრივი დისკ. რელიგიური დისკრ, და სხვა. მაგრამ რა არის ჰომოსექსუალთა დისკრიმინაცია _არა.

ერთი და იგივეა, დისკრიმინაცია დისკრიმინაციაა, რა მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რა ნიშნით იქნება ადამიანი დისკრიმინირებული?

QUOTE
ქრისტიანს შეიძლება არ უნდოდეს მის შვილს ასწავლიდეს ჰომოსექსუალი მასწ. ამიტომ უფლება აქვ

არა, მას ამის უფლება არა ქვს, მას აქვს უფლება, მასწავლებელს აუკრძალოს ბავშვისთვის სექსუალური ხასიათის ინფორმაციის მიწოდება

Posted by: lemo82 8 May 2014, 11:29
Geronti
QUOTE
რომ ორ მამაკაცს თურმე ქორწინებაზე უარს ვერ ეტყვიან, რადგან ეს დისკრიმინაცია იქნებაო.
რეალურად, თუ არ ვცდები, ადრეც არ იყო ჰომოსექსუალიზმი გადახრად შერაცხილი და ამ კანონშიც არ არის ნორმა/გადახრაზე საუბარი.

მაშIნ უარის თქმა არ იყო დისკრიმინაცია ეხალ ამ კანონის საფუძველზე შეიძლება დისკრიმინაციად ჩაითვალოს
QUOTE
აქედან ის კი არ გამომდინარეობს, რომ ხალხი ბრბოა, არამედ ის, რომ შეიქნა ვითარება, როცა უზარმაზარი ავტორიტეტის მქონე ორგანიზაციის პოზიციისგან განსხვავებული მოსაზრების გამოხატვას ბევრი ერიდება. ეს თუ ასეა, კარგი არ არის, დამოუკიდებლად კონკრეტული თემისგან.

რატომ ერიდება?
მაგალითად გრიგოლიას გადაცემაში რეიტინგის დათვლისას ვინ ოხერი მაიძულებს ამ კანონის უარყოფისკენ ?
ან თუნდაც ქუჩაში
ბევრს ვიცნობ მღვდლებს ანინებს მაგრამ ეს კანონი მაინც არ მოსწონს
QUOTE
იმიტომ უნდა უთხრა, რომ ერთსქესიანთა შორის ურთიერთობას ქორწინებად არ აღიარებ. ამას შეუძლებლად მიიჩნევ

ხოდა გაგიმარჯოს
ეგ არის დისკრომინაცია თორემ ქუჩაში ვინმეს ცემა ყოველთვის დასჯადი იყო

Posted by: merkuriela 8 May 2014, 11:32
მანგია
ადრე ამ კანონის მიღებამდე გეები იყვნენ დაჩაგრულები?

...................

QUOTE
კანონში წერია, რომ ქორწინება არის ქალს და კაცს შორის

ეს ყველა ქვეყანას ეხება ხომ?

თუ ასეა, რატომ ხდება ერთსქესიანთა ქორწინებები ? და ისიც ტელევიზიით გადმოცემა.

პერუში გამოვიდნენ ამ დღეებში ,გააპროტესტეს ერთსქესიანთა ქორწინებები, რადგან ეგ არის კანონის დარღვევაო.
Posted by: lemo82 8 May 2014, 11:34
badriany
QUOTE
თქვენ შესაძლოა თქვათ რომ სწორედეც ქორწინების არსებული განსაზღვრება არის თავის შინაარსით დისკრიმინაციული - კი ბატონო, ამ საკითხის განხილვა შესაძლებელია, ასე რომ შეგიძლიათ წამოიწყოთ...

მაგასაა რომ ვამბობ
ხვალ იჯახის შესახებ კანონის გაუქმებას მოითხოვენ
და ტუ ესეტი ხბორები იქნებიან პარლამენტში აუცილებლად მიაღჭევენ
მე რა უნდა წამოვწიო ამდენხანს მაგას ვქაქანებ რომ ეს კანონი მიუღებელია ჩვემთვის

Posted by: enguri-rioni 8 May 2014, 11:36
„მირჩევნია, ჩამომახრჩონ!“ - უარი გეი-ქორწინების რეგისტრაციასსაფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთში გეი-წყვილი ადგილობრივ მერს, არკანგ ჟან-მიშელ კოლოს, ქორწინების რეგისტრაციაზე უარის თქმის გამო, სასამართლოში უჩივის. თავის მხრივ, კოლო აცხადებს, რომ ურჩევნია ჩამოახრჩონ, ვიდრე ერთსქესიანთა ქორწინების რეგისტრაციას მოაწეროს ხელი. კანონის თანახმად, სექსუალური ორიენტიაციის მოტივით დისკრიმინაციისთვის პირს 5-წლიანი პატიმრობა და 100 000 დოლარამდე ჯარიმა ელის, რის შესახებაც საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრმა ჟან-მიშელ კოლო უკვე გააფრთხილა. 2013 წლის აპრილში, საფრანგეთი გახდა მსოფლიოში მე-14 ქვეყანა, სადაც გეი-ქორწინება დაკანონდა, მიუხედავად მასშტაბური საზოგადოებრივი პროტესტისა.
http://info9.ge/?l=G&m=108&f=1&id=13081

Posted by: მანგია 8 May 2014, 11:36
merkuriela
QUOTE
ადრე ამ კანონის მიღებამდე გეები იყვნენ დაჩაგრულები?

მანამდე სხვა კანონები იცავდა, ეხლა ეს კანონი დაიცავს ყველას, ვისაც დისკრიმინაცია ემუქრება. რა არის გაუგებარი?


QUOTE
ეს ყველა ქვეყანას ეხება ხომ?

არა, საქართველოს აქვს ასე განსაზღვრული და სახელმწიფოების უმრაველსობას, არის გამონაკლსებიც

Posted by: lemo82 8 May 2014, 11:39
მანგია
QUOTE
ერთი და იგივეა, დისკრიმინაცია დისკრიმინაციაა, რა მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რა ნიშნით იქნება ადამიანი დისკრიმინირებული?

ნარკომანი დისკრიმინირებულია დღეს ?
ან სიგარეტის მწეველს ყველგან მოწევა რომ არშეუძლია?
ან კაზინოში 21 წლამდე რომ არ უშვებენ ?
ან ნასამართლევ მტავარ პროკურორს თანამდებობა რო დაატოვებინეს?

Posted by: sandrex@ 8 May 2014, 11:40
up.gif
კარგია პროტესტის უნდა გაიზარდოს

Posted by: enguri-rioni 8 May 2014, 11:43
QUOTE
კარგია პროტესტის უნდა გაიზარდოს

მეც ეგ ვიფიქრე. პერსპექტიული საპროტესტო პლაცდარმია თუ ეგ მერი დასაჯეს

Posted by: vefxvi 8 May 2014, 11:43
ბნელი მაგი.... ერეკლე მეფის შთამომავალი იქნება მაგი.....


კათალიკოს ანტონ პირველის ეპისტოლეს, რომელიც ერეკლე მეფეს 1767 წელს გამოუცია, ერეკლეს სიტყვები აქვს დართული. ეპისტოლე 15 მუხლს შეიცავს, სადაც ვკითხულობთ:


„ჩვენ ირაკლი მეფემან, მპყრობელმან ქართლისა და კახეთისამან, ნება-ყოფლობითა სრულ ერთიანად ჩვენის ქვეყნების თავადთა, აზნაურთა, დიდ-ვაჭართა და გლეხთა: ღვთის მოწყალებით ამას ზედა დიაღ გულდაჯერებულ ვართ, (იგულისხმება დოკუმენტში ზემოთ ჩამოთვლილი ეპისტოლეს 15 მუხლი), რომ ჩვენს ქვეყანაში არც ყოფილა და არც არის ამისთანა ავნი და ღვთისგან მარისხებელნი საქმენი, მაგრამ ჩვენ ხალხს ვაბრთხილებთ: თუ ვინმე ამისთანა საქმის მქნელი გამოჩნდეს- ან მომწამლელნი, ან კაცის შემკრელნი, ან სიყვარულის და სიძულვილის წამლის მიმცემნი, ან ღვთის დიდად განმარისხებლისა და მიუტევებელისა ფინთისა და მყრალისა და ცეცხლით საუკუნოდ მწველისა მამათმავლობის მქმნელნი, მამალნი ანუ დედალნი, ესენი უნდა ძალიანი და საანდაზო ჯაჯაებით (ჯაჯა-დამნაშავე კაცის ტანჯვა-წამება) დაიხოცნენ. ეს განჩინება ყოველმა ეპისკოპოსმა თავის სამწყსოს საყდრებში თავის ხალხს წაუკითხონ და გააფრთხილონ".

Posted by: merkuriela 8 May 2014, 11:43
მანგია
QUOTE
რა არის გაუგებარი?

გაუგებარია.
მაგ. ჰომოსექსუალი სამსახურს ვერ შოულობს იმიტომ რომ ის ჰომოსექსუალია, ვერ ღებულობს არჩევნებში მონაწილეობას, განათლებას უკრძალავდნენ თუ რა ხდებოდა, სქესობრივი ძალადობის მსხვერპლი იყო ?

QUOTE
საქართველოს აქვს ასე განსაზღვრული და სახელმწიფოების უმრაველსობას,

QUOTE
სახელმწიფოების უმრაველსობას

საინტერესოა ეს უმრავლესობა.

Posted by: GიორGი 8 May 2014, 11:44
აქაური მამაოების დარიგებული იქნება მაგ ბნელი მერი drug.gif

ისე ქალი და ქალი კიდე ჰოო, სადღაც მაინც ქალია და ბავშვს მოუვლიან ვთქვათ თუ აიყვანენ, უფრო წყნარი ურთიერ|თობა ექნებათ ან რამე biggrin.gif
მარა აი: კაცი და კაცი რა ღლეობაა ბლიად

ისე ერთი აუცილებლად "კაცობს" და დომინანტია ხოლმე?

Posted by: U-33 8 May 2014, 11:45

ვა ფრანგი მურთაზი გაიჩითა

ევროპაშიც კაცო

givi.gif

Posted by: dega 8 May 2014, 11:46
საქართველოში პირველი ოფიციალური გეიქორწინება,რომელსაც პირდაპირ ეთერში
გადასცემს რამოდენიმე ქართული მედია ჩატარდება ასოცირების ხელშეკრულებიდან სამოთხ დღეში
ვისაც უნდა დავენიძლავები
yes.gif

Posted by: xinkala 8 May 2014, 11:46
QUOTE
2013 წლის აპრილში, საფრანგეთი გახდა მსოფლიოში მე-14 ქვეყანა, სადაც გეი-ქორწინება დაკანონდა

ჩვენ მე-15 ვართ ( მალე გავხდებით), მაგარი პარლამენტი გვყავს 150 დან სულ ცნობადი ასე 20-25 ია, დანარჩენები მუქთახორა ბიუჯეტის მჭამლები.
მარგველაშვილმაც დააკანონა და დღეიდან ძალაშია 3.14 და რმონების გულავი,

Posted by: nick_el_son 8 May 2014, 11:47
ყველა ადამიანს აქვს პროტესტის უფლება yes.gif

რადგან მიუღებლად მიაჩნია ერთსქესიანთა ქორწინება, ძალიან კარგსაც შვება რომ აპროტესტებს და არა ფარისევულრად ეთანხმება ან ჩუმად არის და გულში აპროტესტებს... up.gif


აქაურ ბნელებს კიდევ, ისწავლეთ როგორ უნდა რაიმეს მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულების გამოხატვა ცივილიზებულად და არა ტაბურეტკებით yes.gif


Posted by: Choncxis mzera 8 May 2014, 11:49
QUOTE
არკანგ ჟან-მიშელ კოლოს,


ამის ფებე დაიდოს !
დავანახებთ თუ რა ბნელია !არ დაგვიწყდეთ ქართულად მიწერა: "სამაჩაბლო და აფახეთი ჩვენია !"
და
"დინამო ტოტენჰემს 6-0 დასცემს "

QUOTE
ვა ფრანგი მურთაზი გაიჩითა

no.gif მუღთაზი yes.gif


Posted by: goglimogli 8 May 2014, 11:49
QUOTE
„მირჩევნია, ჩამომახრჩონ!“


ევროპას ბევრად უფრო "ჰუმანური" ეგზეკუციის ფორმები აქვს ისტორიულ პრაქტიკაში:

- კოცონი
- თავი კოტრაძეს
- გელეოტინა
- გაზის კამერები

Posted by: Lаki 8 May 2014, 11:49
QUOTE
ბნელი მაგი....

QUOTE
ვა ფრანგი მურთაზი გაიჩითა

QUOTE
აქაური მამაოების დარიგებული იქნება მაგ ბნელი მერი drug.gif***************

ეჭვი მაქვს რომ ოლანდის შემდეგ მაგ ქორწინების ნებართვას გააუქმებენ (საფრანგეთში) war.gif

Posted by: Kakha 8 May 2014, 11:50
არაა ნებადართული საფრანგეთში ერთსქესიანი ქორწინება, დეზას ნუ ავრცელებთ.

Posted by: Saturn 8 May 2014, 11:54
QUOTE
მირჩევნია, ჩამომახრჩონ!

მაგრამ სანამ ჩამომახრჩობენ რამდენიმე იმნაირს მაინც გავიყოლებ საიქიოში - განაცხადა ჟან-მიშელ კოლომ და თვალი ძალაუნებურად ტაბურეტისაკენ გაექცა.

Posted by: kvarkvare 8 May 2014, 11:55
აზრი არ აქვს ამის აკრძალვას...ამის აკრძალვა უფრო დიდი შეცდომაა ვიდრე ის რომ ასეთ ადამიანებს აიძულო ჰეტერო ოჯახების შექმნა...
რად მინდა გვერდში მეწვეს კაცი, რომელიც დღედაღამ მამკაცებზე ოცნებობს...
ესაა თავის მოტყუება....ისიც იტანჯება და პარტნიორიც...
ჰომოსექსუალის მიერ ჰეტერო ოჯახის შექმნაა სწორედ ყველაზე დიდი თავლთმაქცობა და მარაზმი...

Posted by: TobinFrost 8 May 2014, 11:56
Kakha
QUOTE
არაა ნებადართული საფრანგეთში ერთსქესიანი ქორწინება, დეზას ნუ ავრცელებთ.

ნწუ

France: May 29, 2013

On April 23, 2013, the National Assembly in France took a final vote to approve the freedom to marry. The following month, on May 18, French President François Hollande signed the bill into law. The bill passed with overwhelming support in both houses - by a 331-225 final vote in the Assembly and 179-157 final vote in the Senate. The first wedding occurred in Monpellier, between Vincent Autin and Bruno Boileau.


სულ 16 ქვეყანაა - Sixteen countries now have the freedom to marry for same-sex couples nationwide (Netherlands, Belgium, Spain, Canada, South Africa, Norway, Sweden, Portugal, Iceland, Argentina, Denmark, France, Brazil, Uruguay, and New Zealand - plus Britain

ეს არის ამ წლის მარტის მიხედვით.


ამ ქვეყნებიდან 8 არ არის ევროკავშირის წევრი.

დანარჩენი 182 ქვეყანა არიან ბნელები და წვეროსნები და პრადაოები და უნდა აღიკვეთონ მიწისაგან პირისა up.gif


dega
QUOTE
საქართველოში პირველი ოფიციალური გეიქორწინება,რომელსაც პირდაპირ ეთერში
გადასცემს რამოდენიმე ქართული მედია ჩატარდება ასოცირების ხელშეკრულებიდან სამოთხ დღეში
ვისაც უნდა დავენიძლავები

ასოცირება რა შუაშია, ახლავე შეუძლიათ, და მოასწრებენ კიდეც რომ დაამთხვიონ ხელმოწერის დღეს, მერე ღარიბას მიულოცონ პირდაპირ ეთერში და მილოცვის აღსანიშნავად ჩაზასონ ერთმანეთს

Posted by: sandrex@ 8 May 2014, 11:59
kvarkvare
რა სისულელეს იძახი
რა საჭიროა მაგათვის საერთოდ ქორწინება?
თუ ბავშვის აყვანა არ უნდათ ფორმალობის გულისთვის აწერენ ხეელს?
თუ ქორწინების გარეშე ვერ იცხოვრებენ ერთად?

Posted by: sandrikia 8 May 2014, 12:01
ჯერ წამოიდგინეთ რამხელა ცოდვაა. ეკლესიურად მამათმავლობა უდიდესი ცოდვაა. და ეკლესიას თხოვენ რომ დააკანაონო ნეს ცოდვა. 2 მამაკაცის ქორწინება ეს არის სრულიად წამოუდგენელი ეკლესიისთვის! ანუ დააქორწინეთ თორე გაგსტროგავთო! არც რუსეთი არც ევროპა არაა ჩვენი ძმა! არც ესეთი ევროპა მინდ ადა არც ესეთი რუსეთი!

Posted by: 7-november 8 May 2014, 12:02------------------------------------------------

Posted by: U-33 8 May 2014, 12:02
Choncxis mzera
QUOTE

მუღთაზი 

lol.gif up.gif

Posted by: kvarkvare 8 May 2014, 12:03
sandrex@
QUOTE
რა სისულელეს იძახირა საჭიროა მაგათვის საერთოდ ქორწინება? თუ ბავშვის აყვანა არ უნდათ ფორმალობის გულისთვის აწერენ ხეელს?თუ ქორწინების გარეშე ვერ იცხოვრებენ ერთად?


სისულელე რომ იყოს ამხელა ფილარმონია ქვეყნები არ მიიღებდნენ ამ კანონს.....
ჰომოებსაც აქვთ ოჯახის შექმნის მოთხვნილება და ბედნიერების უფლება...

Posted by: მანგია 8 May 2014, 12:24
lemo82
QUOTE
ნარკომანი დისკრიმინირებულია დღეს ?

კი, დისკრიმინირებულია

QUOTE
სიგარეტის მწეველს ყველგან მოწევა რომ არშეუძლია?

ყველგან ვერ მოწევს, იმიტომ რომ ამით სხვას აიძულებს ისუნთქოს ბოლი, ხოლო როცა ჰომოსექსუალი ასწავლის სკოლაში, ის არავის აიძულებს იქონიოს ჰომოსექსუალური კავშირი. თუ მან სკოლის მოსწავლეს დაუწყო საუბარი სექსსა და ჰომოსექსუალიზმზე, ეს უკვე კანონდარღვევაა და მისი სამსახურიდან გაშვება არ ნიშნავს დისკრიმინაციას, რადგან ამ თემებზე მოსწავლეებთან საუბრის გამო, ჰეტერეოსექსუალიც ისევე იქნება გათავისუფლებული სამსახურიდან, ანუ თანასწორობის პრინციპი არ ირღვევა

QUOTE
ნასამართლევ მტავარ პროკურორს თანამდებობა რო დაატოვებინეს?

თითონ დატოვა თანამდებობა
* * *
merkuriela
QUOTE
საინტერესოა ეს უმრავლესობა.

14 სახელმწიფოს გარდა, ყველა სახელმწიფოში ქორწინება არის ქალსა და მამაკაცს შორის კავშირი

QUOTE
გაუგებარია.
მაგ. ჰომოსექსუალი სამსახურს ვერ შოულობს იმიტომ რომ ის ჰომოსექსუალია, ვერ ღებულობს არჩევნებში მონაწილეობას, განათლებას უკრძალავდნენ თუ რა ხდებოდა, სქესობრივი ძალადობის მსხვერპლი იყო ?

კანონი კრძალავს დისკრიმინაციას და მორჩა. შენთვის ეს მიუღებელია? ეხლა არ მკითხო დისკრიმინაცია რა არისო, იცი და გითხარი რაც არის და წინააღმდეგი ხარ თუ არა, რომ დისკრიმინაცია იყოს აკრალული?
* * *
sandrikia
QUOTE
ეკლესიას თხოვენ რომ დააკანაონო ნეს ცოდვა

ზღარებს ნუ ყვები, არავინ თხოვს ეკლესიას, რომ მამათმავლობა ამოიღონ ცოდვების სიიდან და არც ერთსქესიანი წყვილების ჯვრისწერას ავალდებულებს ვინმე

Posted by: merkuriela 8 May 2014, 12:56
მანგია
დისკრიმინაცია რა არის ამის ახსნა არ მითხოვია ,ისედაც გავიგებდი.

ხოლო ჰომოსა და ჰეტეროს შორის განსხვავება ყოველთვის იქნება რადგან ერთი ჰომოა მეორე ჰეტერო, ხოლო კანონის წინაშე ყველა ერთნაირად აგებს პასუხს.


მათ შორის განსხვავება არის ლეგალურობა და ოჯახის შექმნის უფლება .

*****


პროტესტანტებმა როგორც სჩანს გადაუარეს კათოლიკეებსაც და მართლმადიდებლებსაც.Posted by: sandrex@ 8 May 2014, 13:39
kvarkvare
QUOTE
სისულელე რომ იყოს ამხელა ფილარმონია ქვეყნები არ მიიღებდნენ ამ კანონს.....
ჰომოებსაც აქვთ ოჯახის შექმნის მოთხვნილება და ბედნიერების უფლება...

ეგ შენი ფილარმონია ქვეყნები ბევრჯერ შეცდნენ თუნდაც უახლოესი წარსული ავიღოთ
შენ კი შენი აზრი არ გაგაჩნია ?
იქნებ ეხლაც ცდებიან ? შენ კითხვა არ გიჩნდება და უსიტყვოდ ეთანხმები


შენი აზრი მაინტერესებს
რას ფიქრობ ნორმალურია ის რო ერთსქესიან წყვილებს ბავშვის აყვანის უფლება ქონდეთ?
როგორ ფიქრობ ბავშვის უფლებები არ ირღვევა?

Posted by: kvarkvare 8 May 2014, 13:51
sandrex@
QUOTE
შენი აზრი მაინტერესებსრას ფიქრობ ნორმალურია ის რო ერთსქესიან წყვილებს ბავშვის აყვანის უფლება ქონდეთ?როგორ ფიქრობ ბავშვის უფლებები არ ირღვევა?

კაცობრიობა ისე ვითარდება რომ რაც გუშინ მიუღებელი იყო დღეს სასვებით მისაღებია....სულ რაღაც ნახევარი საუკუნის შავკანიანები და თეთრები ამერიკაში ერთტრანსპორტში არ ადიოდნენ და ერთ კლუბში არ შედიდნენ...დღეს კი შავკანიანი პრეზიდენტი ყავს ამერიკას...
დრო იყო ქალს არჩევნებში მონაწილების უფლება არ ქონდა, დღეს კი პრეზიდენტებიც ხდებიან....
ასევე ვერავინ წარმოიდგენდა ქალის შარვალს, სიგრატეს, მაქანის მართვას...
ასე რომ არავინ იცის საით წავალთ....

------------------------------------------
დღეს ამ ეტაპზე ნამდვილად არაა საქართველო ამის მისაღებად მზად ფსიქოლოგიურად, მაგრამ დროთა განმავლობაში მომწიფდება...
გეების ბავშვებს მხოლოდ საზოგადოება აკომპლექსებს და სხვა არაფერი.....
მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ გაზრდის მათ და ვინ აჩუქებს სიყვარულს...მთავარია რომ საზოგადოებამ არ დააკომპლექსოს ისინი....

Posted by: lemo82 8 May 2014, 13:59
მანგია
QUOTE
თითონ დატოვა თანამდებობა

კი აბა
აქ პრობლემა ის კიარარის თავის ტავს ვინ რას უშვება
პრობლემა ყოველთვის პროპაგანდაშია
არის თემები რომელიც კანონის გარეშე უნდა გაიტავალისწინო
მაგალიტად ეკლესიაში შორტებით არ უნდა შეაჭრა ზღვაზე შარვალ კოსტუმით ზაგარი არ უნდა მიიღო
პროკურორი ნასამართლევი არ უნდა იყოს
მასწავლებელი სექს მუშაკი არ უნდა იყოს არასამუშაოს საატებში (სამუშაო საათებში შეუძლია) biggrin.gif

Posted by: Ujarma 8 May 2014, 14:04
kvarkvare
QUOTE
მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ გაზრდის მათ და ვინ აჩუქებს სიყვარულს...მთავარია რომ საზოგადოებამ არ დააკომპლექსოს ისინი....

2010 წელს მარკ რეგნერუსმა ერთსქესიან ქორწინებაში მყოფთა ოჯახში აღზრდილ 3 ათას რესპოდენტის მონაცემებზე დაყრდნობითდაწერა თავისი შესანიშნავი გამოკვლევა, სახელწოდებით: „რით გამოირჩევიან მოზარდები,რომლებიც ერთსქესიან ოჯახებში აღიზარდნენ“. ნაშრომი მან დაასრულა 2012 წელს და შოკისმომგვრელიშედეგები გამოაქვეყნა ავტორიტეტულ სამეცნიერო გამოცემაში „Social ScienceResearch“.

გთავაზობთ მის მიერ აღმოჩენილთავისებურებებს, რაც მან ერთსქესიანი „ოჯახების“ შვილებზე დაკვირვებისას შენიშნა:

1. ვენერიული ინფიცირების მაღალი დონე – ასეთ ოჯახებში აღზრდილი ბავშვების 25% -ს აღენიშნება ვენერიული დაავადებები (ცხოვრების სპეციფიკური პირობების გამო);

2. ოჯახური ერთგულების შენარჩუნების უუნარობა – 40% ცოლ-ქმრული ღალატის მიმართ ლოიალურია;

3. ფსიქოლოგიური პრობლემები – მოზარდების 25% ახლო წარსულში გეგმავდა თვითმკვლელობას;

4. სოციალურ-ეკონომიკური უმწეობა – ლესბოსელთა შვილების 28% არის უმუშევარი,ხოლო ლესბოსელთა ბავშვების 69%-სა და გეების ბავშვების 57%-ის ცნობით, მათი ოჯახები იღებდნენ სახელმწიფო დახმარებას;

5. სექსუალური თვითიდენტიფიკაციის აღრევა – ერთსქესიან ოჯახებში აღზრდილი ბავშვების მხოლოდ 60-65% რაცხდა თავს სრულ ჰეტეროსექსუალად.

2012 წელს მარკმა გამოაქვეყნა 15 ათას პირზე ჩატარებული კვლევის შედეგები,რომელმაც აჩვენა, რომ ბავშვების აღზრდისთვის საუკეთესოა ოჯახი, სადაც დედა და მამა არიან დაქორწინებულები.

საგულისხმოა, რომ მრავალი მედიკოსის დაკვირვებით,ჰომოსექსუალები 20-30 წლით მალე ამთავრებენ სიცოცხლეს, ვიდრე ჩვეულებრივი, ნორმალური ადამიანები.
* * *
QUOTE
რწმენას არ ეშინია კანონებისა. კანონებისა ეშინია უმეცრებას, ურწმუნოებას, სიძულვილს...


Posted by: მანგია 8 May 2014, 14:23
merkuriela
QUOTE
ხოლო ჰომოსა და ჰეტეროს შორის განსხვავება ყოველთვის იქნება რადგან ერთი ჰომოა მეორე ჰეტერო

ხო, ამაზე ნამდვილად ვერ შეგედავები

QUOTE
კანონის წინაშე ყველა ერთნაირად აგებს პასუხს

კი, ესეც მართალია

QUOTE
მათ შორის განსხვავება არის ლეგალურობა და ოჯახის შექმნის უფლება

ოჯახის შექმნის უფლება ყველას თანაბრად აქვს, მათ შორის ჰომოებსაც. ოღონდ ოჯახი არის ქალისა და კაცის კავშირი smile.gif


მოკლედ, შენს აზრებს რომ ვკითხულობ, ანტიდისკრიმინაციული კანონთან (მის ტექსტთან) არანაირი წინააღმდეგობა არ გაქვს და რა გინდა? smile.gif

Posted by: sandrex@ 8 May 2014, 14:26
kvarkvare
QUOTE
მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ გაზრდის მათ და ვინ აჩუქებს სიყვარულს...მთავარია რომ საზოგადოებამ არ დააკომპლექსოს ისინი....

:X
მეზარება მაგალითების მოყვანა
ერთს ვიტყვი ეხლა უხეშად და მოკლედ

ვისაც მშობელები ან რომელი მშობელი დაღუპული ყავს
ათჯერ და ასჯერ მეტ ყურადღებას სითბოს სიყვარულს და მზრუნველობას იჩენენ მის მიმართ
მაგრამ რომელიმე შეუცვლის მას დედას ან მამას?

QUOTE
მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ გაზრდის მათ და ვინ აჩუქებს სიყვარულს

drug.gif

QUOTE
კაცობრიობა ისე ვითარდება რომ რაც გუშინ მიუღებელი იყო დღეს სასვებით მისაღებია

გეთანხმები და ასევე პირიქითაც ხდება

რაც გუშინ მიღებული და სავსებით ნორმალური იყო დღეს მიუღებელია

ანუ დღეს რაც "ნორმა და მისაღებია" ხვალ შეიძლება გახდეს მიუღებელი

Posted by: merkuriela 8 May 2014, 14:33
მანგია
QUOTE
მოკლედ, შენს აზრებს რომ ვკითხულობ, ანტიდისკრიმინაციული კანონთან (მის ტექსტთან) არანაირი წინააღმდეგობა არ გაქვს და რა გინდა?


რა მინდა და

რომ იძახიან არავინ უნდა დაიჩაგროსო, დაჩაგრული ჰომოსექსუალი მანახეთ.(ანუ, იმიტომ რომ ჰომოა, ვინ დაჩაგრა?)

მოკლედ ვის იცავთ და ვისგან?

რატომ მოხდა კანონის შემოსვლა ბრალმდებელი ენით.

და ბოლოსდაბოლოს აღიარონ, რომ ერთსქესიანთა კავშირების (ამ ეტაპზე არა ქორწინება)ლეგალიზაცია სურთ. რომ მერე ლეგალიზებული პირები არავინ ,,დაჩაგროს".biggrin.gif


Posted by: Bacho007 8 May 2014, 14:35
აი თქვენი დედაც... მ..... ახვ.....

http://news.ge/ge/news/story/88339-me-meyoleba-chemi-sqesis-meughle-da-gavzrdi-shvils-saqartveloshi

Posted by: მანგია 8 May 2014, 14:48
merkuriela
QUOTE
რა მინდა და

რომ იძახიან არავინ უნდა დაიჩაგროსო, დაჩაგრული ჰომოსექსუალი მანახეთ.(ანუ, იმიტომ რომ ჰომოა, ვინ დაჩაგრა?)

მოკლედ ვის იცავთ და ვისგან?

სხვა კანონები იცავდა მანამდე

QUOTE
რატომ მოხდა კანონის შემოსვლა ბრალმდებელი ენით.

არ არის ბრალმდებელი ენა, ამკრძალავი ენაა


QUOTE
და ბოლოსდაბოლოს აღიარონ, რომ ერთსქესიანთა კავშირების (ამ ეტაპზე არა ქორწინება)ლეგალიზაცია სურთ

ერთსქესიანი კავშირები (არა ქორწინება) არის ლეგალური, არ ისჯება კანონით და არაა აკრძალული, ამ კანონამდეც ასე იყო და ამ კანონის მერეც ასე იქნება, ასე რომ ამ მხრივ ამ კანონს არაფერი შეუცვლია.

ისე, მაინტერესებს, შენ მომხრე ხარ, რომ ერთსქესიანთა კავშირები (არა ქორწინება) არალეგალური, ანუ აკრძალული და დასჯადი იყოს? ანუ თუკი ტიპებს დაუმტკიცდებათ, რომ ერთმანეთთან სექსი ქონდათ, ამის გამო რომ დაისაჯონ (ან ადმინისტრაციულად ან სისხლის სამართლებრივად) გინდა?

Posted by: kvarkvare 8 May 2014, 14:55
Ujarma
QUOTE
საგულისხმოა, რომ მრავალი მედიკოსის დაკვირვებით,ჰომოსექსუალები 20-30 წლით მალე ამთავრებენ სიცოცხლეს, ვიდრე ჩვეულებრივი, ნორმალური ადამიანები.

რაღაც მეეჭვება ამის..გარდა ამისა...ჰომოსექსულს რომ საწინაარდეგო სქესთან მიუსაჯო ცხოვრება უფრო მალე მოკვდება....

sandrex@

QUOTE
გეთანხმები და ასევე პირიქითაც ხდება რაც გუშინ მიღებული და სავსებით ნორმალური იყო დღეს მიუღებელიაანუ დღეს რაც "ნორმა და მისაღებია" ხვალ შეიძლება გახდეს მიუღებელი


ასე რომ ჯერ არ ვიცით საით მიდის კაცობრიობა...
ერთი კი ვიცი ჰომომ იძულებით არ უნდა შექმნას ჰეტერო ოჯახი...
რასაც ადგილი აქვს საქართველოში მასობრივად...
ეს იგივე ძალადობაა ადამიანებზე...


QUOTE
ვისაც მშობელები ან რომელი მშობელი დაღუპული ყავს ათჯერ და ასჯერ მეტ ყურადღებას სითბოს სიყვარულს და მზრუნველობას იჩენენ მის მიმართმაგრამ რომელიმე შეუცვლის მას დედას ან მამას?


საკუთარი დედ-მამა და სრულფასოვანი ოჯახი იდეალური ვარინტია, მაგრამ რამდენი უპატრონო ბავშვია....
გარდა მაგისა დღეს ბავშვებს უკვე ბეიბისითერები ზრდიან და საერთოდ აღრეული აქვთ ნამდვილი დედა ვინაა....
ბეიბი სითერებს უფრო არიან მიჯაჭვული....

გამოჩნდება ერთ ათწლეულში საით მიდის ტედენცია და რა შედეგები მოაქვს ერთსქესიან ოჯახებს...

საერთოდ ისეთი დრო მოდის რომ ბავშვების გაჩენა არ უნდა ხალხს...რაც უფრო ცივილიზებულია საზოგაოდება მით უფრო ნაკლებია შვილის გაჩენის სურვილი...ამერიკაში უკვე მასობრივად არ უნდა ხალხს...
ასე რომ საით მიდის კაცობრიობა არავინ იცის...Posted by: badriany 8 May 2014, 16:19
lemo82
QUOTE
მე რა უნდა წამოვწიო ამდენხანს მაგას ვქაქანებ რომ ეს კანონი მიუღებელია ჩვემთვის
ანუ თქვენ დისკრიმინაციის მომხრე ხართ?

Posted by: lemo82 8 May 2014, 17:43
badriany
QUOTE
ანუ თქვენ დისკრიმინაციის მომხრე ხართ?

გარკვეული შეზღუდვების გენაცვალე wink.gif
მაგ ლოგიკით ყველა დისკრიმინებულები ვაართ
მაგალითად ქუჩაში მინდა შიშველი დავდიოდე
ამის გამო ნუდისტთა უფლებები უნდა იყოს ნახსენები ამ კანონში
ან ნარკომანი ვის რას უშავებს რატომ უნდა იდევნებოდნენ?

Posted by: merkuriela 8 May 2014, 21:22
მანგია
QUOTE
სხვა კანონები იცავდა მანამდე

რით განხვავდება ის კანონები ამ კანონისაგან?
QUOTE
არ არის ბრალმდებელი ენა,

რატომ მეუბნება მე ეს კანონი, არ უნდა მოხდეს დისკრიმინაცია , ჩაგვრა სექსუმცირესობისო, ანუ როგორც ზემოთ დავწერე ,განსხვავება ყოველთვის იქნება, მაგრამ არ დაჩაგროო რატომ მეუბნება , მე(ან სხვა ) ვჩაგრავდი მას?

QUOTE
შენ მომხრე ხარ, რომ ერთსქესიანთა კავშირები (არა ქორწინება) არალეგალური, ანუ აკრძალული და დასჯადი იყოს?

ჰომოსექსუალები ყოველთვის არსებობდნენ. ისევე როგორც ყოველთვის არსებობდნენ მეძავები, ქურდები , მკვლელი, კოჭლები , ბრმები, ლამაზები , მახინჯები , ნიჭიერები, უნიჭოები, ურწმუნოები, მორწმუნეები.

იყო დრო ალბათ სჯიდნენ ჰომოსექსუალებს, მაგრამ როდის არ იყო დრო როცა არ სჯიდნენ ქურდებს, მეძავებს , ნარკომანებს, მორწმუნეებს, ვიღაცას შეიძლება სხვისი ნიჭი , სილამაზე ან რაიმე სხვა შურდა და უდანაშაულოდ სჯიდა მას.

ორი ერთსქესიანი ადამიანი ერთმანეთთან თუ არის, (ეს გამონაკლისები ყოველთვის იყო) მე რატომ უნდა დავსაჯო, ქრისტიანობა ამბობს ეს არის ცოდვა , ადამიანს შეუძლია მოინანიოს. კანონმა ისინი რა შემთხვევაში უნდა დასაჯოს, მხოლოდ ძალადობის შემთხვევაში ? თუ პროპაგანდის შემთხვევაშიც?

მაგ. მეძავმა ქალმა თუ ბიჭები მოხიბლა, ამისთვის მას არავინ სჯის. მაგრამ ჰომოსექსუალმა რომ ბავშვების სექსგანათლება(ფიზიკურ კავშირს ვგულისხმობ) მოახდინოს (თუნდაც ნებაყოფილობითი- მოტყუებით) ეს ვის უნდა?


QUOTE
თუკი ტიპებს დაუმტკიცდებათ, რომ ერთმანეთთან სექსი ქონდათ, ამის გამო რომ დაისაჯონ (ან ადმინისტრაციულად ან სისხლის სამართლებრივად) გინდა?


ადამიანს ალბათ რაღაც გაუკუღმართება აქვს ბუნებაში , მე რატომ უნდა დავსაჯო. მაგრამ თუ ისინი სხვების ჩათრევას , აყოლიებას მოემსახურება მაშინ მოვითხოვ შესაბამის დასჯას.Posted by: მანგია 9 May 2014, 13:26
merkuriela
QUOTE
რატომ მეუბნება მე ეს კანონი, არ უნდა მოხდეს დისკრიმინაცია , ჩაგვრა სექსუმცირესობისო, ანუ როგორც ზემოთ დავწერე ,განსხვავება ყოველთვის იქნება, მაგრამ არ დაჩაგროო რატომ მეუბნება , მე(ან სხვა ) ვჩაგრავდი მას?

კი არ გეუბნება, გიკრძალავს დისრკიმინაციას და მარტო შენ კი არა, ზოგადად საქართველოს ტერიტორიაზე კრძალავს და გეუბნება, რომ სექსუმცირესობების დისკრიმინაცია კი არა, სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაცია იკრძელება, ანუ გეი უფროსმა რო სამსახურიდან გამაგდოს, იმ მიზეზით, რომ ჰეტერო ვარ, ესეც ამ კანონის დარღვევა იქნება და პირიქითაც, ჰეტერომ რო გეი გააგდოს

QUOTE
ორი ერთსქესიანი ადამიანი ერთმანეთთან თუ არის, (ეს გამონაკლისები ყოველთვის იყო) მე რატომ უნდა დავსაჯო, ქრისტიანობა ამბობს ეს არის ცოდვა , ადამიანს შეუძლია მოინანიოს. კანონმა ისინი რა შემთხვევაში უნდა დასაჯოს, მხოლოდ ძალადობის შემთხვევაში ? თუ პროპაგანდის შემთხვევაშიც?

ხოდა თუ დასჯადი არაა, ესე იგი უკანონოც არაა ჰომოსექსუალიზმი (ცოდვა), ანუ დაკანონებულია ისედაც და ცოდვის დაკანონებაზე საუბარი უაზრობაა. ის ისედაც კანონიერია, ისევე როგორც სხვა უამრავი ცოდვა (სიძვა, ნაყროვანება, ამპარტავნება და ა.შ.). რაც შეეხება ძალადობას, რა თქმა უნდა ეს კანონი არ რთავს ჰომოებს ძალადობის ნებას. პროპაგანდის აკრძალვაც არ გამოდის ამ კანოის მიხედვით დისკრიმინაცია, დევს ეს მუხლიც


Posted by: като тбилисели 14 Apr 2015, 23:54
QUOTE (Lаki @ 5 May 2014, 09:01 )
მითები და ანტიდისკრიმინაციული კანონი
ოთარ ზოიძე


ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან დაკავშირებით ბევრი მითი შეიქმნა. ამ მითების საპირისპიროდ, კანონი არ აღიარებს ერთსქესიანთა ქორწინებას (ქორწინების საკითხებს აწესრიგებს მხოლოდ სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც განსაზღვრავს ქორწინებას(მუხლი 1106: „ქორწინება არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი...“; ეს მუხლი უცვლელი დარჩა), არ აუქმებს არასრულწლოვანთა დაცვის ღონისძიებებს (მაუწყებლობის შესახებ კანონი, მუხლი 56.5: „იკრძალება ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკურ, გონებრივ და ზნეობრივ განვითარებაზე მავნე ზეგავლენის მომხდენი პროგრამების იმ დროს განთავსება, როცა მათ მიერ ამ პროგრამების ნახვის ან მოსმენის დიდი ალბათობა არსებობს,“ - ეს პუნქტიც უცვლელი დარჩა), არ კრძალავს განსახვავებული სექსუალური ურთიერთობის მოხსენიებას ცოდვად (იკრძალება მხოლოდ შეურაცხყოფა და დისკრიმინაცია. იხ. მაუწყებლობის შესახებ კანონის 56.5 მუხლი, რომელიც ასევე უცვლელი დარჩა; ქრისტიანული  მოძღვრების შესაბამისადაც, უნდა გვძულდეს ცოდვა და არა ამ ცოდვის ჩამდენი ადამიანი).

კანონის შესახებ გავრცელებულ მითებს ამსხვრევს კანონის  რამდენიმე მუხლი, რომელიც მკაფიოდ ადგენს უმცირესობების (მათ შორის, სექსუალური უმცირესობების) შემზღუდავ ნორმებს. მაგალითად,მე-2 მუხლის პირველი და მეორე პუნქტები უშვებს მათ ჩაყენებას სხვებთან შედარებით არახელსაყრელ მდგომარეობაში, თუ  „ამგვარი მოპყრობა ან პირობების შექმნა ემსახურება საზოგადოებრივი წესრიგისა და ზნეობის დასაცავად კანონით განსაზღვრულ მიზანს,აქვს ობიექტური და გონივრული გამართლება და აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ხოლოგამოყენებული საშუალებები თანაზომიერია ასეთი მიზნის მისაღწევად.“


კანონის მე-5 მუხლით კი პირდაპირაა  დადგენილი რელიგიური უფლებების უპირატესობა უმცირესობების უფლებების მიმართ:

„1. ამ  კანონის  არც ერთი დებულება არ შეიძლება განიმარტოს ისე, რომ იგი გულისხმობდეს რელიგიური გაერთიანებისათვის, რელიგიის  თავისუფლებიდან გამომდინარე, უფლებების, მათშორის, რელიგიური  მსახურების უფლების შეზღუდვას, იმ  პირობით, რომ  ამ უფლებებით სარგებლობა არ არღვევს საჯარო წესრიგს, საზოგადოებრივ  უსაფრთხოებას ან სხვათა უფლებებს.
2. ამ  კანონის  არცერთი დებულება არ შეიძლება განიმარტოს ისე, რომ იგი ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს კონსტიტუციასა და "საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის" კონსტიტუციურ  შეთანხმებას.
3. დისკრიმინაციის  აღმოფხვრისკენ  მიმართულმა ღონისძიებებმა ან ამ კანონის პირველი მუხლით გათვალისწინებული  ნიშნების მქონე პირის ან პირთა ჯგუფის მიერ საკუთარი უფლებების განხორციელებამ/დაცვამ არ უნდა ხელყოს საჯარო წესრიგი, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება ან/და სხვა პირთა უფლებები.“

ამ მუხლის მე-3 პუნქტი პირდაპირ უკრძალავს სექსუალურ უმცირესობებს  მათი უფლებების განხორცილებისას სხვათა უფლებების ხელყოფას. ეს ნორმა ნიშნავს იმას,რომ სექსუალური უმცირესობები ვერ მოითხოვენ ვერც ეკლესიურ ჯვრისწერას (რადგან მოთხოვნის დაკმაყოფილება ხელყოფს ქრისტიანთა რელიგიურ უფლებებს), ასევე, უკრძალავს მშობლების ნების საწინააღმდეგოდ ურთიერთობა ჰქონდეთ არასრუწლოვნებთან (სამოქალაქო კოდექსის 1198-ე მუხლის მე-5 ნაწილი ადგენს:„ მშობლებს ენიჭებათ უფლება და ეკისრებათ ვალდებულება, ჰქონდეთ ურთიერთობა თავიანთ შვილებთან, განსაზღვრონ თავიანთ შვილებთან მესამე პირთა ურთიერთობის უფლება,“ - ეს ნორმა უცვლელი დარჩა), რაიმეთი  შეზღუდონ მშობლების ნება არასრუწლოვანთა აღზრდა-განათლების სფეროში: სამოქალაქო კოდექსის  1198-ე მუხლის პირველი ნაწილი: „1. მშობლები უფლებამოსილი და ვალდებული არიან, აღზარდონ თავიანთი შვილები, იზრუნონ მათი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი და სოციალური განვითარებისათვის, აღზარდონ ისინი საზოგადოების ღირსეულ წევრებად, მათი ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით.“ ეს ნორმაც უცვლელი  დარჩა). არათუ სხვათა ამორალური ქმედებებისგან, არამედ, არასრულწლოვანი თავისი მშობლების  ამორალური ქმედებისგანაცაა დაცული და ამასაც სამოქალაქო კოდექსი ადგენს (სამოქალაქო  კოდექსი 1206, ნაწილი 2: „მშობელს, რომელიც სისტემატურად თავს არიდებს მშობლის მოვალეობების შესრულებას და არაჯეროვნად იყენებს მშობლის უფლებებს – ბავშვს უხეშად ექცევა, მასზე უარყოფით გავლენას ახდენს ამორალური საქციელით, ან რომელიც ქრონიკული ალკოჰოლიკი ან ნარკომანია, ანდა რომელმაც ბავშვი ჩააბა ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში (მათ შორის, მათხოვრობა, მაწანწალობა), ან რომლის შვილიც მიტოვებულადაა აღიარებული, ჩამოერთმევა მშობლის ყველა უფლება და მოვალეობა“. ეს მუხლიც უცვლელია). 

მაუწყებლობის კანონში, შრომის კოდექსში, სისხლის სამართლის კოდექსსა და სხვა კანონებში სექსალური უმცირესობების დისკრიმინაცია ამ კანონამდე დიდი ხნით ადრე იყო აკრძალული.  ამის შესახებ უკვე თქვა უსუფაშვილმა.

ამ კანონის მოწინააღმდეგეების ლოგიკით, თუ დაშვებული იქნება სექსუმცირესობების დისკრიმინაცია (არა მხოლოდ არასრუწლოვანთა დაცვის მიზნით), აუცილებელი გახდებოდა ანკეტაში (თუ სივი-ში)  გრაფის გაჩენა სექსუალური ორიენტაციის შესახებ, რადგან ამ ნიშანს უკვე გაუჩნდებოდა სამართლებრივი მნიშვნელობა - იგი გახდებოდა სამართლებრივი კრიტერიუმი. გაჩნდებოდა პასუხისმგებლობა  სექსუალური ორიენტაციის დამალვის გამო, გაჩნდებოდა ექსპერტიზების აუცილებლობა და ა. შ. რა ქვეყანა იქნება ის, სადაც ამგვარი სამართლებრივი სისტემა იქნება? „ზნეობრივი პოლიციის“აჩრდილების ქვეყანა? ვის სურს ამგვარ ქვეყანაში ცხოვრება?

ამდენად, ანტიდისკრიმინაციული  კანონი, გავრცელებული მითების საწინააღმდეგოდ, არ შეიცავს რაიმე ამორალურს, არც ორმაგ მორალს, არც რაიმეს - არაქრისტიანულს. სხვათა შორის, ადამიანის ცოდვილობის აღიარება, ადამიანის ისე დანახვა, როგორიც არის იგი, სწორედ ქრისტიანული დამოკიდებულებაა  ადამიანისადმი.

    ცოდვა არ არის სამართლებრივი  კატეგორია და დაუშვებელია ცოდვის კრიმინალიზაცია მანამდე, სანამ ცოდვა არ ხელყოფს სხვათა უფლებებს და ამით ცოდვა არ  გადაიზრდება დანაშაულში. სრულწლოვანთა შორის განსხვავებული სექსუალური ურთიერთობა ცოდვაა და არა დანაშაული. იგი დანაშაულად იქცევა მაშინ, როცა  მას პროპაგანდას უწევენ არასრულწლოვანებში. ჩვენი კანონმდებლობით კი, როგორც ზემოთ  მივუთითე, არასრულწლოვანები ამისგან დაცულები არიან.

და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი  რამ. თანამედროვე ადამიანს ბევრი კერპი აქვს, მათ შორის, თავისდაუნებურადაც, გაუცნობიერებლად. ერთ-ერთი ამდაგვარი კერპი არის სამართალი, რომელსაც ხშირად აბსოლუტური მნიშვნელობა  ენიჭება. არადა, ძალიან მარტივია: ადამიანთა ცხონება არ არის, არანაირად არ არის დამოკიდებული  ამქვეყნიურ სამართალსა და კანონმდებლობაზე. კანონი ცოდვას ვერ აქცევს სათნოებად. ამ თეზისს ვერ აუქმებს ის გარემოება, რომ ცუდმა კანონმა შეიძლება დააბრკოლოს ბევრი ადამიანი.  გადამწყვეტია არა კანონი, არამედ თვით ადამიანის გადაწყვეტილება  და დამოკიდებულება ცოდვისადმი. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რას დაადგენს კანონი, ქრისტიანებს და ეკლესიას შეუძლიათ შექმნან აბსოლუტურად შეუწყნარებელი დამოკიდებულება  სექსუალური ურთიერთობების ცოდვისადმი და შექმნან ამ ცოდვაში მყოფ ადამიანთა მიმართ  სიყვარულის, თანალმობის ატმოსფერო და ასე დაძლიონ და დაამარცხონ ამქვეყიური სამართლის  ნებისმიერი ხარვეზი. რწმენას არ ეშინია კანონებისა. კანონებისა ეშინია უმეცრებას, ურწმუნოებას, სიძულვილს...

დაბოლოს, მამა ალექსანდრე  შმემანის სიტყვები:

„ქრისტიანთა ცნობიერება,რომელშიც მოწამეობის გამოცდილებით ანთებული იყო რელიგიური თავისუფლების სახარებისეული  იდეალი, დიდი ხნით იქნება დაბრმავებული ქრისტიანული თეოკრატიის მსოფლმხედველობით, რომელსაც  ადამიანი არა მხოლოდ მადლით, არამედ კანონითაც მიჰყავს ქრისტემდე. და გაივლის დიდი  დრო, სანამ გაცნობიერებული იქნება ამ თეოკრატიის წარმართული ხასიათი. თეოდოსი დიდიდან  ეკლესია უკვე არის არა მხოლოდ კავშირი ადამიანებისა, რომლებმაც ირწმუნეს, არამედ იმათი  კავშირიც, რომლებიც ვალდებულნი არიან სწამდეთ. სახელმწიფოს სანქცია ეკლესიას მანამდე  არარსებულ ძალას მიანიჭებს, და, შესაძლოა, მართლაც, ბევრს მიიყვანს რწმენამდე და ახალ  ცხოვრებამდე, მაგრამ, საბოლოო ჯამში, იგივე სახელმწიფო სანქცია ქრისტიანული სამყაროსათვის  გახდება საწყისი მისი ამჟამინდელი დაშლისა და რღვევისა, ეკლესიის წინააღმდეგ თვით სამყაროს    ამბოხებისა.”
http://blogs.liberali.ge/ge/blog/1852/118455/

პრინციპში, მთელი პოსტი გასამუქებელია up.gif
იმედია შეფუთულად არაა ახსნილი... spy.gif

დაშალე და იბატონე ... ძველია...
წაკუზე და იბატონე ...?
QUOTE
ამდენი გასაუპატიურებელი ახალგაზრდა ქალი დადის და რაღა 6 წლის ბიჭს მიადგნენ

ეხლა მაგენზე ცუდის თქმა, არ შეიძლება... ანტიდისკრიმინაციული კანონის ფარი ფარავთ...
ასეთი ქმედებებით და ნიუსებით აჩვევენ ხალხს თავიანთ, არსებობას ... ესენი*
*ვიდეო იხილე ქვემოთ... საქართველოზეცაა... განსაკუთრებით, თუ როგორ აქტიურობას იჩენს აშშ-ს საელჩოები იმ ქვეყნებში, სადაც ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებაა განსახილველი... ელემენტარული ბიბლიური იმფორმაციის მოძიებაა შესაძლებელი, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს ბიბლიას "ლგბდ" საზოგადოებაზე.... მათი ქვეყანაში შესვლის 5 ეტაპი... პირველი... ანტიდისკრიმინაციული კანონი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე ეტაპები იხილე ფილმში...

Posted by: musha1966 15 Apr 2015, 00:17
QUOTE
საგულისხმოა, რომ მრავალი მედიკოსის დაკვირვებით,ჰომოსექსუალები 20-30 წლით მალე ამთავრებენ სიცოცხლეს, ვიდრე ჩვეულებრივი, ნორმალური ადამიანები.

უფრო ცოტა ხანცაც უნდა არსებობდნენ

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)